PROFIL PRACOWNIKA: Jarosław Olesiak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa finansowego

2. prowadzenie badań naukowych z zakresu prawa finansowego

BIOGRAM

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w 2009 r. W tym samym roku został przyjęty w poczet słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego. W 2011 r. zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Finansowego w Zakładzie Prawa Daninowego i Budżetowego. Odbył staż w Międzynarodowym Biurze Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (International Bureau of Fiscal Documentation). Stypendysta w ramach projektu ,,Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy - oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Laureat indywidualnej nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze w 2020 r. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych, adwokat.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: ogólna teoria danin publicznych, konstytucyjne standardy materialnego i formalnego prawa finansowego, odpowiedzialność podatkowa, prawo bankowe.

OSIĄGNIĘCIA

Prelegent na:

1. I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany w polskim sektorze pocztowym", zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 9 grudnia 2015 r.; wystąpienie pt. "Finansowanie powszechnych usług pocztowych";

2. Konferencji Podatkowej „Wybrane problemy podatkowe gmin”, zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 6 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; wystąpienie pt. „Podwójna konfuzja w podatku od nieruchomości. Uwagi na tle statusu gminy jako podatnika podatku lokalnego”;

3. II Międzynarodowej Wrocławskiej Konferencji Prawa Finansowego i Finansów Publicznych „XXV lat Prawa finansowego samorządu terytorialnego i finansów samorządowych”, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 26-27 marca 2015 r.; wystąpienie pt. „Materialne i formalne aspekty solidarności obowiązku podatkowego – uwagi na tle podatków lokalnych”;

4. Konferencji „Interakcja prawa, ekonomii i językoznawstwa w czesko-polskim środowisku” (sekcja prawno-ekonomiczna) w ramach Kongresu Czeskich Studiów Polonistycznych 2019, 7 – 9 listopada 2019 r., zorganizowanej przez Uniwersytet Masaryka w Brnie (Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředi. Sekce právně-ekonomická – Kongres českých polonistických studií); wystąpienie pt. „Równowaga budżetowa czy stabilność finansowa – uwagi o prawnych aspektach regulacji granic zadłużenia państwa” („The budget balance or the financial stability – a few remarks on the legal aspects of the state debt limits”);

5. VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Opodatkowanie spółek”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 16 kwietnia 2021 r.; wystąpienie pt. „Wskazanie mienia spółki jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność członków zarządu jako osób trzecich za zaległości podatkowe spółki kapitałowej. Uwagi na tle zasady adekwatności”;

6. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorca w dobie pandemii – problemy i wyzwania”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 7 maja 2021 r.; wystąpienie pt. „Uchwały rad gmin w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w związku z sytuacją wywołaną COVID-19”;

7. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce”, poświęconej pamięci Doktora Macieja Kłodawskiego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Polskiego Towarzystwa Legislacji w dniu 14 maja 2021 r.; wystąpienie pt. „Orzecznictwo sądów administracyjnych a legislacja prawa finansowego”;

8. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawo - sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorcy", zorganizowanej przez Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniu 18 maja 2021 r.; wystąpienie pt. „Wyłączność ustawy w nakładaniu podatków a zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika”;

9. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wpływ procesów globalizacyjnych na procedury prawne i bezpieczeństwo”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 4 czerwca 2021 r.; wystąpienie pt. „Procesy globalizacyjne a problem zwalczania unikania opodatkowania”;

10. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesny wymiar bezpieczeństwa finansowego państwa”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 4-5 kwietnia 2022 r.; wystąpienie pt. „Zwalczanie unikania opodatkowania w kontekście pozorności: między bezpieczeństwem finansowym państwa a pewnością sytuacji prawnej podatnika”;

11. II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Legislacji w dniu 12 maja 2022 r.; wystąpienie pt. „Normatywność aktów prawotwórczych a problem tzw. nowelizacji porządkujących – prawo finansowe wobec kryzysu zasad przyzwoitej legislacji”;

12. III Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego pt. „Wykładnia prawa a ochrona strony słabszej stosunku podatkowoprawnego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w dniu 21 czerwca 2022 r.; wystąpienie pt. „Wykładnia prawa prywatnego a wykładnia prawa podatkowego – uwagi na tle spornych kwalifikacji czynności prawnej podatnika”;

13. Konferencji Naukowej - Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego pt. "Misja prawa finansowego - wyzwania współczesności", zorganizowanej przez Zakład Prawa Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 16-18 października 2022 r.; wystąpienie pt. "Współuczestnictwo materialne a formalne w sprawie podatkowej. Uwagi o konstrukcji współuczestnictwa w postępowaniu podatkowym";

14. Konferencji Podatkowej pt. „Notariat a prawo podatkowe”, zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 20 października 2022 r.; wystąpienie pt. „Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową a podatek od czynności cywilnoprawnych”;

15. Konferencji Podatkowej pt. "Notariat a prawo podatkowe – obowiązki instrumentalne oraz odpowiedzialność notariusza w 2023 r.", zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Polskim Instytutem Notarialnym w dniu 24 marca 2023 r.; wystąpienie pt. "Jednostronne oświadczenia woli a pobranie podatku przez notariusza jako płatnika".

PUBLIKACJE:

KSIĄŻKI, KOMENTARZE, ROZDZIAŁY

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 2020, Warszawa-Łódź 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego/Wydawnictwo Poltext, ISBN 978-83-8220-381-3 (Wydawnictwo UŁ), ISBN 978-83-8175-255-8 (Wydawnictwo Poltext), https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/odpowiedzi...

Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 9, Warszawa 2020, współautorstwo komentarza do przepisów o: hipotece przymusowej (art. 34-40), rejestrze zastawów skarbowych (art. 46a-46i), zaległości podatkowej (art. 51-52), klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a-119zf), wykonaniu decyzji podatkowej (art. 239a-239j), kontroli podatkowej (art. 281a-283, 285a-285b, 286a, 289, 290a, 291b-291c), 2020, C. H. Beck, ISBN 978-83-8198-202-3

Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 8 zaktualizowane i poszerzone, Warszawa 2019, współautorstwo komentarza do przepisów o: hipotece przymusowej (art. 34-40), rejestrze zastawów skarbowych (art. 46a-46i), zaległości podatkowej (art. 51-52), klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a-119zf), wykonaniu decyzji podatkowej (art. 239a-239j), kontroli podatkowej (art. 281a-283, 285a-285b, 286a, 289, 290a, 291b-291c), 2019, C. H. Beck, ISBN 978-83-8158-102-8

Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 7, Warszawa 2018, współautorstwo komentarza do przepisów o: hipotece przymusowej (art. 34-40), rejestrze zastawów skarbowych (art. 46a-46i), zaległości podatkowej (art. 51-52), klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a-119zf), wykonaniu decyzji podatkowej (art. 239a-239j), kontroli podatkowej (art. 281a-283, 285a-285b, 286a, 289, 290a, 291b-291c), 2018, C. H. Beck, ISBN 978-83-812-8000-6

Finansowoprawne aspekty działalności centrum usług wspólnych (w:) Samorządowe centra usług wspólnych, red. M. Sakowska-Baryła, red. M. Górski, Warszawa 2017, 2017, Municipium, ISBN 978-83-61980-80-3

Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 6, Warszawa 2016, współautorstwo komentarza do przepisów o: hipotece przymusowej (art. 34-40), rejestrze zastawów skarbowych (art. 46a-46i), zaległości podatkowej (art. 51-52), klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a-119zf), wykonaniu decyzji podatkowej (art. 239a-239j), kontroli podatkowej (art. 281a-283, 285a-285b, 286a, 289, 290a, 291b-291c), 2016, C. H. Beck, ISBN 978-83-255-8772-7

Postacie świadczenia w konstrukcji opodatkowania wartości nieodpłatnych świadczeń, współautor (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Szczecin 2014, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-933087-5-0

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

Rozdział IX. Odpowiedzialność podatkowa następców prawnych i podmiotów przekształconych (w:) Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, t. 1, red. M. Sęk, ISBN 978-83-64462-05-4, Łódź 2014, Uniwersytet Łódzki

"Odpowiedzialność podatkowa następców prawnych i podmiotów przekształconych" (w:) Skrypt dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego metodą nauczania na odległość (e-learning), edycja 2012/2013; w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódź 2013, Uniwersytet Łódzki

"Odpowiedzialność podatkowa następców prawnych i podmiotów przekształconych" (w:) Skrypt dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego metodą nauczania na odległość (e-learning), edycja 2011/2012; w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódź 2012, Uniwersytet Łódzki

ARTYKUŁY

Obligatio naturalis w prawie daninowym? Uwagi o regulacji odpowiedzialności podatnika wobec zaniżenia (nieujawnienia) podstawy opodatkowania przez płatnika, Studia Prawno-Ekonomiczne 2021, t. CXVIII, ISSN 0081-6841, 2021, http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawn...

Uwagi o zakresie pojęcia "interes publiczny" w rozumieniu przepisów o ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych (współautor), Kazus Podatkowy 2/2018, ISSN 2543-5701, 2018

Mechanizm płatności podzielonej (split payment) a rozliczenia transakcji w podatku od towarów i usług (współautor), Kazus Podatkowy 2/2017, ISSN 2543-5701, 2017

Reguły sukcesji podatkowoprawnej a skutki ochronne interpretacji indywidualnych (współautor), Finanse Publiczne i Prawo Finansowe 4/2014, ISSN 2353-5601, 2014

Charakter prawny orzeczenia wydanego na podstawie art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego a sankcja nieważności czynności prawej (współautor), Przegląd Prawa Handlowego 7/2013, ISSN 1230-2996, 2013

Cofnięcie pozwu poza rozprawą a bieg terminu do złożenia wniosku o zasądzenie kosztów postępowania na rzecz pozwanego (współautor), Palestra 8-9/2012, ISSN 0031-0344, 2012

GLOSY

Brak winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie a test adekwatności – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2017 r., I FSK 1660/15, Studia Prawnicze KUL 2/2022 (early view), ISSN 1897-7146, 2022

Akcesoryjność jako zasada odpowiedzialności osoby trzeciej oraz wartość udziału w majątku wspólnym jako granica odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka podatnika. Glosa do wyroku NSA z dnia 12 kwietnia 2019 r., II FSK 1416/17, Glosa 4/2021, ISSN 1233-4634, 2021

Mechanizm sukcesji podatkowej i jej przedmiot a połączenie spółek kapitałowych – glosa do wyroku NSA z 8 września 2016 r., II FSK 2210/14 (współautor), Studia Prawno-Ekonomiczne 2019, t. CXII, ISSN 0081-6841, e-ISSN 2450-8179 , 2019, http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawn...

Zwrot wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu poboru płatniczego a nienależne pobranie podatku – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.06.2014 r., II FSK 1784/12 (współautor), Glosa 3/2019, ISSN 1233-4634, 2019

Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania a ustalanie treści czynności prawnej oraz istnienia stosunku prawnego lub prawa na podstawie art. 199a Ordynacji podatkowej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2016 r., II FSK 1969/16 (współautor), Glosa 2/2018, ISSN 1233-4634, 2018

Charakter czynności prawnej a przesłanki opodatkowania wartości nieodpłatnych świadczeń. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r., II FSK 1717/11 (współautor), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 4/2016, ISSN 1734-5677, 2017

Odpowiedzialność poszczególnych spadkobierców za zobowiązania podatkowe podatnika. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r., II FPS 6/15 (współautor), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 3/2016, ISSN 1734-5677, 2017

Czynności upoważniające a sukcesja praw i obowiązków podatkowoprawnych podmiotów przekształconych. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 kwietnia 2014 r., II FSK 1121/12 (współautor), Glosa 4/2016, ISSN 1233-4634, 2016

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13 (współautor), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1/2015, ISSN 1230-5065, 2015

Poręczenie udzielone bez wynagrodzenia a opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2013 r., II FSK 1689/11 (współautor), Glosa 3/2015, ISSN 1233-4634, 2015

Ustanie mandatu członka zarządu a odpowiedzialność podatkowa osób trzecich. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2013 r., I FSK 521/12, Finanse Publiczne i Prawo Finansowe 1/2015, ISSN 2353-5601, 2015, http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publ...

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2012 r., I GSK 974/11, Finanse Publiczne i Prawo Finansowe 3/2014, ISSN 2353-5601, 2014

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 lutego 2013 r., V ACa 1035/12 (współautor), Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 1/2014, ISSN 1734-5677, 2014

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2012 r., II FSK 2625/10, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2013, ISSN 1734-803X, 2013

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012 r., II OSK 401/12 (współautor), Samorząd Terytorialny 3/2013, ISSN 0867-4973, 2013

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2010 r., II FPS 1/10 (współautor), Glosa 1/2011, ISSN 1233-4634, 2011

Glosa do uchwały Sadu Najwyższego z dnia 16 września 2010 r., III CZP 44/10 (współautor), Glosa 3/2011, ISSN 1233-4634, 2011

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2010 r., II FSK 1776/08 (współautor), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1/2011, ISSN 1230-5065, 2011

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2009 r., II FSK 60/08 (współautor), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 1/2011, ISSN 1734-5677, 2011

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2010 r., IV CSK 494/09 (współautor), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 4/2011, ISSN 1734-5677, 2011

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2009 r., I SA/Bk 87/09 (współautor), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2011, ISSN 1734-803X, 2011

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 marca 2009 r., I SA/Kr 1601/08 (współautor), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 4/2010, ISSN 1230-5065, 2010

INNE PUBLIKACJE

Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, współautor (w:) Praxis. Notariat. Czynności notarialne, red. A. J. Szereda, Warszawa 2021, C. H. Beck, ISBN 978-83-8198-524-6

Spółka akcyjna, współautor (w:) Praxis. Notariat. Czynności notarialne, red. A. J. Szereda, Warszawa 2021, C. H. Beck, ISBN 978-83-8198-524-6

Spółka komandytowo-akcyjna, współautor (w:) Praxis. Notariat. Czynności notarialne, red. A. J. Szereda, Warszawa 2021, C. H. Beck, ISBN 978-83-8198-524-6

KONTAKT I DYŻURY

Katedra Prawa Finansowego: 42-635-46-04

Kopcińskiego 8/12 (Sekretariat) pokój: 3.91 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 14:00-15:00 dyżur zdalny; link: teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQzYjBmZDgtOTNiYy00MGJlLWExNDItNjhkNDFjOTUzNWZh%40thread.v2/0
czwartek: 11:45-12:45 dyżur stacjonarny