PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Pajor

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa finansowego

2. Prowadzenie badań naukowych z zakresu prawa finansowego

BIOGRAM

Ukończyłem studia magisterskie i doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa I administracji UŁ. Od 2011 r. prowadzę zajęcia z zakresu prawa finansowego na UŁ. W 2013 r. poozbyciu aplikacji i łożeniu egzaminu zawodowego zostałem wpisany na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Łodzi.


OSIĄGNIĘCIA

2011-2013 - stypendysta w ramach projektu ,,Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy - oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

2013 - ukończenie aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Łodzi i złożenie z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu adwokackiego.

2020 - uzyskanie z wyróżnieniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalność: prawo finansowe.

KONTAKT I DYŻURY

Katedra Prawa Finansowego: 42-635-46-04