Wpływ zmian klimatycznych na przyrodę i człowieka - publikacja z udziałem ekspertek z UŁ

„Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki” to tytuł książki będącej wynikiem projektu realizowanego wspólnie przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk i Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

W projekt zaangażowane były ekspertki z Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Joanna Wibig z Wydziału Nauk Geograficznych oraz z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego: dr Agnieszka Rzeńca, dr hab. Urszula Motowidlak i dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, która wspólnie dr. Konradem Prandeckim z Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk z była jednocześnie współkoordynatorką całego przedsięwzięcia. 

Celem było przedstawienie faktów i różnych scenariuszy przyszłego biegu zdarzeń związanych ze zmianą klimatu w sposób interesujący dla szerokiego kręgu odbiorców. Dlatego też autorki i autorzy opracowania odeszli od posługiwania się hermetycznym językiem właściwym dla reprezentowanych przez nich dyscyplin i dziedzin nauki, aby podzielić się swoimi obserwacjami i wynikami wieloletnich badań.  

Lektura książki nie pozostawia złudzeń – Polska, podobnie jak reszta świata, podlega procesom wynikającym ze zmiany klimatu, które manifestują się nie tylko poprzez ekstremalne zjawiska pogodowe (huraganowe wiatry, burze, deszcze nawalne, powodzie, gradobicia, trąby powietrzne, fale zimna i gorąca, susze, rozlegle pożary), ale także poprzez zachodzące wolniej, a przez to trudniejsze do obserwacji, zmiany w naturalnych ekosystemach. Ich skutki obejmują między innymi rozprzestrzenianie się w kierunku północnym wielu gatunków zwierząt, dotąd zasiedlających tylko południowe rejony Polski lub w ogóle niedocierających do naszego kraju, w tym także gatunków pasożytniczych, znajdujących w cieplejszym klimacie dogodne warunki rozwoju nawet w nowych gatunkach żywicieli, wychodzenie głównych gatunków lasotwórczych poza optimum klimatyczne, wzrost zagrożenia ludzi, dzikiej i hodowlanej fauny chorobami dotychczas znanymi z cieplejszych regionów świata, zmiany w szacie roślinnej Polski wynikające ze stepowienia niektórych regionów.  Z tymi procesami są związane także określone skutki społeczne i gospodarcze, zwłaszcza w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach zurbanizowanych. 

Książka dostępna jest na stronie PAN.  

Zespół doradczy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej w Uniwersytecie Łódzkim 

Publikacja jest kolejnym elementem działania Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ, który wraz z przewodniczącym mu Pełnomocnikiem Rektora ds. polityki klimatyczno-środowiskowej, został powołany 4 maja 2020 r. 

Nadrzędnym celem Zespołu jest budowanie wizerunku Uniwersytetu Łódzkiego jako uczelni świadomie dbającej o środowisko. Zadaniem Zespołu jest integrowanie wiedzy z różnych dziedzin w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i wypracowywanie rozwiązań stanowiących podstawę do działań administracyjnych. Zespół jest ciałem doradczym wyznaczającym kierunki, oceniającym merytorycznie procesy realizowane na UŁ i proponującym Władzom Uczelni wytyczne stanowiące ramy postępowania dla administracji. Zespół ma inicjować i koordynować działania Uczelni w zakresie wdrażania wewnętrznych rozwiązań prośrodowiskowych i proklimatycznych. 

Więcej o Zespole doradczym ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ można przeczytać tutaj.

Polecamy również nasz cykl dotyczący zmian klimatu

 

Źródło: Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska (prof. UŁ) 

Redakcja: Centrum Promocji UŁ