PROFIL PRACOWNIKA: Daniel Tokarski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zatrudniony jako nauczyciel akademicki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowisku adiunkta.

Zakres zadań w obszarze obowiązków naukowych:

 • prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego,
 • prowadzenie badań naukowych finansowanych z subwencji i dotacji, o których mowa w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.),
 • upowszechnianie i afiliowanie przy UŁ wyników działalności naukowej, w postaci artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach,
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia,
 • przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych, w tym sprawdzenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego,
 • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
 • przeprowadzanie konsultacji w wymiarze nie niższym niż 1 godzina tygodniowo,
 • udział w hospitacji zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć,
 • uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej,
 • wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum, a w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • udział w organizowaniu konferencji i sympozjów,
 • udział w komisjach wydziałowych/instytutowych i uczelnianych,
 • organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu,
 • opieka nad studentami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w programach stypendialnych Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów,
 • tworzenie treści na fanpage'u Katedry Logistyki i Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego.

BIOGRAM

Nauczyciel akademicki w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych, posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku Inżyniera budowy przy realizacji inwestycji logistycznych, infrastrukturalnych i mieszkaniowych.

Prowadzę interdyscyplinarne badania w obszarze trzech dyscyplin naukowych, tj. ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz inżynieria lądowa i transport.Wykształcenie
2020 - 2021 | Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Procesami Logistycznymi

2018 - 2020 | Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Doktorat w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport

2014 - 2018 | Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
Studia magisterskie na kierunku Budownictwo (spec. Technologia i Organizacja Budownictwa)

2012 - 2017 | Akademia Bialska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Studia magisterskie na kierunku Ekonomia (spec. Mezoekonomia)
Studia inżynierskie na kierunku Budownictwo (spec. Budownictwo Ogólne)
Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie (spec. Biznes Międzynarodowy)

ZAINTERESOWANIA

 • Ograniczenia logistyki w e-commerce
 • Uwarunkowania i możliwości kształtowania infrastruktury logistycznej współczesnych przedsiębiorstw branży TSL
 • Niekonwencjonalne zastosowania biowęgla

OSIĄGNIECIA

KONTAKT I DYŻURY

pokój F122: 42-635-52-13

Sekretariat: 42-635-52-12

Rewolucji 1905 r. 37/39 pokój: F122 90-214 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 13:30-15:00