PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Kołodziejczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz w szkołach nauk doktorskich

- prace organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego

BIOGRAM

Studia magisterskie na kierunku Organizacja i zarządzanie, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ (1987 - 1992).

Rozprawa doktorska: Rola współczesnych koncepcji i metod zarządzania w restrukturyzacji

przedsiębiorstw, promotor: prof. dr hab. Marcin Bielski (2002).

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA NA RZECZ

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UŁ

 • Członek Rady Wydziału Zarządzania - od 1.10.2002
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na WZ UŁ w latach 2005-2008.
 • Członek Rady Programowej na WZ UŁ W latach 2007-2011.
 • Koordynator ECTS na kierunku Zarządzanie - od maja 2010 r.
 • Członek Komisji ds. Jakości na WZ UŁ - od 1.10.2011.
 • Członek Zespołu ds. Projektów na WZ UŁ – od 1.04.2014. link
 • Kierownik studiów podyplomowych Akademia Trenera Biznesu – rozwój umiejętności profesjonalnych - od 2014.
 • Opiekun praktyk studenckich - od 2022.

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Udział w projektach bezpośrednio związany jest z wskazanymi wyżej

zainteresowaniami naukowymi i rozwijanymi wątkami badawczymi, kreuje także nowe obszary poszukiwań badawczych oraz

wzbogaca już istniejące.

Badania własne w ramach umowy 505/343 w roku 2007, Katedra

Zarządzania UŁ: Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne. Badania skupiono wokół zagadnienia

elastyczności struktur organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem społecznych aspektów funkcjonowania

organizacji, takich jak: hierarchia, więzi organizacyjne, typ podziału pracy, mechanizmy koordynacji oraz ich wpływ

na kształtowanie stosunków międzyludzkich w organizacji. Badania nakierowano na poszukiwanie w rzeczywistości

organizacyjnej i praktyce zarządzania przykładów standardowych i niestandardowych rozwiązań uelastyczniających

działalność organizacji w sferze struktury organizacyjnej. W drodze badań literaturowych rozpoznano, że podejście

procesowe do zarządzania sprzyja osiąganiu przez organizację waloru elastyczności.

Rola w zespole:

kierownik.

Wynikiem przeprowadzonych badań literaturowych jest autorstwo publikacji: Małgorzata

Kołodziejczak, Wpływ podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami na kształtowanie struktur organizacyjnych,

(w:) Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

2/2/2009, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009 (ss. 674

– 680).

Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO). Metodyka i narzędzie pomiaru., Krajowy,

Narodowe Centrum Nauki (NCN), OPUS 5. W latach 2010-2013 zespół WAZO prowadził badania mające na celu

identyfikację kluczowych obszarów zmian organizacyjnych i ich wpływu na zachowania ludzi w organizacji. Należy

zaznaczyć, iż zgodnie z założeniami podstawowymi, badania aktualnego stanu wiedzy prowadzono były w poszczególnych

wymiarach w oparciu o ten sam schemat. Analizie poddawano dany wymiar w kontekście jego ewolucji (od organizacji

tradycyjnych, przez współczesne, do przyszłości) oraz wpływ zmian na zachowania ludzi w organizacji. Efektem tych

prac jest koncepcja Wielowymiarowej Analizy Zachowań Organizacyjnych (WAZO), w ramach której dokonano

charakterystyki organizacji określonych jako tradycyjne, współczesne i przyszłości oraz opracowano model zachowań

organizacyjnych charakterystycznych dla organizacji tradycyjnych, współczesnych i przyszłości na tle kluczowych

obszarów zmian.

Rola w zespole: członek.

Wynikiem przeprowadzonych

badań literaturowych jest autorstwo charakterystyki organizacji określonych jako: tradycyjne, współczesne i

przyszłości zawartej w publikacji: Małgorzata Kołodziejczak, "Perspektywa organizacji" - rozdział w: Zachowania

ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Katarzyna Januszkiewicz i zespół, Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego, Łódź 2012, s. 8-25, 189-190

Scouting - aktywny system monitoringu i oceny

potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców, Krajowy, Unia Europejska, PO

Kapitał Ludzki, Celem projektu jest podniesienie zdolności Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie współpracy z

przedsiębiorcami oraz komercjalizacji technologii i wyników prac badawczych. Projekt realizowany w latach 2011 –

2014, w ramach partnerstwa: Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania (główny wykonawca, lider partnerstwa),

Universidad de Cádiz (partner ponadnarodowy), Politecnico di Torino (partner ponadnarodowy) oraz Centrum Transferu

Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (partner wewnętrzny UŁ).

Rola w zespole: członek. Udział w projekcie

zaowocował zdobyciem kompetencji i uprawnień coacha, a następnie pełnieniem tej funkcji oraz funkcji

mentora w odniesieniu do tzw. scoutów technologicznych.

Efektem naukowym jest rozbudzenie zainteresowań

naukowych związanych z coachingiem, jako metodą pobudzająca do twórczego myślenia oraz wprowadzania zmian w

organizacji. Ponadto efektem udziału w projekcie są następujące publikacje: Małgorzata Kołodziejczak, Coaching

across Organizational Culture, (w: ) Procedia – Social and Behavioral Science, Elsevier (w druku); Małgorzata

Kołodziejczak, Coaching i mentoring we wspieraniu sieci scoutów, (w:) Współpraca uczelni i przedsiębiorstw. Rola

scoutingu technologicznego w nowoczesnej uczelni, red. Głodek P., Wiśniewska M.

Systemowe wsparcie procesów

zarzadzania w JST, Krajowy, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie

5.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt realizowany w trybie systemowym, którego beneficjentem

systemowym jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w partnerstwie z uczelniami wyższymi. Celem głównym projektu

jest system wsparcia doradczo-eksperckiego dla jednostek samorządu terytorialnego w osiąganiu celów i realizacji

zadań publicznych poprzez modernizację procesów zarządzania. Realizacja działań w projekcie powinno przyczynić się

do wzrostu skuteczności i efektywności działań jednostek samorządu terytorialnego szczególnie w zakresie podnoszenia

jakości usług publicznych, planowania działań rozwojowych oraz współrządzenia wspólnotami lokalnymi i regionalnymi,

co jest zgodne z założeniami projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020” opracowanej przez Ministra Administracji

i Cyfryzacji. (1) Realizacja wsparcia eksperckiego w celu rozwiązania wybranego problemu społeczności lokalnej we

wskazanej j.s.t. w oparciu o metodologię Living Lab w Zadaniu nr 6 – Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu

zarządzania publicznego.

Rola w zespole: członek. W odniesieniu do zadania 1 – udział w projekcie w

charakterze coacha. - objęcie bezpośrednim patronatem kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego: ekspertyza

i pomoc w projektowaniu oraz przygotowaniu do wdrożenia wybranych narzędzi ZZL w oparciu o zasady zarządzania zmianą

organizacyjną oraz coaching. W odniesieniu do zadania 6 pełnienie funkcji eksperta (w zespole czteroosobowym)

- opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego, a dokładniej: podstaw wdrażania orientacji

procesowej w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego (JST Skwierzyna, JST Chojnice) – w pierwszej kolejności

przeprowadzono diagnozę organizacji pod kątem rozpoznania istniejących rozwiązań w zakresie struktury

organizacyjnej, a następnie zaproponowano autorską metodę wprowadzenia podstaw do zarządzania procesami w

wymienionych jednostkach samorządu terytorialnego.

Efektem badawczym jest obserwacja uczestnicząca

pełna pozwalająca na odnotowanie faktycznych wydarzeń społecznych podczas naturalnego działania w warunkach

środowiska pracy oraz pozyskiwanie danych, które są materiałami z pierwszej ręki. Dają one możliwość eksploracji

nowych zjawisk, tworzenia nowych pojęć i kategorii, a następnie stawiania ugruntowanych empirycznie tez

teoretycznych, które w dalszej kolejności mogą stać się przedmiotem pomiaru z zastosowaniem metod ilościowych – stanowią

one bezpośrednią inspirację do formułowania pierwszych założeń oraz tez w odniesieniu do zagadnienia stosowania

coachingu w organizacji oraz do zaangażowania i skoncentrowania dalszej aktywności naukowej wokół tego

tematu.

W związku z doświadczeniami w pracy coacha i mentora bezpośrednio wynikającymi z opisanych

wyżej projektów oraz osobistych zainteresowań podjęto się roli mentora w kolejnym projekcie:

Breaking Down

Barriers to Enterprise, Międzynarodowy, Education, Culture and Audiovisual Executive Agency, Erasmus Lifelong

Learning Programme. Głównym celem projektu jest identyfikacja osobistych i społecznych barier dla

przedsiębiorczości wśród trzech grup docelowych (bezrobotni: kobiety +40, mniejszości narodowe,

niewykształcona młodzież).

Rola w zespole: członek.

Udział w projekcie przyczynia się do pogłębienia

kompetencji mentorskich w bezpośredniej relacji mentor – mentee. Jest także szansą na dalsze doskonalenie

kompetencji coachingowych.

Koncepcje zarządzania z perspektywy podmiotowości człowieka, projekt realizowany

w Katedrze Zarządzania UŁ, 2015. O pozycji i sile, a zatem o wartości współczesnych organizacji decydują jej

członkowie. Twórczość, kreatywność, innowacyjność zasobów ludzkich, a także wartości, które nimi kierują stanowią w

turbulentnym otoczeniu nie tylko o możliwościach przetrwania, ale przede wszystkim rozwoju organizacji. Konsekwencja

uświadomienia sobie fundamentalnej roli zasobów ludzkich przejawia się na gruncie nauk o zarządzaniu w postaci

podejmowania takich tematów i wątków jak m.in. dobrostan, zaufanie, lojalność, w propagowaniu zasad opartych na

współpracy, współdziałaniu, dążeniu do doskonałości etc. Z jednej strony zespół badawczy zamierza przeprowadzić

analizę wybranych koncepcji zarządzania (w tym coachingu) pod kątem udzielenia odpowiedzi, które z

proponowanych zasad oraz rozwiązań organizacyjnych zbieżne są z ideą podmiotowego podejścia do człowieka w

organizacji. Z drugiej, zajmie się poszukiwaniem tak w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce zarządzania takich

rozwiązań, które mogą tworzyć swoisty kodeks dobrych praktyk w zakresie kultywowania podmiotowości uczestników

organizacji.

Rola w zespole: kierownik


AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA W RAMACH PROGRAMU

ERASMUS

 • 1.Visiting professor w Instituto Politécnico de Beja (program LLP Erasmus), 24.09-30.09.2011.
 • 2."Universities on the move: Erasmus International Fair": Univerista degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Torino, 7-8.06.2012
 • 3.Visiting professor w Yalova University (program LLP Erasmus), 24.09-30.09.2012.
 • 4.Program LLP ERASMUS: wizyta przygotowawcza (nawiązanie współpracy, negocjacja warunków i podpisanie umowy), Università degli Studi di Milano-Bicocca, Mediolan, Włochy, 5-6.06.2013
 • 5.Visiting professor w Universidad de Jaen (program LLP Erasmus), 22-28.04.2013.
 • 6.Visiting professor w ESEIG Politecnico Do Porto (program LLP Erasmus), 18-12.09.2014


ZAINTERESOWANIA

 • W centrum moich zainteresowań naukowych stoi człowiek w procesie zmian organizacyjnych. Praktyczną stronę wdrażania zmian organizacyjnych poznałam przeprowadzając badania nad restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłowych w okresie 2000-2003. Równolegle moje zainteresowania ogniskowały się wokół nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania – obecnie w swej pracy łączę te dwa zagadnienia starając się szukać odpowiedzi na pytanie: jak wdrażać nowoczesne narzędzia i rozwiązania organizacyjne by nastąpił proces ich asymilacji. Coaching i mentoring uznaję za skuteczne narzędzia wspierające proces zmian organizacyjnych. Certfikat coacha uzyskałam w 2013 r.
 • Byłam coachem, i mentorem w projektach realizowanych przez Wydział Zarządzania UŁ: Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców; Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise.
 • Jestem autorką ponad 30 artykułów w tym: Kultura organizacyjna a coaching, Coaching i mentoring w procesie scoutingu technologicznego oraz współautorką rozdziału Coaching zespołowy czyli jak poprowadzić grupę ku efektywnemu rozwiązywaniu problemów w książce Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera pod red. Ilony Świątek-Barylskiej.
 • Od 2017 jestem także coachem kryzysowym (certyfikacja I stopnia).

W wolnym czasie relaksuję się kontaktem z przyrodą podczas szybkich spacerów z kijami nordic walking. W ramach hobby zgłebiam wiedzę o człowieku, która rozwija mnie, jako coacha.

OSIĄGNIECIA

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne, 14.10.2014.
 • Nagroda zespołowa I stopnia J.M Rektora UŁ za współautorstwo podręcznika "Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera" red. Ilona Świątek-Barylska, wyd. UŁ, 2017.
 • Nagroda zespołowa II stopnia J.M Rektora UŁ za opracowanie naukowe Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach., Januszkiewicz K. i zespół, Wyd. UŁ, Łódź

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 90-237 Łódź

telefon do pokoju 312 na WZ UŁ: 42-635-62-54

e-mail: malgorzata.kolodziejczak@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 90-237 Łódź

Dyżury

środa: 07:30-08:30 Dyżury odbywają się online - proszę dzwonić do mnie na Teamsach (od 10.02 do 19.02.2023 - urlop)