PROFIL PRACOWNIKA: Anna Majdzińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • prowadzenie zajęć z zakresu statystyki, demografii oraz analizy danych przestrzennych,
  • prowadzenie badań naukowych w zakresie procesów ludnościowych,
  • pełnienie funkcji sekretarza naukowego konferencji naukowej Łódzkie Dni Gerontologii.

ZAINTERESOWANIA

Główne obszary badawcze: proces starzenia się ludności, demografia regionalna, regionalizacja demograficzna.

OSIĄGNIĘCIA

ORCID: 0000-0003-1323-2786

Wykaz publikacji:

1.Majdzińska A. (2022). Identyfikacja obszarów depopulacyjnych w makroregionie północno-zachodnim i ich ocena pod względem zaawansowania starości demograficznej. Przegląd Zachodniopomorski, 37(66), 361-389. DOI: 10.18276/pz.2022.37-16

2.Majdzińska A. (2022). Przemiany w stanie i strukturze wieku populacji makroregionu północnego w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku. Acta Universitatis Lodziensis Folia oeconomica, 3(360), 59-87. DOI: 10.18778/0208-6018.360.04

3.Majdzińska A. (2022). Depopulacja i demograficzne następstwa tego procesu w makroregionie wschodnim Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Space – Society – Economy, (33), 65–97

4.Majdzińska A. (2022). Obszary depopulacyjne w makroregionie centralnym i ich analiza pod kątem zaawansowania starości demograficznej w drugiej dekadzie XXI w. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (59), 201–221. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.13

5.Majdzińska A. (2022). The typology of first marriage patterns in Europe. Journal of Geography, Politics and Society, 12(3), 14–30. DOI: 10.26881/jpgs.2022.3.02

6.Majdzińska A., Guziejewska B., Żółtaszek A. (2021). The Flypaper Effect and Desirable Legislative Changes to Local Government Financing Systems. Lex Localis-Journal of Local Self-Government, 19(3), 587 – 608. https://doi.org/10.4335/19.3.587-608(2021)

7.Majdzińska A. (2021). Ocena homogeniczności regionów w Polsce z punktu widzenia struktury wieku ludności. Space – Society – Economy, (32), 131–151. https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.06

8.Majdzińska A. (2021). The types of fertility patterns in Europe, Journal of Geography, Politics and Society, 11(2), 50–66. https://doi.org/10.26881/jpgs.2021.2.06

9.Działo J., Guziejewska B., Majdzińska A., Żółtaszek A., (2019), Determinants of Local Government Deficit and Debt: Evidence from Polish Municipalities. Lex Localis-Journal of Local Self-Government, 17(4):1033 - 1056

10.Majdzińska A., Kowaleski J.T. (2018), Demographic determinants of rural labour resources in Poland, Olsztyn Economic Journal, 13(3):277-295

11.Majdzińska A. (2018). Spatial measures of development in evaluating the demographic potential of polish counties, Statistics in Transition New Series, vol.19, no.3, 2018, pp.453-475. https://doi.org/10.21307/stattrans-2018-025

12.Majdzińska A. (2018), Typologia obszarów Polski według metody Webba (ujęcie statyczne i dynamiczne), [w]: Kurek S. (red.). Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

13.Majdzińska A. (2018), Obszary depopulacyjne w Polsce w latach 2002–2014, Studia Demograficzne 173(1): 23-54, DOI: 10.33119/SD.2018.1.2

14.Majdzińska A. (2017), Zróżnicowanie terytorialne starzenia się ludności Polski, Acta Universitatis Lodziensis Folia oeconomica 5(331):71-90, DOI: 10.18778/0208-6018.331.05

15.Majdzińska A., Kowaleski J.T. (2017), Demographic Determinants of Potential Labour Force Substitution in Poland and Europe, Olsztyn Economic Journal 12(2):163-179, DOI: 10.31648/oej.2803

16.Guziejewska, B., Majdzińska, A. (2018). The model of municipal education expenditures in Poland. Policy, budget and demography. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(3), 523–541. https://doi.org/10.24136/eq.2018.026

17.Majdzińska A., 2016, Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i próby ich aplikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

18.Majdzińska A., 2016, Starzenie się potencjalnych zasobów pracy na rynku europejskim [w:] „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 258, Katowice

19.Majdzińska A., 2016, Demograficzno-społeczna charakterystyka potencjalnych zasobów pracy w krajach europejskich [w:] „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 293, Katowice

20.Majdzińska A., 2015, Regional variation of potential and actual labour resources in Poland in the light of forecasts through 2040 [w:] „Olsztyn Economic Journal”, nr 10 (4/2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, ss. 353-371

21.Majdzińska A., 2015, Wybrane charakterystyki potencjalnych zasobów pracy w Polsce – ujęcie przestrzenno-czasowe, [w:] Anna Organiściak-Krzykowska, Marlena Cicha-Nazarczuk (red.), Przemiany rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, ss: 193-206

22.Majdzińska A., 2015, Klasyfikacje obszarów Polski z punktu widzenia wybranych cech społeczno-demograficznych ludności, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", tom XVI, nr 3, ss: 269-278

23.Majdzińska A., 2015, Zróżnicowanie zaawansowania starości demograficznej na obszarze województwa łódzkiego, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 4(315), ss: 109-126

24.Majdzińska A., 2014, Ekonomiczne następstwa zmian w strukturach ludnościowych w krajach Unii Europejskiej [w:] „Wiadomości Statystyczne”, nr 10, GUS, PTS, Warszawa

25.Majdzińska A., 2013, Struktury i procesy demograficzne w wybranych wielkich miastach współczesnej Europy [w:] Dzieciuchowicz J., Janiszewska A. (red.), Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

26.Majdzińska A., Jerzy T. Kowaleski, 2013, Miary i skale zaawansowania starości demograficznej [w:] Rossa A. (red.), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

27.Majdzińska A., Wierzbicka A., 2013, Istota nauczania demografii w kontekście kierunków i strategii rozwoju kraju [w]: Jędrzejczak A., Kupis-Fijałkowska A. (red.), Metody oceny jakości nauczania, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 280, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

28.Majdzińska A., Kowaleski J.T., 2012, Starzenie się populacji krajów Unii Europejskiej – nieodległa przeszłość i prognoza, „Studia Demograficzne”, nr 1(161), PAN, Warszawa

29.Majdzińska A., 2012, Czy istnieje przestrzenne zróżnicowanie zaawansowania drugiego przejścia demograficznego w Polsce? [w:] Rączaszek A. (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 98, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 231-240

30.Majdzińska A., 2011, Procesy demograficzne w średnich i dużych miastach Polski – podobieństwa i różnice oraz próby klasyfikacji [w:] Balcerowicz-Szkutnik M. (red.), Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne, „Studia Ekonomiczne”,Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, nr 95, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 155-165

31.Majdzińska A., Kowaleski J.T., 2011, Starzenie się ludności – aspekt krajowy i regionalny [w:] Regionalne aspekty rynku pracy, Organiściak-Krzykowska A., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, IPiSS w Warszawie, Warszawa, s. 247‑267

32.Majdzińska A., Domański Cz. (red.), 2011, Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 254, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

33.Majdzińska A., Śmigielski W., 2011, The influence of religiousness on family planning decisions of the students of University of Lodz, [w:] Demographic future of Poland, Rossa A., Kowaleski J.T., Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 250, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15‑29

34.Majdzińska A., Śmigielski J., Śmigielski W., 2010, Using the ROC curves to find the cut-off point in logistic regression with unbalanced samples, “Statistics in Transition: New Series”, 2(11), GUS, Warszawa, s. 381-402

35.Majdzińska A., 2010, Zróżnicowanie sytuacji demograficznej w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 11, GUS, PTE, Warszawa, s. 46-67

36.Majdzińska A., Śmigielski W., 2010, Wizja własnej przyszłości zawodowej i rodzinnej studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych 22/2010, Komitet Nauk Demograficznych PAN, s. 25-42

37.Majdzińska A., 2010, Stan i ochrona środowiska w największych miastach Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi) [w:] Społeczno-ekonomiczny i demograficzny rozwój Łodzi na tle wybranych miast Polski, Rossa A., Kowaleski J.T., Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 237, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115-139

38.Majdzińska Anna, Śmigielski Witold, 2009, Wpływ religijności na decyzje dotyczące planowania życia rodzinnego studentów Uniwersytetu Łódzkiego , "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 231, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss: 93-112

39.Majdzińska Anna, 2008, Społeczno-demograficzna charakterystyka bezrobotnych, "Wiadomości Statystyczne", 8, GUS i PTS, Warszawa

40.Majdzińska Anna (2008) Dynamika zaludnienia w województwach łódzkim i świętokrzyskim w początkach XXI wieku , "Przegląd Geograficzny", 4 (80), IGiPZ, PAN, Warszawa

KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905r 41/43 (sekretariat Katedry Demografii) pokój: A30 90-214 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:15-12:45 Konsultacje do 7.04 odbywają się wyłącznie w formie online. Link do spotkania w MS Teams: teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFmOTNiMjktMTI2Mi00Njc2LWE4NmQtNDkzNTA5MDRkN2Jj%40thread.v2/0