PROFIL PRACOWNIKA: Olgierd Ławrynowicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków:

 • koordynacja organizacyjna i merytoryczna dydaktyki na kierunku Archeologia oraz studiach podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia,
 • promocja działań badawczych, dydaktycznych i popularyzatorskich Instytutu Archeologii UŁ.


Członek gremiów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ

 • Komisja ds. Jakości Kształcenia,
 • Zespół ds. Monitorowania Losów Absolwentów,
 • Zespół ds. Promocji,
 • Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym,
 • Zespół ds. Innowacyjności.

Koordynator na kierunku Archeologia ds.:

 • programu Erasmus+,
 • programu MOST,
 • praktyk zawodowych.


Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych

 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego;
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi – Wiceprezes Oddziału;
 • Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Oddział w Łodzi – Wiceprezes Oddziału;
 • Rada Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego przy Generalnym Konserwatorze Zabytków – członek;
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Łodzi – członek;
 • Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Łodzi – członek.

BIOGRAM

Profil na Academia.edu


Dr Olgierd Ławrynowicz Studia w 1999 r. ukończył archeologię na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie napisał pracą magisterską pt. „Średniowieczny pas rycerski w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych”, napisaną pod opieką naukową prof. dr. hab. Mariana Głoska. W latach 1999–2004 był studentem Studium Doktoranckiego Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską pt. „Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Głoska.

W 2004 r. został zatrudniony w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa. W ostatnich latach uczestniczył w prowadzonych przez prof. dr. hab. Mariana Głoska badaniach na terenie dawnego poligonu na Brusie w Łodzi (2008–2009) – miejscu egzekucji niemieckich i komunistycznych oraz prowadziłem własne projekty badawcze, których celem było poszukiwanie i badanie miejsc represji niemieckich na terenie Lasu Natolińskiego w Warszawie (2010), Lasu Okręglik w Zgierzu (2011) oraz Lasu Lućmierskiego koło Zgierza (2012–2013). Badania w Lesie Lućmierskim w 2013 r. realizowane były w ramach umowy między Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ i Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

W latach 2014–2016 był wykonawcą projektu „Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie” w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o. Jest kierownikiem projektu „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko–Częstochowskiej”, realizowanego w latach 2014–2019, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Od 2013 r. współtworzy program studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, na których jest wykładowcą i współkoordynatorem. Prowadzi gościnne wykłady i warsztaty w ramach programu dydaktycznego Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Archeologii Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie.

Jest autorem i współredaktorem 6 książek oraz ponad 60 artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

OSIĄGNIECIA

Udział w grantach i projektach


Inne badania naukowe


Publikacje książkowe


Ważniejsze artykuły

 • Nowe zabytki broni obuchowej z okolic Roztocza, „Archeologia Polski środkowo-wschodniej”, t. 6, 2001, s. 338–343 (współautor P. Strzyż).
 • Pas rycerski w na Śląsku i w Małopolsce wieków średnich – studium ikonograficzne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. 53, 2005, nr 1, s. 3–15.
 • O sposobach noszenia pasa mieczowego we wczesnym średniowieczu, „Archaeologia Historica Polona”, t. 15/1, 2005, s. 135–141.
 • Zbroj a zbraně v miniaturách pařízského zlomku latinského překladu Kroniky tzv. Dalimila, “Castellologica Bohemica”, t. 10, 2006, s. 257–280 (współautor T. Grabarczyk).
 • Les origines et l’évolution des accessoires d’épée en Pologne médiévale, Questiones Medii Aevi Nova, v. 11, Arms and Armour, red. J. Szymczak, 2006, s. 125–152 (współautor M. Głosek).
 • Stan badań nad późnośredniowiecznym uzbrojeniem na obszarze Karpat Zachodnich, [w:] Późne średniowiecze w Karpatach Polskich, red. J. Garncarski, Krosno 2006, s. 319–327.
 • Średniowieczne kafle jako źródło poznania uzbrojenia, [w:] Arma et Medium Aevum, red. P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński, Toruń 2009, s. 116–140 (współautor P.A. Nowakowski).
 • Hunting Arms and Equipment in Medieval Iconography, “Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. 22, 2009, p. 1–10 (współautor P.A. Nowakowski).
 • Stove tiles as a source of knowledge about mediaeval and Early Modern arms and armour, “Studies in Post-Medieval Archaeology”, v. 3, 2009, p. 303–316 (współautor P.A. Nowakowski).
 • Kapaliny w późnośredniowiecznej Polsce, [w:] Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран (Nosov, E. N.– Beleckij, S.W., edd.), Sankt-Petersburg – Moskva 2009, s. 230–240 (współautor T. Grabarczyk).
 • Nowo odkryty kapalin w Włocławka na tle porównawczym, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. V, 2009, s. 177–197.
 • Przygotowanie do Wielkiej Wojny, [w:] Grunwald. Materiały z sesji popularno-naukowej z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Sulejów, 23 kwietnia 2010 r., red. J. Augustyniak, O. Ławrynowicz, Sulejów 2010, s. 33–38.
 • Opis materiału zabytkowego w wykopie XI – mogiła, [w:] Nekropolia z terenu byłego poligonu wojskowego na Brusie w Łodzi, red. M. Głosek, Łódź 2010, s. 29–46, 130–155 (współautor P. Pudło).
 • Biogramy, [w:] Nekropolia z terenu byłego poligonu wojskowego na Brusie w Łodzi, red. M. Głosek, Łódź 2010, s. 93–129.
 • O zapomnianym puginale z Grochowalska, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. VI, 2010, s. 263–278.
 • Nóż bojowy czy kord? Kilka uwag na temat zabytku z Bielicy, pow. elbląski, „Rocznik Elbląski”, t. 23, 2010, 47–55 (współautor P. Pudło).
 • De armis carnabilus et spiritualibus w „Kronice ziemi pruskiej” Piotra z Dusburga, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 597–605.
 • Rzecz o mieczykach, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, P.A. Nowakowski, J. Maik, Łódź 2011, s. 237–244.
 • Uzbrojenie indywidualne w Kronice Thietmara z Merseburga, [w:] Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, red. P. Kucypera, P. Pudło. Łódź 2011, s. 9–32.
 • Uzbrojenie oddziałów egzekucyjnych na poligonie Łódź-Brus w świetle najnowszych badań archeologicznych – z problematyki badawczej, [w:] Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, red. P. Kucypera, P. Pudło. Łódź 2011, s. 9–32 (współautorzy: K. Demkowicz, K. Karbowiak, P.A. Nowakowski).
 • Ile wart jest kord z Warty?, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. VIII, 2012, s. 177–197 (współautor: M. Rychter).
 • Niezaznane miecze, czyli o jubileuszu Profesora Mariana Głoska, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. VIII, 2012, s. 278–280.
 • Wyrzucana codzienność. Antropolog z archeologiem rozmawiają o śmieciach, [w:] Stromata Anthropologica, t. 8, Brud. Dylematy – idee – sprawy, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2012, s. 139–154 (współautor: A. Krupa-Ławrynowicz).
 • Współczesne rekonstrukcje uzbrojenia średniowiecznego z ziem polskich; jeszcze amatorstwo czy już archeologia doświadczalna?, [w:] Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, red. J. Gancarski, Krosno 2012, s. 631–644.
 • Czas po egzekucji. Z badań nad lokalizacją pochówku ofiar egzekucji w Zgierzu w Lesie Lućmierskim, [w:] „Dziś za jednego Niemca śmierć poniesie 50 Polaków”, red. J. Wróbel, Łódź 2013, s. 111–134.
 • The iconography of weapons of Western Slavs in the Early Middle Ages. Some notes on the cultural patterns on the example of the so-called Group of Vyšehrad Codex, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 29, 2012, s. 123–144.
 • Profesora Andrzeja Nadolskiego zainteresowania kulturą rycerską – badania i popularyzacja wiedzy, „Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 59, 2013, s. 39–46.
 • Falchion and its technology in Poland (14th-16th centuries), “Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. 26, 2013, p. 51–61 (współautor: T. Grabarczyk).
 • With or without helmet. Some remarks on equipment analysis of the mercenary troops in Poland in the late 15th century, [w:] Weapons Bring Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe, red. L. Marek, Wratislavia Antiqua, t. 18, Wrocław 2013, s. 213–219 (współautor: T. Grabarczyk).
 • Archeologiczne weryfikacje miejsc pamięci w lasach zgierskich w latach 2011–2012, „Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza”, t. 8, 2013, s. 281-313.
 • Refleksje o śmierci wojowników w dobie wczesnośredniowiecznych konfliktów zbrojnych w strefie serbołużyckiej w świetle „Kroniki” Thietmara z Merseburga, [w:] Funeralia Lednickie, Spotkanie 16. Królowie i biskupi, rycerze i chłopi — identyfikacja zmarłych, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2014, s. 349–356.
 • Saski głód wojny – apetyt czy konieczność przetrwania? Kulturowe obrazy sprzed milenium, [w:] Stromata Anthropologica, t. 9, Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje..., red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2014, s. 233–241.
 • Badania śladów represji totalitarnych, [w:] Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, red. O. Ławrynowicz, J. Żelazko, Łódź 2015, s. 9-19 (współautor: J. Żelazko).
 • Niemieckie zbrodnie nazistowskie w lasach podłódzkich. Weryfikacje archeologiczne miejsc pamięci, [w:] Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, red. O. Ławrynowicz, J. Żelazko, Łódź 2015, s. 65-94.
 • Bronioznawstwo archeologiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Naukowy dorobek i kontynuacja, [w:] Dwadzieścia lat Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 1996–2015, Łódź 2015, s. 99-112.
 • Nowo odkryty miecz z Łowicza, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. XI, 2015, s. 240–243 (współautor: W. Wasiak).
 • Odkrywanie warstw niepamięci. Poszukiwania miejsc pochówku ofiar publicznej egzekucji w Zgierzu (20 III 1942), Miejsce po – miejsce bez. Konferencja zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 9–11 kwietnia 2015 roku w ramach wydarzenia pamiętaj z nami, Kraków 2015, s. 269–282.
 • Późnośredniowieczny kord z Siarzewa koło Ciechocinka, „Acta Militaria Mediaevalia”, t.XI, 2015, s. 244–246 (współautor: P. Strzyż).
 • „Łódzki” kord z wysoką głowicą, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. XII, 2016, s. 251–253 (współautor: P. Strzyż).
 • Badania w Lesie Lućmierskim. Najnowsze odkrycia śladów niemieckich zbrodni nazistowskich, [w:] Archaeologia et Pomerania. Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, Łódź 2016, s. 249–258 (współautorzy: W. Duda, A. Golański).
 • Góra Skarzawa. Archeologiczne (i nie tylko) odkrywanie miejsca, „Zeszyty Wiejskie”, t. 22, s. 815–828.
 • Mstowské stodoly – příběh jedne obce, „KUDĚJ. Časopis pro kulturní dějiny”, t. 17 (1–2), 2016, s. 138–155 (współautor: A. Krupa-Ławrynowicz).
 • Profesor Marian Głosek – polski prekursor archeologii współczesności, „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, z. 125, 2016, s. 19–27.
 • O projekcie, [w:] Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie metodologiczne, red. A.P Wejland, O. Ławrynowicz. Łódź 2016, s. 8–18 (współautor A. Krupa-Ławrynowicz).
 • Metodyka diagnozy archeologicznej, [w:] Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie metodologiczne, red. A.P Wejland, O. Ławrynowicz, Łódź 2016, s. 59–89.
 • The Hussites or the Tartars? The Secret of the Depictions of Helmets in the Battle Scenes of St Hedwig’s Altarpiece in the Bernardine Church in Wrocław, “Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. 30, 2017, p. 95–19 (współautor: W. Wasiak).
 • „Nasz Niemiec" z Konstantynowa. Historia – pamięć – miejsce, [w:] Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej, red. M. Skrzypczyk. Lelów 2017, s. 183–208 (współautor A. Krupa-Ławrynowicz).
 • W poszukiwaniu mogiły szczątków stu Polaków straconych 20 marca 1942 roku w Zgierzu – badania prowadzone w ramach SIGO – Sieci Identyfikacji Genetycznej Ofiar, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, nr 67 (1), 2017, s. 16–34 (współautorzy: R. Jacewicz, A. Ossowski, M. Jędrzejczyk, A. Prośniak, K. Bąbol-Pokora, M. Diepenbroek, M. Szargut, G. Zielińska, J. Berent).
 • Ponowne badania jam grobowych ofiar represji totalitarnych i ich archeologiczny potencjał poznawczy. Przykłady z Łodzi i Warszawy, [w:] Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim. Studia i materiały, red. M. Zwolski, Białystok-Warszawa 2018, s. 171–198.
 • Archaeology of Us and the Local Identity. An Interdisciplinary Context, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 34, 2019, s. 45–57.
 • Etnoarcheologia w praktyce. Z badań niedawnej przeszłości, „Archaeologia Historica Polona” 27, 299–318 (współautor A. Krupa-Ławrynowicz).
 • Weaponry from the Vassal House in Křivoklát Castle from the early 15th century. Modernity or Anachronism?, „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 33, 2020, s. 183–199 (współautor: Josef Hložek)

 

KONTAKT I DYŻURY

Pokój 102 IAUŁ: 42-635-63-22

Sekretariat IAUŁ: 42-665-54-11

Dyżury

wtorek: 10:00-12:00