PROFIL PRACOWNIKA: Dominika Łukawska-Białogłowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzę zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

 • Finanse publiczne (wykład oraz ćwiczenia),
 • Planowanie podatkowe i zarządzanie podatkami a granice optymalizacji podatkowej (wykład),
 • Prawo o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa (konwersatorium),
 • Ekonomia sektora publicznego (konwersatorium),
 • Prawo walutowe i dewizowe (konwersatorium),
 • Prawo celne (konwersatorium),
 • Prawo finansowe (ćwiczenia).

BIOGRAM

Dominika Łukawska-Białogłowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; w 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego, przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Teresy Dębowskiej-Romanowskiej. Od 2007 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UŁ na stanowisku asystenta, a od 2017 r. - adiunkta. W latach 2008-2017 pracowała w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego kolejno na stanowiskach: młodszego radcy orzecznictwa, radcy orzecznictwa i specjalisty orzecznictwa; od 2018 r. pracuje w Wydziale do Spraw Wstępnej Weryfikacji Pism Inicjujących Postępowanie przed Trybunałem Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego na stanowisku radcy orzecznictwa. W 2011 r. była stypendystką Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht w Wiedniu. Zajmuje się zagadnieniami finansów publicznych oraz prawa konstytucyjnego, podatkowego, celnego i dewizowego.


P U B L I K A C J E


MONOGRAFIA:

Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020 (ISBN 978-83-8142-832-3), ss. 287.


ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH:

 1. Rozdział II - Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 1, red. M. Sęk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (ISBN 978-83-64462-05-4), s. 53-83.
 2. Rozdział IX - Podatek rolny, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 3, red. M. Sęk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (ISBN 978-83-64462-07-8), s. 309-327.


OPRACOWANIA I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 1. Zapewnienie środków na wypłatę nauczycielskiego dodatku uzupełniającego w kontekście gromadzenia dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów - Sandomierz 2017 (ISBN 978-83-65293-28-2), s. 705-716.
 2. Dopuszczalność zaplanowania w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego środków na zapewnienie darowizn rzeczowych dla Policji, [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-65293-45-9), s. 612-619.
 3. The provision of founds for paying the supplementary allowance for teachers in the context of the accumulation of income by Local Government Units, [w:] Local Government. Tasks, organization, functioning, eds. M. Bujňáková, E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Equilibria s.r.o., Košice 2018 (ISBN 878‑80‑8143‑244‑6), s. 427-437.
 4. Zapewnienie przez gminę rodzicom (opiekunom) realnego zwrotu poniesionych przez nich kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół jako realizacja konstytucyjnego standardu pomocy organizacyjnej i finansowej związanej z wykonywaniem obowiązku szkolnego, [w:] Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, red. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Rabiega-Przyłęcka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa - Łódź 2019 (ISBN 978-83-8160-889-3 i 978-83-8142-587-2), s. 649-664.
 5. Czy spółka powołana wyłącznie na rzecz działań związanych z rozwojem innowacyjności jednostki samorządu terytorialnego, w której jednostka ta jest jedynym udziałowcem, może nie być podatnikiem podatku od towarów i usług?, [w:] Innowacyjny samorząd. Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej, red. L. Czaplewski, D. Jurewicz, A. Szóstek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020 (ISBN 978-83-8180-383-0), s. 269-282.
 6. Rozdział V - Stosowanie skargi pauliańskiej per analogiam legis w odniesieniu do ochrony należności publicznoprawnych wobec przedsiębiorców, [w:] Swoboda działalności gospodarczej. Próba oceny polskich regulacji prawnych, red. J. Glumińska-Pawlic, B. Przywora, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021 (ISBN 978-83-8235-817-9), s. 77-86 [współautor: dr Wojciech Białogłowski].
 7. Dopuszczalność wydania tzw. orzeczenia zastępującego przez sąd administracyjny w postępowaniu o udzielenie indywidualnego zezwolenia dewizowego, [w:] Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty, red. Z. Duniewska, M. Karcz-Kaczmarek, P. Wilczyński, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa - Łódź 2022 (ISBN 978-83-8286-803-6 i 978-83-8330-917-4), s. 527-538.


KOMENTARZE:

 1. Komentarz do art. 199a Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 3., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-1295-8), s. 1198-1212.
 2. Komentarz do art. 119ga-119gd oraz art. 119zfa-119zfn Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 8., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 (ISBN 978-838158-102-8), s. 764-765 oraz 784-799.
 3. Komentarz do art. 119ga-119gd oraz art. 119zfa-119zfn Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 9., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020 (ISBN 978-83-8198-202-3), s. 785-786 oraz 804-818.


ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I BRANŻOWYCH:

 1. Znaczenie faktury a VAT, "Doradca Podatnika" 2006, nr 45 (ISSN 1231-3084).
 2. Nieściągalne wierzytelności a VAT (cz. 1), "Doradca Podatnika" 2006, nr 46 (ISSN 1231-3084).
 3. Nieściągalne wierzytelności a VAT (cz. 2), "Doradca Podatnika" 2006, nr 47 (ISSN 1231-3084).
 4. Zużycie towarów przez pracowników a VAT, "Doradca Podatnika" 2006, nr 48 (ISSN 1231-3084).
 5. Jak współwłaściciele powinni rozliczać VAT i podatek dochodowy od wynajmowanego wspólnego lokalu?, "Monitor Księgowego" 2008, nr 12 (ISSN 1731-5786), s. 19-22.
 6. Jak rozliczyć zwrot VAT podróżnym w deklaracji VAT, "Monitor Księgowego" 2008, nr 9 (ISSN 1731-5786), s. 47-48.
 7. Artykuł 189[1] Kodeksu postępowania cywilnego. Instytucja stanowiąca wykonanie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, "Prawo i Podatki" 2008, nr 6 (ISSN 1895-1775), s. 25-30.
 8. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zakup haka do samochodu osobowego?, "Monitor Księgowego" 2009, nr 1 (ISSN 1731-5786), s. 82-84.
 9. Ewidencja pracy twórczej - 50% koszty uzyskania przychodu. Analiza wyroku WSA w Poznaniu z 29 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Po 657/16, "Kazus Podatkowy" 2017, nr 1 (ISSN 2543-5701), s. 45.
 10. Wybrane zagadnienia proceduralne związane z ponownym rozpatrzeniem sprawy w postępowaniu o udzielenie indywidualnego zezwolenia dewizowego, "Prawo i Więź. Law & Social Bonds" 2018, nr 3 (ISSN 2299-405X), s. 24-40.
 11. Kwestia dopuszczalności objęcia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność podatkiem od towarów i usług w sytuacji ustanowienia użytkowania wieczystego przed 1 maja 2004 roku. Rozważania w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-604/19, "Prawo i Więź. Law & Social Bonds" 2021, nr 4 (ISSN 2299-405X), s. 571-579.
 12. Czy opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność powinna być podwyższana o podatek od towarów i usług? (Uwagi na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-604/19), "Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości" 2022, nr 2 (ISSN 2657-8247), s. 159-169.


GLOSY:

 1. Glosa do uchwały NSA z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I FSP 2/08 [dot. wykładni pojęcia „niewydanie postanowienia” w prawie podatkowym], "Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa" 2009, nr 2 (ISSN 1734-5677), s. 57-64.
 2. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 maja 2013 r. (sygn. akt I FSK 138/13) [dot. związania organu oceną prawną wyrażoną przez sąd administracyjny], "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2014, nr 2 (ISSN 1734-803X), s. 165-172.


__________________


REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 • Zapewnienie środków na wypłatę nauczycielskiego dodatku uzupełniającego w kontekście gromadzenia dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Teoria, orzecznictwo, praktyka", organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Sandomierz, 21-23 maja 2017 r.
 • Dopuszczalność zaplanowania w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego środków na zapewnienie darowizn rzeczowych dla Policji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo i porządek publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego", organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Łańcut, 15‑17 kwietnia 2018 r.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-46-04

Kopcińskiego 8/12 (Sekretariat) pokój: 3.92 90-232 Łódź

Dyżury

środa: 13:30-14:30 pokój: 3.92