PROFIL PRACOWNIKA: Kamil Brzeziński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obowiązki dydaktyczne:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na różnych typach i stopniach studiów;
 • opracowywanie i aktualizacja programów kształcenia;
 • konsultacje ze studentami;
 • stałe podnoszenie własnych kwalifikacji.

Obowiązki naukowe:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
 • aktywny udział w konferencjach i seminariach naukowych – krajowych i zagranicznych – upowszechnienie rezultatów badań;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez przygotowywanie publikacji – artykuły naukowe, monografie;
 • aplikowanie o środki na realizację projektów badawczych;
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych;
 • ustawiczne podnoszenie własnych kompetencji zawodowych.

Pozostałe:

 • bieżące angażowanie się w prace na rzecz: katedry, instytutu, wydziału i uniwersytetu.

BIOGRAM

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii pracujący na co dzień w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych, psychoterapeuta (w trakcie procesu certyfikacji) pracujący w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Brief Solution Focused Therapy – BSFT), polegającym w głównym stopniu na wsparciu Klienta w budowaniu preferowanej wizji przyszłości oraz wydobywaniu posiadanych przez niego zasobów, pomocnych w realizacji jego celów.

Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim od 2010 roku. Przez 10 lat pracował w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta. W roku 2020 przeszedł do Katedry Metod i Technik Badań Społecznych. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu partycypacji, socjologii miasta i studiów miejskich, a także uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Realizator i współrealizator wielu projektów o charakterze naukowym i społecznym.

Regularnie angażujący się także w liczne działania partycypacyjne. Moderował spotkania z mieszkańcami Łodzi w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach I, II, III i IV edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Brał udział w programie pilotażowym dotyczącym rewitalizacji Łodzi, jako moderator spotkań konsultacyjnych, a także współautor scenariuszy spotkań oraz raportów podsumowujących kampanię społeczną. Współrealizował projekt „Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Łodzi”, który realizowany był w ramach programu „Obywatele dla demokracji” przez Fundację Miejski Kolektyw we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Pełnił również rolę facylitatora w łódzkich deliberacjach m.in.: „Zszywanie miasta”, „Komu gra filharmonia?”, a ostatnio współorganizował deliberację dla Muzeum Sztuki w Łodzi.

ZAINTERESOWANIA

 • socjologia miasta
 • studia miejskie
 • partycypacja
 • rewitalizacja
 • konsultacje społeczne
 • deliberacja
 • metody badań społecznych

OSIĄGNIECIA

Wybrane publikacje:

 • Starosta P., Brzeziński K. (2014), Thestructure of social trust in post-industrial cities of Central and Eastern Europe, “PrzeglądSocjologiczny”, Tom LXIII/1, ss. 49-79.
 • Brzeziński K. (2014), Wykorzystanie programu komputerowego QDA Miner w analizie jakościowegomateriału badawczego na przykładzie pogłębionych wywiadów swobodnych zmieszkańcami łódzkich gated communities, [w:] Niedbalski J. (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy.Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 41-75.
 • Brzeziński K. (2015), Zaufanie społeczne a zaangażowanie obywatelskie wpostprzemysłowych miastach Europy Środkowo-Wschodniej, 52, ss.127-146, ISSN:0208-600X.
 • Brzeziński K. (2016),Lodz Residents’ Attachment to Their City,Studia Regionalia KPZK PAN „The Socio-Spatial Dimension of Quality of Life in The City”, 45,ss. 79-92, ISBN: 978-83-63563-90-5.
 • Brzeziński K. (2016), Więź mieszkańców z miastem postprzemysłowym na przykładzie Poniewieża,Łodzi i Iwanowa, „StudiaMiejskie”, 21, ss.29-51, ISSN:2082-4793.
 • Brzeziński K. (2016), Między biernością a aktywnością obywatelską w kontekście łódzkiegobudżetu obywatelskiego, „Studia Miejskie”, 21, ss. 167-181,ISSN: 2082-4793.
 • Mularska-Kucharek M., Brzeziński K. (2016), TheEconomic Dimension of Social Trust, “European Spatial Research and Policy”, Vol 23, No. 2, ss.83-95, ISSN:1231-1952.
 • Mularska-Kucharek M., Brzeziński K. (2017), Jakość życia a przywiązanie do miejscazamieszkania. Na przykładzie Łodzi, „StudiaLokalne i Regionalne”, 1(67), ss. 99-115, ,ISSN: 1509-49995.
 • Starosta P., Brzeziński K., Stolbov V.(2017), Структура социального доверия в постиндустриальных городах Центральнойи Восточной Европы, „Sotsiologicheskie issledovaniya”, no. 12, ss. 79-88, ISSN:0132-1625.
 • BrzezińskiK. (2017), Budżet (nie)obywatelski? -analiza czterech edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, „PedagogikaSpołeczna”, nr 3 (65), ss. 135-155, ISSN 1642-672X.
 • Michalska-Żyła A., Brzeziński K. (2017), Budżet partycypacyjny jako mechanizmwspółrządzenia miastem, „Annales”, Vol. 24, No. 2, ss. 205-223, ISSN1428-9512.
 • Michalska-ŻyłaA., Brzeziński K. (2018), Poziom iuwarunkowania identyfikacji mieszkańców z miastami poprzemysłowymi,„Roczniki Nauk społecznych”, Tom 10 (46), numer 4, ss. 125-145, ISSN 0137-4176.
 • Brzeziński K. (2018), Budżet partycypacyjny jako alternatywny i prosty sposób pomiaru jakościżycia w mieście, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu”, nr 534, ss. 44-56, ISSN 1899-3192.
 • Brzeziński K.,Michalska-Żyła A. (2018), Budżet obywatelski a społeczne wytwarzanieprzestrzeni miejskiej – przykład Łodzi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 534, s. 57-69, ISSN1899-3192.
 • Brzeziński K. (2019), „Dane z ulicy” – propozycje isugestie na temat wykorzystania materiałów z procesów partycypacyjnych, „Człowieki Społeczeństwo”, 48, ss. 35-54, ISSN 0239-3271.
 • BrzezińskiK. (2020), Niechciane prawo do miasta? – kilka uwag o pozorności i uwarunkowaniachpartycypacji w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2(80), ss. 92-115,ISSN: 1509-4995.

Wybrane projekty:

 • Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego, projekt badawczy realizowany w ramach PO KL 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; koordynator prof. dr hab. Paweł Starosta
 • Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu prof. dr hab. Paweł Starosta
 • Cztery dyskursy o nowoczesności – modernizm peryferii na przykładzie Łodzi, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu prof. dr hab. Kaja Kazimierska
 • Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu prof. dr hab. Ewa Malinowska
 • H2020 CONCISE - Rola komunikacji w percepcji i przekonaniach na temat nauki wśród obywateli Unii Europejskiej”, projekt finansowany ze środków UE (H2020 – SwafS, nr 824537), kierownik dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ. strona projektu: https://concise-h2020.eu/pl/about-the-project

KONTAKT I DYŻURY

tel: 668-341-557

Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź

Dyżury

wtorek: 15:00-16:30 Link do zespołu: Konsultacja (MS Teams) bitly.pl/tbgpw