PROFIL PRACOWNIKA: Sebastian Latocha

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Nauczyciel akademicki na kierunku etnologia i antropologia kulturowa oraz okcydentalistyka
 • Promotor 11 prac licencjackich w latach 2020-2022
 • Promotor pomocniczy 1 pracy doktorskiej w roku 2022
 • Autor artykułów naukowych w obszarach: antropologia historyczna, antropologia medyczna, antropologia wizualna
 • Kierownik i wykonawca projektów badawczych w obszarach: antropologia historyczna, etnoarcheologia, trudne dziedzictwo, antropologia medyczna
 • Wykonawca projektów upowszechniających wiedzę o kulturze i historii miasta oraz promujących lokalne dziedzictwo
 • Sekretarz i redaktor czasopisma naukowego Zeszyty Wiejskie od roku 2020
 • Sekretarz Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk od roku 2020
 • Przewodniczący Podkomisji Rekrutacyjnej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w roku 2023
 • Sekretarz Podkomisji Rekrutacyjnej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w roku 2019
 • Sekretarz Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ od roku 2020
 • Członek Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ od roku 2020
 • Członek Zespołu ds. Promocji i Kontaktu z Otoczeniem Zewnętrznym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ od roku 2017

BIOGRAM

Wykształcenie

 • Studia I i II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w latach 2007-2012, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • Studia I i II stopnia na kierunku etnologia w latach 2008-2013, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki
 • Studia III stopnia w latach 2013-2017, Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Łódzki

Zatrudnienie

 • Asystent w Zakładzie Antropologii Kulturowej w latach 2016-2017
 • Adiunkt w Zakładzie Antropologii Kulturowej od roku 2017

ZAINTERESOWANIA

 • Dysonans dziedzictwa, trudne dziedzictwo, dziedzictwo bez dziedziców, niechciane dziedzictwo
 • Poniemieckość jako kategoria kulturowa i doświadczenie, wsie poniemieckie w Polsce centralnej - dziedzictwo materialne i niematerialne
 • Antropologia medyczna, etnografia medycyny domowej, sektor popularny systemu opieki zdrowotnej, społeczne i kulturowe aspekty jąkania, transplantacji
 • Rural studies, mikrohistoria, antropologia historyczna, historia i kultura wsi, kultura chłopska, kultura ludowa
 • Demografia historyczna, chłopskie drzewa genealogiczne, demokratyzacja historii
 • Etnografia architektury, trudna architektura, architektura w perspektywie badań antropologicznych i socjologicznych
 • Mapa w badaniach etnograficznych
 • Antropologia literatury (twórczość Olgi Tokarczuk)

OSIĄGNIECIA

Najważniejsze artykuły naukowe

 • Latocha, S., Nowina-Sroczyńska, E. (2022). Filmowanie jest aktem posiadania i narzędziem autoanalizy. "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 338 (3), 261-265.
 • Latocha, S. (2022). Trudna architektura osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Część II: wyniki badań nad dysonansem dziedzictwa. "Journal of Urban Ethnology", 20, 21-38. https://doi.org/10.23858/JUE20.2022.002
 • Latocha, S. (2021). Dynamika krajobrazu poniemieckich wsi w Polsce centralnej. Eksperyment kartograficzny. "Łódzkie Studia Etnograficzne", 60, 77-92. https://doi.org/10.12775/LSE.2021.60.05
 • Latocha, S. (2021). Poniemieckość: "opowieść spod lipy" i zawłaszczona kategoria. Z inspiracji mitoburczymi esejami Ludwika Stommy. "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 332-333 (1-2), 302-309.
 • Latocha, S. (2021). Pandemia rozbójników: Locus horridus na miarę antyzachowań gangu Olsena. "Kultura i Społeczeństwo", 65 (3), 93-106. https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.3.5
 • Latocha, S. (2021). Życie akademickie osób jąkających się w perspektywie społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji structural vulnerability. "Etnografia Polska", 65 (1-2), 131-145. https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2703
 • Latocha, S. (2019). Dissonant Heritage as a By-Product of the Postwar Agrarian Reform in Poland. From Postmemory to Ethnoarchaeology. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", 34, 107-127. https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.07
 • Latocha, S. (2019). Opowieści popradzkie. Rzeka Poprad jako korelat dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza. "Łódzkie Studia Etnograficzne", 58, 101-116. https://doi.org/10.12775/LSE.2019.58.06

Najważniejsze projekty badawcze

 • Leksykon archeologii katyńskiej (1990-2015); grant realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki); Dziedzictwo narodowe; wykonawca od roku 2022
 • Etnografia trudnego poniemieckiego dziedzictwa na terenach wiejskich w Polsce. Antropologiczna analiza dokumentów z okresu reformy rolnej (1944) w Polsce centralnej (przykład gminy Łazisko); grant realizowany w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (11/IDUB/MLOD/2021); Granty dla młodych badaczy; kierownik od roku 2021
 • Obniżona sprawność komunikowania się a studia i praca w szkole wyższej. Etnograficzne badania nad sytuacją osób jąkających się; grant realizowany w ramach konkursu PFRON (BEA/000047/BF/D); Niepełnosprawność w naukach humanistycznych; kierownik w latach 2019-2020
 • CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science; grant realizowany w ramach konkursu Komisji Europejskiej (824537); Horizon 2020; facylitator konsultacji społecznych w roku 2019
 • Dawna siedziba GESTAPO i WUBP przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca; grant realizowany w ramach umowy o współpracy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej; wykonawca w roku 2019
 • Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum); grant realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (0136/DLG/2017/10); Dialog; wykonawca w latach 2017-2019
 • Zdrowie i choroba w optyce historii i antropologii ciała; grant realizowany w ramach dotacji celowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; kierownik w roku 2015

Najważniejsze projekty upowszechniające wiedzę

 • (Nie)zapomniane. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Historia buduje tożsamość mieszkańców; grant realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Narodowego Instytutu Dziedzictwa; Wspólnie dla dziedzictwa; wykonawca w roku 2022
 • Już nie rośnie kominów las, nie warczą przędzalnie Łodzi; grant realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PJ/2020/2016); Patriotyzm Jutra; wykonawca w roku 2020
 • Wielki ruch, wielki handel… wielka cisza; grant realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PJ/2019/1178); Patriotyzm Jutra; wykonawca w roku 2019
 • Muszyna – Plaveč. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etnoarcheologiczne); grant realizowany w ramach umowy pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna a Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ; program: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020; nazwa mikroprojektu: „Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza” / „Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia”; źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; wykonawca w roku 2018
 • Zbudowanie wirtualnej mapy etnograficznych badań terenowych prowadzonych w łódzkim akademickim ośrodku etnologicznym (1947-2017); grant realizowany w ramach dotacji celowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; kierownik w roku 2017 (MAPA)
 • United States of Europe. A Travelling Exhibition about European Identity and Todey’s Europe; grant realizowany w ramach konkursu Komisji Europejskiej; wykonawca w latach 2011-2013 (UNITED STATES OF EUROPE)
 • AMIEurope – Art Migrations into European Cultures; grant realizowany w ramach konkursu Komisji Europejskiej; wykonawca w latach 2009-2011

Najważniejsze działania popularyzujące naukę

 • Odczyt: "Ku Leksykonowi Archeologii Katyńskiej: badacze i potomkowie ofiar" (w ramach sympozjum popularnonaukowego "Pamięć i tożsamość – w 80. rocznicę ujawnienia Zbrodni Katyńskiej”; organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Łodzi oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi); Wydział Kultury UMŁ (Łódź); 19.05.2023 r.
 • Pomysł i realizacja eventu społecznego i kulturalnego: "W noc muzeów"; Izba Pamięci Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego (Łódź); 13.05.2023 r.
 • Audycja: "Połączeni historią - łódzkie osiedle Mireckiego"; Radio Łódź; 14.12.2022 r. Połączeni historią – Łódzkie osiedle Mireckiego | Radio Łódź na wieczór - Radio Łódź (radiolodz.pl)
 • Warsztaty: "Miasto - osiedle - dom. Opowieści z osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego w Łodzi"; Łódzki Klub Seniora; 26-27.10.2022 r.
 • Audycja: "Jak jąkanie się wpływa na funkcjonowanie na studiach i na uczelni?"; Polskie Radio Czwórka; 20.10.2022 r. Jak jąkanie się wpływa na funkcjonowanie na studiach i na uczelni? (polskieradio.pl)
 • Artykuł popularnonaukowy: Latocha, S. (2022). Zbiorowa amnezja?. "Kalejdoskop. Magazyn Kulturalny Łodzi i Województwa Łódzkiego", 5, 32-35.
 • Odczyt: "Stacja badawcza - Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego w Łodzi" (w ramach wernisażu wystawy "MEIN HAUS/MEIN WOHNBLOCK. Die Montwiłł-Mirecki Wohnsiedlung in Lodz 1928-31"); Haus am Dom (Frankfurt); 24.09.2021 r.
 • Audycja: "Poniemieckość Łodzi i okolic"; Radio Łódź; 21.07.2021 r. Poniemieckość Łodzi i okolic (radiolodz.pl)

Nagrody

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2022
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia organizacyjne w roku 2020
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2019
 • Nagroda Naukowa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2017

KONTAKT I DYŻURY

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź

Dyżury

środa: 13:45-15:15