Katedra Genetyki Molekularnej

Opis zadań

Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Woźniak

Tematyka badań

Skojarzone działanie witaminy D3 i modyfikatorów profilu epigenetycznego na komórki nowotworowe poddane działaniu chemioterapeutyków

Relacje pomiędzy autofagią, starzeniem i reakcją komórki na uszkodzenia DNA w nabłonku barwnikowym siatkówki

Autofagia jako cel terapeutyczny w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem

Rola regulacji genów istotnych w patogenezie AMD przez miRNA i lncRNA

GWAS pacjentów z AMD

Epigenetyka w migrenie

Genetyczne uwarunkowania oraz strategie leczenia chorób nowotworowych

Tiofunkcjonalizowane farmakofory jako potencjalne leki przeciwnowotworowe

Identyfikacja mechanizmu uwrażliwiania komórek nowotworowych na leki przeciwnowotworowe za pomocą inhibitorów naprawy DNA

Analiza zmian ekspresji genów metabolizmu serotoniny i melatoniny u osób z zaburzeniami czynnościowymi dolnego odcinka układu pokarmowego

Analiza zmian składu mikrobiomu u osób z zaburzeniami czynnościowymi dolnego odcinka układu pokarmowego


Projekty naukowe (od 2015 r.)

Zastosowanie wybranych modulatorów czynnika transkrypcyjnego NRF-2, jako potencjalna strategia znoszenia oporności na doksorubicynę w komórkach linii HL-60/MX2 – projekt IDUB, kierownik mgr Michał Juszczak, nr projektu 23/DGB/IDUB/2022

Poszukiwanie molekularnych mechanizmów cytotoksycznego działania nowych związków ZOT5-1-Me oraz ZOT5-1-Et w doświadczalnym modelu glejaka wielopostaciowego - projekt finansowany przez NCN, kierownik dr Paulina Tokarz, nr projektu 2020/39/D/NZ7/03417

Rola autofagii i mechanizmów kontroli jakości mitochondriów w ochronnym działaniu PGC-1alfa przed indukowanymi przez stres oksydacyjny zmianami zwyrodnieniowymi w starzejącej się siatkówce - projekt finansowany przez NCN, kierownik prof. dr hab. Janusz Błasiak, nr projektu 2017/27/B/NZ3/00872

Aspekty funkcjonalne, genetyczne i epigenetyczne naprawy DNA w reumatoidalnym zapaleniu stawów - projekt finansowany przez NCN, kierownik prof. dr hab. Tomasz Popławski, nr projektu 2017/25/B/NZ6/01358

Identyfikacja mechanizmów uwrażliwiania komórek ludzkiego raka jajnika na leki przeciwnowotworowe za pomocą inhibitorów szlaków naprawy podwójnych pęknięć DNA - projekt finansowany przez NCN, kierownik mgr Anna Macieja, nr projektu 2016/23/N/NZ7/02023


Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

Department of Ophthalmology, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland

Department of Structural Biology, University of Texas Health Science Center, San Antonio, TX, USA

Pharmaceutical Sciences, Wilkes University, USA

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zakład Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zakład Endokrynologii Porównawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), Zakład Biochemii i Jakości Plonów

Katedra Chemii Organicznej, Uniwersytet Łódzki


Dydaktyka

Pracownicy KGM współrealizują zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia w zakresie biochemii, biologii molekularnej i genetyki molekularnej na kierunkach:

  • Biologia,
  • Biologia kryminalistyczna,
  • Ochrona środowiska,
  • EkoMiasto,
  • Analityka chemiczna (na Wydziale Chemii UŁ),
  • Chemia kosmetyczna (na Wydziale Chemii UŁ).


Katedrze podlegają następujące jednostki:

  • Pracownia Genetyki Medycznej

Dane kontaktowe

Katedra Genetyki Molekularnej

  • Pomorska 141/143 90-236 Łódź
tel: 42-635-47-76

Skład osobowy

Lista jednostek