Katedra Zarządzania

Opis zadań

Katedra Zarządzania UŁ powstała w 1964 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, dzięki inicjatywie i przy udziale polskiego pioniera wiedzy o organizacji i zarządzaniu – prof. dra Jana Zieleniewskiego. Jej pierwotna nazwa to Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy, która następnie została zmieniona na: Katedra Organizacji i Zarządzania, aby dojść do obecnej - Katedra Zarządzania UŁ.

Pierwotny trzon kadry akademickiej Katedry, kierowanej do 1971 r. przez prof. dra Jana Zieleniewskiego, tworzyło trzech adiunktów: dr Marcin Bielski, dr Walery Janowski, dr Zofia Mikołajczyk, i trzech asystentów: mgr Zdzisława Janowska, mgr Czesław Sikorski, mgr Henryk Zarychta. Z czasem wykształciły się w Katedrze dwa zespoły dydaktyczne:

 • Zespół Teorii Organizacji - kierowany przez dr hab. Marcina Bielskiego;
 • Zespół Metod i Technik Organizacji i Zarządzania - kierowany przez dr hab. Zofię Mikołajczyk.

Funkcję kierownika Katedry, w momencie przejścia prof. dra Jana Zieleniewskiego na emeryturę, przejął doc. dr Walery Janowski. Po odejściu doc. dra Walerego Janowskiego do Katedry Polityki Społecznej, kierownikiem Katedry został doc. dr hab. Marcin Bielski. W 1987 r. przekazał ją prof. dr hab. Zofii Mikołajczyk.

W momencie utworzenia w roku 1994 Wydziału Zarządzania, Katedra Zarządzania UŁ składała się również z dwóch zakładów. Kierownikiem Katedry była prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk. Od 1998 roku funkcję tę przejął prof. dr hab. Czesław Sikorski, a w 2012 dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, który pełni ją do chwili obecnej.

Aktualnie w skład Katedry wchodzą:

 • Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania (kierownik dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ)
 • Zakład Teorii Zarządzania (kierownik dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ)

Kierunki badań:

 • Zachowania organizacyjne:
  • uwarunkowania organizacyjne zachowań (otoczenie organizacji, struktura organizacyjna)
  • typy zachowań (na tle: władzy organizacyjnej, zmian organizacyjnych, funkcjonowania zespołów, komunikacji społecznej)
  • skutki zachowań (typy kultury organizacyjnej)
 • Zarządzanie zmianami:
  • metody i techniki organizacji i zarządzania
  • metodologia zmian systemowych
  • metodologiczne aspekty współpracy przedsiębiorstw w skali międzynarodowej
  • zarządzanie organizacją w warunkach niepewności
 • Kierowanie ludźmi:
  • polityka kadrowa
  • jakość życia w pracy
  • kadra kierownicza w procesie zmian
 • Zarządzanie wiedzą:
  • procesy komercjalizacji wiedzy i innowacyjnych rozwiązań, mechanizmy transferu technologii
  • funkcjonowanie organizacji w gospodarce opartej na wiedzy
  • formy i warunki organizacyjnego uczenia się
  • kapitał intelektualny organizacji
 • Zarządzanie jakością kształcenia publicznych uczelni wyższych:
  • budowanie systemów projektowania programów kształcenia
  • budowanie systemów zarządzania programami kształcenia
  • efektywność form kształcenia stacjonarnego
  • efektywność form kształcenia w formule blended learning
 • Rozwój teorii, metod i technik zarządzania:
  • doskonalenie modeli biznesowych funkcjonowania przedsiębiorstw
  • umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstw
  • projektowanie i doskonalenie organizacji

Dane kontaktowe

Katedra Zarządzania

 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-34 e-mail: www: http://kz.wz.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek