PROFIL PRACOWNIKA: Wiktor Matysiak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

W roku akademickiem 2023/2024 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1. Prawo gospodarcze i handlowe, wykład

2. Prawo gospodarcze i handlowe, ćwiczenia

3. Prawo gospodarcze i handlowe, konwersatorium i seminarium

4. Prawo spółek, konwersatorium

5. Prawo handlowe, wykład

BIOGRAM

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego

ZAINTERESOWANIA

Odpowiedzialność za zobowiązania spółek handlowych.

Odpowiedzialność cywilna osób wykonujących wolne zawody z tytułu tzw. błędu w sztuce

Ustrój i funkcjonowanie spółek handlowych

Rozstrzyganie sporów pomiędzy wspólnikami na drodze postępowania przed sądem powszechnym oraz w toku postępowania arbitrażowego

OSIĄGNIECIA

Najważniejsze publikacje:


2024


Komentarze

Komentarz do art. 550 (3) - 550(4) k.s.h.; art. 550 (6) - 550 (7) k.s.h.; art. 550(9) k.s.h.; art. 550 (13) - 550 (16) k.s.h.; art. 550 (18) - 550 (20) k.s.h w:

"Kodeks spółek handlowych. Komentarz" pod red. Z. Jary, Warszawa 2024


Artykuły z czasopism

Kilka uwag na temat dopuszczalności otwarcia likwidacji spółek akcyjnych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji

Matysiak Wiktor P., Przegląd Prawa Handlowego, nr 3/2024

2023

Artykuły z czasopism

Polemicznie o dopuszczalności uwzględnienia rabatów i upustów przy ustalaniu odszkodowania kosztorysowego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Kucharski Bartosz, Matysiak Wiktor, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2023, nr 1, s.41-52. DOI:10.33995/wu2023.1.3


Urynkowienie relacji uczuciowych i fizycznych jako wyzwanie dla prawa prywatnego

Kurosz Krzysztof, Matysiak Wiktor, Studia Prawnoustrojowe, 2023, vol. 59, s.271-288. DOI:10.31648/sp.8690

Rozdziały z monografii

Spółka jawna

Dumkiewicz Małgorzata, Matysiak Wiktor, W: Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego / Romanowski Michał (red.), System Prawa Prywatnego, 2023, vol. 16B, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.237-448, Numer artykułu:6, ISBN 978-83-8235-242-9


Firma spółek osobowych

Matysiak Wiktor, W: Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego / Romanowski Michał (red.), System Prawa Prywatnego, 2023, vol. 16B, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.41-98, Numer artykułu:2, ISBN 978-83-8235-242-9


2022

Artykuły z czasopism

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2022 roku, sygn. III CZP 9/22, LEX nr 3287920

Kucharski Bartosz, Matysiak Wiktor, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2022, nr 4, s.95-107. DOI:10.33995/wu2023.1.6


Rozdziały z monografii

Osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych jako wspólnik w spółce jawnej

Kurosz Krzysztof, Matysiak Wiktor, W: Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania / Leśniak Marek, Skory Maciej, Sołtys Bogusław (red.), Monografie, 2022, Wolters Kluwer, s.145-162, ISBN 978-83-8286-864-7


Refleksje na temat rozprawy zdalnej w postępowaniu cywilnym i zasady suwerenności terytorialnej

Kurosz Krzysztof, Matysiak Wiktor, W: Nowoczesne technologie - szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych / Kidyba Andrzej, Olejniczak Adam (red.), 2022, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.103-130, ISBN 978-83-8286-602-5


Kilka uwag na temat zastrzegania w umowie między przedsiębiorcami zakaz u prowadzenia działalności konkurencyjnej bez wynagrodzenia

Matysiak Wiktor, W: Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera / Byczko Szymon [i in.] (red.), 2022, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.507-516, ISBN 978-83-8286-694-0

2021

Artykuły z czasopism

Sprawozdanie z Jubileuszowej Konferencji X Forum Prawa Spółek 21.05.2021 r. – „Obowiązek lojalności w spółkach handlowych”

Janeta Jakub, Matysiak Wiktor, Przegląd Prawa Handlowego, 2021, nr 9 (349), s.4-9


Dodatki obowiązkowe w firmie spółki handlowej - zagadnienia wybrane

Matysiak Wiktor, Studia Prawnoustrojowe, 2021, nr 53, s.375-391. DOI:10.31648/sp.6954


Rozdziały z monografii

Spółka partnerska

Matysiak Wiktor, W: Notariat. Czynności notarialne / Szereda Andrzej (red.), Praxis, 2021, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.1550-1561, ISBN 978-83-8198-524-6

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za błąd w sztuce lekarskiej

Matysiak Wiktor, W: Człowiek a medycyna / Grzelak-Bach Katarzyna (red.), Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodow, 2021, nr 12, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s.41-54, ISBN 978-83-64298-11-0


2020

Artykuły z czasopism

Klauzula rebus sic stantibus w czasie pandemii

Kurosz Krzysztof, Matysiak Wiktor, Przegląd Prawa Handlowego, 2020, nr 6, s.30-35


Przedawnienie roszczeń względem wspólników handlowej spółki osobowej - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.10.2019 r., II CSK 790/18

Matysiak Wiktor, Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, 2020, nr 4, s.30-39


Zaskarżanie uchwał wspólników handlowej spółki osobowej

Matysiak Wiktor, Przegląd Prawa i Administracji, 2020, vol. 121, s.143-153. DOI:10.19195/0137-1134.121.12


Rozdziały z monografii

Zabezpieczenie powództwa w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 268 k.s.h..

Matysiak Wiktor, W: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom i i II / Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (red.), Księgi Jubileuszowe, 2020, Warszawa, Wolters Kluwer, s.800-811, ISBN 978-83-8187-795-4

2018

Artykuły z czasopism

Zmiany w zakresie regulacji handlowych spółek osobowych - zagadnienia wybrane

Janeta Jakub, Matysiak Wiktor, Przegląd Prawa Handlowego, 2018, nr 9, s.36-41


Zasady dochodzenia roszczeń od wspólników handlowej spółki osobowej - glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3.10.2017 r., SK 31/15

Matysiak Wiktor, Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, 2018, nr 4, s.44-53


Rozdziały z monografii

Czy i w jakim zakresie potrzebna jest reforma przepisów o spółkach osobowych?

Janeta Jakub, Matysiak Wiktor, W: Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki / Bilewska Katarzyna (red.), Monografie, 2018, Warszawa, Wolters Kluwer, s.99-114, ISBN 978-83-8124-610-1


Link do profilu ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-8552-6321

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-13

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.05 90-232 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 15:00-16:00 Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy celem ustalenia godziny przyjęcia w ramach dyżuru. UWAGA!!! Dyżur w dniu 10 czerwca 2024r. jest odwołany.. Zapraszam w dniu 13 czerwca 2024r. w godzinach 17.00 - 18.00