PROFIL PRACOWNIKA: Wojciech Chróścielewski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (wykładów, proseminariów, seminariów). Opieka nad doktorantami, w tym pełnienie funkcji promotora. Udział w postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego i o nadanie tytułu profesora;

- prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, polegające na realizacji grantów, autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych;

- aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, wsparcie uczestników studiów doktoranckich lub szkół doktorskich w realizacji badań i rozwoju naukowym.

Realizacja obowiązków organizacyjnych, w tym związanych z członkostwem w organach kolegialnych Uczelni lub Wydziału, organizacją konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, jak również pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych oraz realizowanie obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego.

BIOGRAM

Biogram

Pracę na Wydziale Prawa i Administracji UŁ rozpoczął w 1975 r., w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego.Po reorganizacji struktury Wydziału kontynuował ją w Katedrze Postępowania Administracyjnego.Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej – doktorat (1984 r.), habilitacja (1994 r.), tytuł profesora nauk prawnych (2002 r.).

W latach 1995 – 1999 pełnił obowiązki członka etatowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Od 2001 r. był sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w październiku 2012 r. przeszedł, z przyczyn zdrowotnych, w stan spoczynku.

Zainteresowania naukowe prof. W. Chróścielewskiego skupiają się wokół trzech grup zagadnień.

Pierwszą jest kontynuacja badań związanych z problematyką podziału terytorialnego państwa,a w szczególności-z podziałami terytorialnymi specjalnymi,którym to kwestiom poświęcona była jego rozprawa doktorska: "Podziały terytorialne specjalne"-opublikowana przez PWN w 1987 r.

Druga grupa zagadnień będących przedmiotem jego badań to kwestie dotyczące prawnych form działania administracji. Tej problematyki dotyczyła rozprawa habilitacyjna:"Akt administracyjny generalny”, a także opublikowany na łamach "Państwa i Prawa" artykuł "Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej".

Wreszcie trzeci, najobszerniejszy nurt zainteresowań badawczych profesora W. Chróścielewskiego to podstawowe zagadnienia z zakresu teorii i praktyki postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego. Wyrazem tych zainteresowań są glosy do orzeczeń sądowych, przeważająca większość artykułów, i studiów, a także podręczniki akademickie i monografie.

W latach 1989-1990r.pełnił funkcje eksperta w pracach Sejmowej i Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego przygotowujących projekt ustaw przywracających w Polsce samorząd terytorialny.W dwóch następnych latach brał udział w pracach rządowego Zespołu do Opracowania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej Państwa. W 1993 r. był członkiem powołanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Administracji Publicznej zespołu roboczego, który opracował projekt uchwalonej w 1994 r. ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.Rzecznik Praw Obywatelskich w 2006 r. powołał go w skład zespołu ekspertów, który popracował projekt fundamentalnej ustawy Przepisy ogólne prawa administracyjnego, który niestety z wielu względów (m. in. śmierć Rzecznika w Katastrofie Smoleńskiej) nie został uchwalony. Prezes NSA powołał go w 2012 r. na członka Zespołu do spraw przygotowania koncepcji modyfikacji przepisów o postępowaniu administracyjnym. Zespół ten opracował projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, który w 2017 r. w swej znacznej części został uchwalony jako nowela do tego Kodeksu.


Najważniejsze publikacje:

Publikowany dorobek naukowy profesora W. Chróścielewskiego obejmuje ponad 200 pozycji – monografii, rozdziałów w wielotomowych wydawnictwach:System Prawa Administracyjnego (C.H. Beck) i System Prawa Administracyjnego Procesowego (Wolters Kluwer),artykułów i glos - publikowanych w najważniejszych czasopismach prawniczych. Jest on także współautorem podręczników akademickich, Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego (Wolters Kluwer 2019), a także Komentarza do „Prawo o cudzoziemcach”, pod red. J. Chlebnego, Warszawa 2001 r.

I. Monografie:

Podziały terytorialne specjalne, PWN, Warszawa 1987, s. 241; Akt administracyjny generalny, Łódź 1994, s. 220; Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną,Municypium,Warszawa 1995, s. 153; (wspólnie ze Z. Kmieciakiem); Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, DomWydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 258; Postępowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka – rozdz. 13: Słowacja, Oficyna

Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2010, s. 348 – 370;Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, tom 10: Sądowa kontrola administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa,2016, s.231 -275; Organ prowadzący postępowanie [w:]System Prawa administracyjnego Procesowego red. G. Łaszczyca, A. Matan, tom II, cz. 1: Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego, red. naukowa W. Chróścielewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 103 – 210; Postępowanie podatkowe [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego red. G.Łaszczyca, A. Matan, tom IV, Postępowania autonomiczne i szczególne, Postępowania niejurysdykcyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 51 – 139 (współautor S. Babiarz).

II. Podręczniki:

Polskie prawo podatkowe, Diffin, Warszawa 2011, s. 336, podręcznik, pod red. W. Nykla,(współautorstwo rozdz. 4 Postępowanie podatkowe, s. 88 – 150); Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi,Lexis Nexis Warszawa 2021, wyd. 8, s. 732 (współautorzy J. P. Tarno, P. Dańczak),Prawo podatkowe w Polsce, red W. Nykiel, Diffin, Warszawa 2018.

III. Studia i artykuły:

Gmina jako strona postępowania administracyjnego - konsekwencje prawne uchylenia art. 27a k.p.a., "Samorząd Terytorialny" 1995, z. 4, s. 21 - 29; Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej (W świetle doktryny i zmian ustawodawczych lat 90-tych), "Państwo i Prawo", 1995, z. 6 s. 49 - 59; Trójszczeblowy model sądownictwa administracyjnego a jednoinstancyjne postępowanie administracyjne, "Państwo i Prawo" 1999, z. 5, s. 20 - 31,(współautor J.P. Tarno); Organy wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu terytorialnego według k.p.a., "Państwo i Prawo" 1999, z. 6, s. 29 - 40; Właściwość organów administracji publicznej (Zagadnienia wybrane), "Państwo i Prawo" 2002, z. 2, s. 35 - 48; 8. Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w 2011r. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 4(37), s. 9 – 25; Samorządowe kolegia odwoławcze – dwudziestolecie funkcjonowania a nieuchronna potrzeba zmian [w:] Samorządowe kolegia odwoławcze – przeszłość i przyszłość, pod red. K. Sieniawskiej, Kraków 2011, s. 177 – 184; Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego? „Państwo i Prawo” 2015, nr 1, s. 3 – 19; Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – racjonalne odmienności czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych? „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 2, s. 9 – 22; Związanie organu administracji publicznej własną decyzja a możliwość dokonania jej autoweryfikacji, „Państwo i Prawo” 2017 nr 5, s. 54 – 68; Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018 nr 1, s. 9 – 26; Wątpliwości dotyczące rozwiązań przyjętych w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2021 r.odnoszących się przedawnienia stwierdzenia nieważności decyzji, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021, nr 5, s. 9 – 26; Preferencje polityczne i światopoglądowe organów administracji i sędziów sądów administracyjnych a zapewnienie bezstronności w orzekaniu [w:] Iusest ars et boni, Studia ofiarowane profesorowi Romanowi Hauserowi Sędziemu Naczelnego Sądu Administracyjnego,„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” numer specjalny, październik 2021, s. 115- 128; W kwestii dopuszczalności zaskarżania do sądu administracyjnego bezczynności organu administracji już po wydaniu w sprawie decyzji administracyjnej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022 nr 3, s. 9-24.

OSIĄGNIĘCIA

Z tytułu swej działalności naukowej W. Chróścielewski otrzymał m.in.:wyróżnienie w konkursie Kancelarii Sejmu na prace magisterskie dotyczące zagadnień parlamentaryzmu - 1976 r.;III nagrodę na XXVII Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne w 1985 r.;nagrody: Ministra Edukacji Narodowej za monografię "Akt administracyjny generalny (1996 r.) i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za monografię „Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym” (2003 r.) a także nagrodę zespołową I stopnia Rektora UŁ za „Prawo o cudzoziemcach, Komentarz” pod red. J. Chlebnego (2022r.).

W 2022 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej – w 2000 r.- Złotym Krzyżem Zasługi.W roku 2007 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2014 r. ówczesna Krajowa Rada Sądownictwa przyznała mu medal„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości - Bene Merentibus Iustitiae”. Uhonorowany został także Medalem Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2003 r.) oraz Złotą Odznaką UŁ (1998 r.)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-46-71

Kopcińskiego 8/12 (Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji) pokój: 4.71 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 16:00-16:30