PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Musiaka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik badawczo-dydaktyczny

BIOGRAM

 • 12.2019 - 06.2020 - staż badawczy w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczący przemian morfologicznych osadnictwa miejskiego na obszarze dawnych Prus Wschodnich
 • 2019 - Członek Założyciel oraz Członek Rady Polskiej Sieci Morfologii Urbanistycznej ISUF POLAND
 • 2019 - Członek Sekcji Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
 • 2018 - promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej dr Łukasza Węgrzyna
 • 2014 – członek-założyciel Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG,
 • od 2013 – sekretarz czasopisma naukowego Folia Geographica Socio-Oeconomica
 • 2012 - 2013 – Podyplomowe Studium Geoinformacji: Geograficzne Systemy Informatyczne w Praktyce, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych
 • od 2012 od 2002 – stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych WNG UŁ
 • 2012 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 • 10-11.2011 – Staż w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Pracowni analiz przyrodniczo-kulturowych
 • 2011 - Szkolenie z audytu i inwentaryzacji budynków pod kątem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • 2010/2011 - szkolenie Przedsiębiorczy Naukowiec,
 • 2008 - Potencjał i walory turystyczne rejonu leningradzkiego, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Hydrometeorologiczny w Sankt Petersburgu, Rosja
 • 2007 - 2011 – studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 • 2007 - magister geografii turyzmu i hotelarstwa, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych


Staże, wyjazdy naukowe i dydaktyczne

 • 2022 - Niemcy (Marburg, Berlin),
 • 2022 - Łotwa (INHILLDAUGAR Project),
 • 2022 - Izrael (University of Haifa, Department of Geography and Environmental Studies), Erasmus KA 107,
 • 2022 - Turcja (University of Mersin, Faculty of Architecture),
 • 2021 - Litwa (Klaipėda University),
 • 12.2019 - 06.2020 - staż badawczy w Instytutcie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczący przemian morfologicznych osadnictwa miejskiego na obszarze dawnych Prus Wschodnich
 • 2019 - Czechy (Uniwersytet Karola, Wydział Geografii Społecznej i Rozwoju Regionalnego, Centrum Badawcze Geografii Kulturowej i Historycznej),
 • 2018 - Słowacja (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Nauk Przyrodniczych)
 • 2018 - Węgry (Uniwersytet w Pecs, Instytut Geografii, Wydział Geografii Politycznej, Studia Regionalne i Rozwojowe)
 • 2018 - Estonia (Uniwersytet w Tartu, Instytut Ekologii i Nauk o Ziemi)
 • 10-11.2011 – staż w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Pracowni Analiz Przyrodniczo - Kulturowych
 • 2009 - Rosja, Sankt Petersburg (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Hydrometeorologiczny - RSHU), "Dziedzictwo kulturowe i atrakcje turystyczne Petersburga i obwodu SP" - kierownik zespołu polskiego

ZAINTERESOWANIA

 • geografia miast,
 • morfologia i morfogeneza osadnictwa,
 • geografia historyczna,
 • geografia turyzmu,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • architektura militarna.

OSIĄGNIĘCIA

Wybrane osiągnięcia naukowe:


Publikacje, opracowania w druku

 • Deptuła M., Figlus T., Musiaka Ł., 2022, Historyczne osiedla podłódzkie wzorowane na założeniach idei miast-ogrodów – geneza, przekształcenia morfologiczne i problemy rozwoju
 • Figlus T., Musiaka Ł., Wachecka-Kotkowska L., Włodarczyk B. (2022). Społeczna rola geografii jako nauki - wyniki badań empirycznych, Czasopismo Geograficzne, 93 (4): https://doi.org/10.12657/czageo-93-25

Książki

• Musiaka Ł., 2013, Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 201.

Redakcje

• Musiaka Ł. (red.), 2020, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego, tom 9-10, ss. 410, Łódź.

• Musiaka Ł. (red.), 2017, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Studia Regionalne 2, tom 29, Łódź.

• Deptuła M., Musiaka Ł., Wójcik M. (red.), 2016, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Studia Regionalne, tom 26, Łódź.

• Jażdżewska I., Musiaka Ł. (red.), 2015, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Analizy geograficzne z wykorzystaniem GIS, tom 22, Łódź.

Publikacje

• Musiaka Ł., Nalej M., 2021, Application of GIS Tools in the Measurement Analysis of Urban Spatial Layouts Using the Square Grid Method. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10, 558. https://doi.org/10.3390/ ijgi10080558

• Musiaka Ł., Sudra P., Spórna T., 2021, Spatial Chaos as a Result of War Damage and Post-War Transformations. Example of the Small Town of Węgorzewo, Land 10 (5), 541, https://doi.org/10.3390/land10050541

• Musiaka Ł., Habrel M., Habrel M., Kosmiy M., 2021, Non-material considerations and uniqueness in the planning of the development of urban space. Example of Lviv, European Spatial Research and Policy, 8 309-335, DOI: 10.18778/1231-1952.28.1.16

• Musiaka Ł., Figlus T., Szmytkie R., 2021, Models of morphological transformations of centres of the largest Polish cities after World War II, European Planning Studies, 29:3, 511-535, DOI:10.1080/09654313.2020.1744529

• Figlus T., Musiaka Ł., 2021, Podział administracyjno-terytorialny/Administrative-territorial division, Atlas Wyszehradzki/ Visegrad Atlas, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka/Polskie Towarzystwo Geograficzne, 34-39.

• Figlus T., Musiaka Ł., 2021, Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO/The UNESCO World Heritage List sites, Atlas Wyszehradzki/Visegrad Atlas, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka/Polskie Towarzystwo Geograficzne, 136-143.

• Chylińska D., Musiaka Ł., 2020, Military museums in Poland - between the past and the future, Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020 (3): 5-39, DOI: 10.46284/mkd.2020.8.3.1

• Figlus T., Musiaka Ł., 2020, Analysis of morfological changes of rural settlement patterns after World War II in the metropolitan area of Łódź using a graph theory based method, Environmental & Socio-economic Studies, 8 (4): 57-72. https://doi.org/10.2478/environ-2020-0023

• Musiaka Ł., 2020, Przestrzenne aspekty procesu rewitalizacji miast mazurskich a percepcja mieszkańców, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 49: 97-113, https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.08

• Musiaka Ł., 2020, Aktywność Oddziału Łódzkiego w roku Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918- 2018, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 183-192.

• Musiaka Ł., 2020, Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej „Przestrzenny Wymiar Badań Dziedzictwa Kulturowego” – Łódź, 14–15 listopada 2019 r., Studia Geohistorica t. 8, s. 263-265,

• Musiaka Ł., 2019, Przemiany przestrzenne wybranych miast mazurskich w latach 1945-1989, w świetle badań jakościowych mieszkańców/Spatial transformations of selected Mazurian cities in the years 1945-1989, in light of qualitative research of their inhabitants, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego/Dissertations of Cultural Landscape Commission No. 42 (2), 125-146, DOI 10.30450/201919

• Barwiński M., Musiaka Ł., 2019, The Sikhs – religion and nation. Chosen political and social determinants of functioning, Studies in Political and Historical Geography Vol. 8 (2019): 167–182, https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.09

• Musiaka Ł., 2019, Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Geografii Historycznej Przestrzenny Wymiar Badań Dziedzictwa Kulturowego – Łódź, 14-15 listopada 2019 r., Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 8, s. 251-256.

• Musiaka Ł., 2019, Medieval cultural heritage of Pomeranian towns. Problem or potential?, Zarządzanie Publiczne 3 (47) 2019, s. 247–269 doi:10.4467/20843968ZP.19.018.10694

• Musiaka Ł., Stasiak E., 2019, Polish military bunkers on the Warta and Widawka line. Forgotten heritage/ Polskie schrony bojowe na linii Warty i Widawki. Zapomniane dziedzictwo, Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, nr 57, s. 84-95, doi:10.17425/WK57BUNKERS

• Musiaka Ł., 2018, Małe miasto – duże wyzwania. Percepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji na przykładzie Nowego Stawu w województwie pomorskim, Studia Miejskie, tom 32, s. 69-83, DOI: 10.25167/sm2018.032.05

• Musiaka Ł., 2017, Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, tom 6, s. 71-105.

• Musiaka Ł., 2017, Konferencja naukowa „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego” – Łódź 22-23 czerwca 2017 r., Studia Geohistorica, tom 5, s. 277-281.

• Musiaka Ł., 2017, Wpływ średniowiecznego dziedzictwa zakonu krzyżackiego na wybrane aspekty funkcjonowania małych miast w Polsce, s. 233-267, [w:] Sanetra-Szeliga J., Jagodzińska K. (red.), Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Kraków, ss. 323.

• Musiaka Ł., 2017, The Impact of the Teutonic Knights’ Medieval Cultural Heritage on Small Towns in Poland, s. 218-249, [in:] Sanetra-Szeliga J., Jagodzińska K. (eds.), The power of heritage, Kraków.

• Musiaka Ł., 2017, The Role of Tourism in the Medieval Urban Landscape Use and Management in the Towns of Northern Poland, s. 97-115, [in:] Kusek R, Purchla J. (eds.), Heritage and the City 3, Kraków.

• Musiaka Ł., 2016, Dziedzictwo i współczesne wykorzystanie średniowiecznych zamków państwa zakonu krzyżackiego a świadomość historyczna uczniów wybranych szkół województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, [w:] Lewandowska I., Białuński G. (red.), Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, Der Deutsche Orden – das historiche und kulturelle Erbe und die Gegenwart, Pracownia Wydawnictw Naukowych, Olsztyn, s. 225-241.

• Musiaka Ł., Krasińska E., Rekuć I., 2016, Walory turystyczne wybranych, zabytkowych parków miejskich Warmii i Mazur, [w:] Czachorowski S., Kostyk Ż., Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro, cz. III, Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym, Akademicki Klub Turystyczny, Olsztyn, s. 57-80.

• Musiaka Ł., 2016, Percepcja materialnego dziedzictwa Zakonu Krzyżackiego na przykładzie Pucka, „Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 25 (3), Deptuła M. (red.), Łódź.

• Musiaka Ł., 2016, Funkcja turystyczna zamków dawnego państwa krzyżackiego na przykładzie Malborka, s. 23-42, [w:] Hochleitner J., Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, ss. 221, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork.

• Musiaka Ł., 2015, Medieval heritage of small towns in the State of the Teutonic Order in the register of monuments, [in:] Sobczyński M. and Rykała A. (eds.), Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, Region and Regionalism, No. 12, vol. 1, p. 219-238.

• Musiaka Ł., 2014, Teutonic State Order’s cultural heritage in towns of Warmia-Masuria Province in Poland, Geograficke Informacie, 18 (2/2014), Nitra, p. 138-146.

• Musiaka Ł., 2014, Wolin i Uznam – obszar pogranicza czy centrum regionu? Historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania wyspółpracy, „Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 16 (1), Kulesza M., Jażdżewska I. (red.), Łódź.

• Musiaka Ł., 2013, Funkcja turystyczna zamków państwa zakonu krzyżackiego w granicach Polski, Turyzm, z. 23/2, 49-57.

• Musiaka Ł., 2013, Średniowieczny zamek jako atrakcja turystyczna w opinii turystów. Wybrane obiekty Pomorza, Warmii i Mazur, s. 338-354, [w:] Boruszczak M. (red.), Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki, ss. 449, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku, Gdańsk.

• Musiaka Ł., 2013, Chosen aspects of the tourist function development of medieval castles in the small towns in Pomerania and Warmia-Masuria region, according to opinion of local communities, [w:] B.M. Пащенко (red.), Kиïвский Географичний Щоричник Bипуск 8, s. 181-187, Kijów.

• Musiaka Ł., 2012, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Geografii Politycznej nt.: „Wschodni wymiar zjednoczonej Europy”, Chełm – Łuck, 12-14 września 2012 r., s.275-278 [w:] Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Granice, mniejszości narodowe i religijne, dziedzictwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

• Musiaka Ł., Gotwald B., Szymura K., 2012,Turystyka w dokumentach strategicznych organów samorządu terytorialnego województwa łódzkiego a norweskie dobre praktyki zarządzania turystyką, s. 25-54, [w:] Tomasz Napierała, Iwona Adamkiewicz (red.), Jakość zarządzania turystyką w województwie łódzkim. Możliwości implementacji dobrych praktyk norweskich, ss. 102, CBI Pro-Akademia, Seria Wydawnicza Acta Innovations, Łódź.

• Musiaka Ł., 2012, Stan rozwoju ekoturystyki w opinii przedstawicieli branży turystycznej, s. 85-97, [w:] Polska naturalnie! Raport o stanie ekoturystyki w Polsce. Stan w 2012 roku, Wyd. Instytut Spraw Obywatelskich (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki), Łódź.

• Musiaka Ł., 2012, Ekoturystyka jako propozycja turystyki dla osób starszych i całych rodzin , s. 99-105, [w:] Polska Naturalnie! Raport o stanie ekoturystyki w Polsce. Stan w 2012 roku, Wyd. Instytut Spraw Obywatelskich (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki), Łódź.

• Musiaka Ł., 2011, Kultura jako element rozwoju turystyki kulturowej, s. 423-433, [w:] Diagnoza do programu kultury województwa łódzkiego, ss. 543, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, na zlecenie Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Łódź.

• Musiaka Ł., 2011, Current status of accessibility of chosen castles and palaces of Lodz region to the needs of disabled people, p. 169-189, [in:] Tourism role in the regional economy. Social health-related, economic and spatial conditions of disabled people’s tourism development, vol. III, pp. 494, Wyrzykowski J., Marak J. (ed.), Wrocław 2011, University of Business in Wroclaw.

• Musiaka Ł., 2011, Funkcja turystyczna małego miasta – przykład Gniewu, s. 135-153, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, ss. 153, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

• Musiaka Ł., 2011, Избранные проблемы туристской активности людей с инвалидностю, с. 119-122, [в:] C.P. Eрдавлетов (ред.) ,казахстанский туризм: вчера, сегодня, завтра. Сборник материалов международной конференции посвященной 70-летию C.P. Eрдавлетова, Aлматы 19-21 мая 2011 г, cc. 317.

• Musiaka Ł., 2011, Formy aktywności turystycznej grupy wiekowej 60 + w małych miastach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, s. 306-334, [w:] Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak (red.), Inność: indywidualizacja, samorealizacja czy marginalizacja społeczna?, ss. 356, Wydawnictwo Leader-Great Publishers, Łódź 2011 (e-book); Forms of tourist activity of the 60+ age group in small towns of the Pomerania and Warmia-Masuria Provinces [w:] Otherness in various social contexts, pp. 361, Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak, Ecko House Publishing 2011, (e-book).

• Musiaka Ł., Kaczyńska D., 2010, Zabytkowe formy morfologiczne i układ przestrzenny małego miasta jako walor turystyczny. Przykład Reszla, s. 161-170, [w:] Marek Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. T. 2, ss. 447, Łódź.

• Musiaka Ł., inni, 2009, Studium wykonalności do projektu: Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego, dla Eurotek Sp. z o.o., Łódź.

• Musiaka Ł., 2009, Średniowieczny zamek jako turystyczne centrum małego miasta na przykładzie Gniewu, s. 323-326, [w:] Leszek Kasprzak (red.),Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, Poznań, ss. 332.

• Musiaka Ł., 2009, Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Małe miasta – transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych” Katowice, 20–21 listopada 2008, s. 306-308 [w:] Przegląd Geograficzny 2009, Kronika, 81, 2, s. 303-311.


Granty naukowe, projekty:

 • 2022 – 2024 – IDUB – Granty UŁ Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza - Modele przemian morfologicznych dużych miast dawnych Ziem Odzyskanych po 1945 roku, w kontekście wyzwań współczesnej polityki przestrzennej (Models of morphological transformations of large cities of the former Recovered Territories after 1945 in the context of challenges of the contemporary spatial policy) – kierownik projektu
 • 2022 – 2024 – Beethoven CLASSIC4– Polish-German Funding Initiative - Interdisciplinary Hillfort Studies at the Daugava River: Merging and Decoding Archaeological, Environmental and Linguistic Data (INHILLDAUGAR) - wykonawca
 • 2022 – 2024 – Długofalowość procesów suburbanizacji wokół dużych miast Polski (histsuburb.pl), Opus 21, NCN - wykonawca
 • 2022 – 2024 - Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce - dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość, MEiN – wykonawca
 • 2019 - 2022 - Przemiany morfologiczne miast dawnych Prus Wschodnich po II wojnie światowej – Narodowe Centrum Nauki 2019/03/X/HS4/00766 MINIATURA 3 – kierownik projektu
 • 2016 - Morfologia miast Zakonu Krzyżackiego w Polsce. Kontynuacja badań - MNiSW 21893/E-345/M/2016 - kierownik projektu
 • 2015 - Morfologia miast Zakonu Krzyżackiego w Polsce. Kontynuacja prac - MNiSW 21893/E-345/M/2015 - kierownik projektu
 • 2015 - Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2 POKL.05.02.02-00-001/12 - wykonawca
 • 2014 - Morfologia miast Zakonu Krzyżackiego w Polsce. Zagadnienia wstępne - MNiSW 21893/E-345/M/2014 - kierownik projektu
 • 2013 - Wybrane aspekty wykorzystania militarnego dziedzictwa kulturowego zakonu krzyżackiego w Polsce - MNiSW 21893/E-345/M/2013 - kierownik projektu
 • 2012 - „Polska naturalnie! Raport o stanie ekoturystyki w Polsce”, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - współwykonawca
 • 2011 - projekt badawczy w ramach programu „Turyzm dla Regionu. Zintegrowany program rozwoju doktorantów”, tematyka badawcza: „Aktualny stan i możliwości przystosowania wybranych obiektów zabytkowych województwa łódzkiego do potrzeb turystyki osób niepełnosprawnych” - kierownik projektu
 • 2009-2010 - „Wzmocnienia Roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” - wykonawca


Nagrody i wyróżnienia:

 • 2023 - nagroda zespołowa (prof. dr hab. P. Kittel - kierownik, dr hab. J. Sikora, prof. UŁ, dr A. Ginter, dr Ł. Musiaka) w konkursie "Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych" ed. III 2022, IDUB UŁ
 • 2022 - nagroda indywidualna JM Rektor UŁ za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2017-2021 (kierowanie projektem, liczba slotów i osiągnięcie sumarycznej liczby punktów równej lub większej od wartości referencyjnej dla kategorii naukowej A w danej dyscyplinie)
 • 2022 - nagroda I stopnia JM Rektor UŁ za cykl publikacji Morfologia,morfogeneza i przemiany przestrzenne miast historycznych ze szczególnymuwzględnieniem okresu po II wojnie światowej
 • 2022/2023 – obniżka pensum o 50% w nagrodę za uzyskany wynik punktowy za działalność publikacyjną
 • 2021/2022 – obniżka pensum o 50% w nagrodę za uzyskany wynik punktowy za działalność publikacyjną
 • 2020 - nagroda od JM Rektora UŁ za publikację 200 pkt. w ramach IDUB UŁ
 • 2019 - I miejsce w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji parku miejskiego w Wolbromiu dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Ł.
 • 2019 - I miejsce w konkursie architektonicznym na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej brzegu rzeki Mierzawy i placu przy muszli w ramach projektu pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - etap II" dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Ł., Kozak J.,
 • 2018 - I Nagroda w konkursie architektonicznym na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II" dla zespołu konkursowego: Łomozik M., Musiaka Łukasz, Kozak J.,
 • 2014 – Nagroda III stopnia JM Rektora UŁ za książkę Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2013 – Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy poster naukowy na II Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Nauce, Lublin 24-26 czerwca 2013 r.,
 • 2012 – Nagroda III stopnia Dziekana i Rady Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego za pracę doktorską,
 • 2011 – „Trzynaste stypendium” za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w ramach projektu Turyzm dla Regionu. Zintegrowany program rozwoju doktorantów,
 • Od 2008 roku – stypendium motywacyjne/doktoranckie,
 • 2005 – List Gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce,
 • 2003–2007 – Stypendium Motywacyjne UŁ,
 • 2000 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej


Działalność organizacyjna:

 • Współorganizator międzynarodowej konferencji International Seminar on Urban Form Łódź-Kraków 2022,
 • Współorganizator KEG (Kongres Edukacji Geograficznej), Łódź 2022,
 • Członek Założyciel oraz Członek Rady Polskiej Sieci Morfologii Urbanistycznej ISUF POLAND od 15.11.2019,
 • Członek Sekcji Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk od 03.10.2019,
 • Współorganizacja Dni Geografa 2019 na WNG UŁ
 • Organizacja konkursu wiedzy geograficznej dla studentów WNG UŁ „Awantura o Gegrę" 2018, 2019, 2022 (pomysłodawca, organizator),
 • Współorganizacja wystawy „1919 – 2019. Sto lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki UŁ”
 • Organizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Geograficzno-Historycznej Przestrzenny Wymiar Badań Dziedzictwa Kulturowego – Łódź, 14-15 listopada 2019 r, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • 2018 - Organizacja obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Łodzi,
 • 2018 - Organizacja wystawy „Łódź i region łódzki na archiwalnych na planach i mapach”, współpraca z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, (pomysłodawca, współorganizator),
 • 2018 - Współorganizator: 17th International Conference of Historical Geographers ICHG, 15-20 września
 • od 2021 - V-ce Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 • od 2017 – Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Członek Zarządu Głównego PTG,
 • 2014 – członek-założyciel Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG,
 • od 2013 – sekretarz czasopisma naukowego Folia Geografica Socio-Oeconomica,
 • od 2012 – członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 • 2011- 2012 – V-ce Przewodniczący Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2011-2012 – członkostwo w Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2011 – członkostwo w Radzie Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2011 – przewodniczący komisji konkursu krajoznawczego: „Województwo w sercu Polski”,
 • od 2008 – członkostwo w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,

KONTAKT I DYŻURY

Telefon do sekretariatu: 42-635-45-90: 42-635-45-79

Dyżury

środa: 12:00-13:30 W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail.