Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Opis zadań

W Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ prowadzone są badania jakościowe, w tym terenowe, oraz badania nad danymi zastanymi wpisujące się w wiele współczesnych subdyscyplin czy nurtów etnologii i antropologii kulturowej (należą one m.in. do antropologii miasta i antropologii w mieście, rural studies, folklorystyki, antropologii wizualnej i sztuki, antropologii jedzenia, etnobotaniki, antropologii medycznej i psychologicznej, gender studies, antropologii doświadczenia, antropologii stosowanej i publicznej czy action research, etnohistorii, antropologii neoliberalizmu, antropologii technologii, antropologii rzeczy i in.).

Tematyka poruszana w jakościowych badaniach terenowych czy na podstawie analizy i interpretacji danych zastanych dotyczy np. krajobrazu kulturowego, materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, regionalizmu, ikonosfery miasta i wsi, filmu etnograficznego, problematyki kobiecej i herstory, pamięci, metodyki i etyki badań etnograficznych, tematyki związanej z rozmaitymi formami społecznego wykluczenia i włączania, relacji między ludźmi a światem przyrody i otoczeniem materialnym, światem wirtualnym i pozaludzkim.

Osoby pracujące w IEiAK UŁ biorą udział:

- w procesie dydaktycznym jako wykładowcy na I i II stopniu kierunku studiów etnologia i antropologia kulturowa w IEiAK UŁ (w tym sprawując funkcje opiekunów i opiekunek pierwszych lat na I i II stopniu ww. studiów)

- w pracach organizacyjnych w Instytucie i na rzecz Wydziału (spełniając zatem funkcje administracyjne kierownicze, pełnomocników czy koordynatorów i inne; zasiadając w specjalnych zespołach czy komisjach oraz w innych ciałach, np. reprezentujących społeczność akademicką, jak Senat UŁ czy Rada Wydziału)

- w badaniach naukowych, w tym terenowych własnych o charakterze jakościowym oraz w typie desk research (krajowych – lokalnych, miejskich i wiejskich oraz zagranicznych – Ameryka Płd.)

- w zespołowych projektach badawczych: lokalnych, krajowych i zagranicznych czy międzynarodowych, w tym w sieciach badawczych i naukowych o różnym zasięgu

- w opracowywaniu i publikowaniu tekstów naukowych w wydawnictwach naukowych krajowych i zagranicznych (pod postacią pojedynczych tomów, serii, artykułów w czasopismach czy rozdziałów w książkach, specjalnych numerów czasopism itp.)

- w konferencjach naukowych krajowych czy zagranicznych (w tym organizując je bądź współorganizując)

- w przygotowywaniu nowych rozwiązań społecznych, także na zamówienie (w formie diagnoz, raportów, strategii itp.), dzięki prowadzonym samodzielnie czy w zespole (w tym w zespołach interdyscyplinarnych) jakościowym badaniom terenowym i pozyskiwanym danym

- w pracach towarzystw naukowych, rad np. muzealnych czy czasopism lub w zarządach rozmaitych ciał, oraz angażując się w inne inicjatywy: od naukowych po społeczne (na zasadzie powołania, mianowania lub samodzielnego akcesu)

- w promocji nauki poprzez obecność w mediach i na spotkaniach z dziennikarzami oraz publicznością w rozmaitych instytucjach i placówkach.

W IEiAK UŁ, przy współpracy z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, redagowane są także trzy czasopisma naukowe: „Łódzkie Studia Etnograficzne”, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” i „Zeszyty Wiejskie”.

Vide więcej: https://www.etnologia.uni.lodz.pl/instytut


Dane kontaktowe

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

  • Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź
tel: 42-635-61-50 e-mail: www: https://etnologia.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek