29 kwietnia, 2021 r.

Lekcje angielskiego dla urzędników od UŁ [ENG. VER.]

Lekcje angielskiego dla urzędników od UŁ [ENG. VER.]

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Najpierw byli strażnicy miejscy i policjanci, teraz przyszła kolej na pracowników Urzędu Miasta Łodzi. W ramach finansowanego z Funduszy Europejskich projektu „Otwarta Łódź” naukowcy z Wydziału Filologicznego #UniLodz uczą języka angielskiego. Wszystko po to, by nasze miasto było jeszcze bardziej przyjazne obcokrajowcom.Zaczynamy szkolenia 40 urzędników: semestralne z języka angielskiego oraz dotyczące komunikacji kulturowej i porozumiewania się z osobami słabo znającymi język polski. Istotne jest to, że na szkolenia przygotowaliśmy specjalne podręczniki dedykowane dużej grupie i będące efektem naszych wielogodzinnych spotkań i rozmów – mówi dr Monika Kopytowska z Uniwersytetu Łódzkiego, koordynatorka „Otwartej Łodzi”.


Celem projektu jest między innymi integracja cudzoziemców obecnych na łódzkim rynku pracy:


Jak ważna jest znajomość języka obcego, wie każdy, kto kiedykolwiek próbował coś załatwić za granicą. Łódź to miasto wielokulturowe, otwarte na inne narodowości i wyznania. Dlatego mieszka i pracuje u nas coraz więcej cudzoziemców. Wychodząc naprzeciw, ruszamy ze szkoleniami językowo-kulturowymi kolejnych pracowników, którzy są pierwszą linią kontaktu z zagranicznymi mieszkańcami Łodzi mówił na briefingu prasowym Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.


Działania projektowe zakładają opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do cudzoziemców – pracowników firm, a także dla pracowników instytucji publicznych będących „linią pierwszego kontaktu”, tj. funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i urzędników. Zorganizowane zostaną także spotkania studyjne, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i stworzenie przestrzeni do interakcji.


Projekt „Otwarta Łódź” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; III Osi Priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Żródło: UMŁ, WF UŁ

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Philologists from the University of Lodz will educate public sector employeesFirst there were city guards and police officers, now it’s turn of employees of the City of Łódź Office. Scientists from the #UniLodz Faculty of Philology are teaching English as part of the project "Open Łódź” financed by the European Funds. All this to make our city even more foreign national-friendly.


We are starting training of 40 public sector employees: semester English classes and classes pertaining to cultural communication and communication with people who barely speak Polish. The significant thing is the fact that for the purpose of the training we have prepared special course books dedicated to a large group and being an effect of our many-hour meetings and discussions – says dr Monika Kopytkowska from the University of Lodz, coordinator of "Open Łódź”.


The goal of the project is, among others, to integrate foreign nationals who are present on the labour market of Lodz:


– Everyone who, at least once, has tried to get something arranged abroad knows how important it is to know a foreign language. Lodz is a city of many cultures, open to other nationalities and challenges. That is why more and more foreign nationals live and work here. To meet their expectations, we are launching language and cultural trainings for the next group of employees who are the first line of contact with international residents of Lodz - said Adam Pustelnik, Vice-President of the city of Lodz at a press briefing.


Project activities assume development and performance of a series of trainings addressed to foreign nationals – employees of companies but also to the public sector employees who are „the first line of contact”. i.e., police officers, city guards and public sector employees. Study meetings will be also organized so as to expand knowledge and create space for interaction.


"Open Łódź” project is implemented thanks to the co-financing by the European Social Fund under the Knowledge, Education, Development Operational Programme, Priority Axis 3: Higher education in the service of the economy and development; Action 3.1, Qualifications in higher education.Source: City of Łódź Office, Faculty of Philology, UL


Poprzednia wiadomość Granty IDUB #UniLodz - Czy jest możliwa sztuka bez barier? [EN]
Następna wiadomość Konferencja EUA 2021 – Dyrektor iHUB UŁ podsumowuje