PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Pietrasiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do zakresu działań Kierownika Biura należą wszelkie sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem Wydziału w zakresie organizacyjnym, naukowym, programów kształcenia, finansowym nie przekazane do realizacji pozostałym jednostkom organizacyjnym, a w szczególności:

· Prowadzenie sekretariatu wydziału i Dziekana

· Sporządzanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem wydziału

· Zapewnienie obsługi administracyjnej dla działalności organizacyjnej i naukowej wydziału

· Przekazywanie jednostkom organizacyjnym wydziału informacji związanych z działalnością WSMiP oraz informacji pochodzących z administracji centralnej UŁ

· Sprawowanie kontroli nad pracami Biura

· Przydzielanie obowiązków pracownikom Biura

· Nadzór nad obecnościami pracowników Biura

· Kontrola prawidłowego i terminowego realizowania zadań Biura

· Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura

· Organizacja inauguracji roku akademickiego

· Zapewnienie współpracy z Radą Społeczną i Stowarzyszeniem Absolwentów

· Plany urlopowe pracowników Biura

· Listy obecności

· Zapewnienie kontaktu pomiędzy Biurem a administracją centralną UŁ oraz innymi jednostkami organizacyjnymi UŁ w zakresie kompetencji Biura

· Nauczyciele POLON

· Urlopy naukowe i podobne

· Ocena okresowa nauczycieli akademickich i pracowników administracji

· Nagrody, wyróżnienia, konkursy dotyczące pracowników

· Dodatki motywacyjne pracowników naukowo-dydaktycznych

· Struktura organizacyjna WSMiP

· Pozostałe ciała kolegialne WSMiP

· Wybory

· Pełnomocnictwa

· Powołania

KONTAKT I DYŻURY

Kierownik Biura Dziekana: 42-635-42-65