PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Radzikowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną Przedszkola;

- zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu;

- reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz;

- pełnienia funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli;

- współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka;

- współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi, a także instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Przedszkola;

- prowadzenie rekrutacji, przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola, zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-54-75

e-mail: przedszkole@uni.lodz.pl

Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 13 (Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego) 91-404 Łódź