PROFIL PRACOWNIKA: Wojciech Rutkowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

BIOGRAM

W latach 2011-2016 studiował archeologię na Uniwersytecie Łódzkim. Fascynacja kulturą przeworską od okresu przedrzymskiego do wędrówek ludów zaowocowała powstaniem pracy magisterskiej pt. ,,Drużyna w kulturze przeworskiej w świetle znalezisk wybranych cmentarzysk”, tworzonej pod kierownictwem prof. dra hab. Jana Schustera. Kolejne lata, ukierunkowane na badaniach metalurgii, przyczyniły się do powstania pracy doktorskiej ,,Rekonstrukcja technik obróbki żelaza na terytorium kultury przeworskiej w okresach przedrzymskim i rzymskim. Charakterystyka i rozwój", promowanej przez dra hab. Marka Olędzkiego prof. UŁ. W czasie studiów kierunek jego specjalizacji krystalizował się, poszerzając podejmowane obszary badawcze o złotnictwo i archeologię eksperymentalną. Efektem tych działań było założenie stowarzyszenia archeologii eksperymentalnej ,,Harjis” w roku 2018. Przez ostatnie lata brał udział w licznych projektach badawczych i edukacyjnych takich jak ,,Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” realizowany przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego. Ponadto jest autorem wielu muzealnych rekonstrukcji ozdób i uzbrojenia kultury przeworskiej. Na tym polu współpracuje m.in. z Państwowym Muzeum Archeologicznym, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Muzeum Regionalnym w Brzezinach, Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Od marca 2021 roku do 30 września 2022 zatrudniony w Katedrze Prahistorii IA UŁ na stanowisku Asystenta, natomiast od 1 październik 2022 jako Adiunkt w tejże jednostce.

ZAINTERESOWANIA

Okres rzymski, wędrówki ludów, metalurgia środkowoeuropejskiego Barbaricum, archeologia eksperymentalna

OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia naukowe

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

Prezes i założyciel Stowarzyszenia Archeologii Eksperymentalnej ,,Harjis”

Reprezentant S. A. E. ,,Harjis” w EXARC (międzynarodowej organizacji zrzeszającej archeologów eksperymentatorów”

Ważniejsze publikacje naukowe:

 1. About the ways of wearing of one-edged swords in the Przeworsk and the Oksywie culture, World Scientific News, t.76, Lodz 2017, s.173-182. Czy archeolodzy konstruują czy rekonstruują przeszłość? Analiza pracy archeologa, z włączeniem nowych form odtwarzania przeszłości [w:] Kępczak N. (red.), Nauka Okiem Młodego Naukowca, Łódź 2017. s.172-176.
 2. Archeologia eksperymentalna – wciąż niedoceniana forma poznawania przeszłości. (Uwagi na podstawie doświadczeń projektu ,,Harjis”) [w:] W. Nowaczewska, M. Bohr (red.), ,,Możliwości badawcze w antropologii i archeologii”. s. 5-12, Wrocław 2018 (współautor: K. Badowska)
 3. Conference Review: Paleofestival, Le Spezia, 2018. ,,EXARC.net” Issue 2018/4 ISSN: 2212-8956 (współautorzy: Katarzyna Badowska, Marcel Bartczak)
 4. Looking at historical craft with the eye of an artisan.Is it a reconstructed artefact or an object of demonstration?, ,,ATTI TERZO INCONTRO STUDIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE Problematiche e soluzioni tra ricerca e divulgazione”, LA SPEZIA, MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO, La Spezia 27.05.2018r. (współautorzy: Katarzyna Badowska, Marcel Bartczak) p. 89-98.
 5. Praca kowala w kulturze przeworskiej na podstawie analizy elitarnego rodzaju uzbrojenia., [w:] M. Maciąg, M. Śliwa (red.), Historia życia codziennego i obyczajów mieszkańców antycznej i średniowiecznej Europy, Lublin 2019, s.73-83
 6. Historical Craft from the Artisan’s Point of View’. Analysis of the Results of the Survey Conducted Among Craftsmen Specialising in Historical Reconstruction, ,,Acta Universitatis Lodiensis. Folia Archaeologica” t. 34, Łódź 2019 (współautor: K. Badowska) s. 243-253.
 7. Techniczne aspekty produkcji okuć tarczy kultury przeworskiej na podstawie rekonstrukcji umb typu Horgos, ,,Brzeziny i Region. Przeszłość w narracji interdyscyplinarnej. Archeologia-Architektura-Sztuka-Historia”. Vol. 2, Brzeziny-Łódź 2019, s. 29-34.
 8. Rekonstrukcja wariantu fibuli kapturkowej typu A41 wykonanego z żelaza., [w:] K. Kot-Legieć, A. Michałowski, M. Olędzki, Piotrowska M (red). Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne, Łódź 2019, s. 200-209.
 9. Wesółki i Oblin - Próba rekonstrukcji drużyny wojowników kultury przeworskiej., [w:] K. Kot-Legieć, A. Michałowski, M. Olędzki, Piotrowska M (red). Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne, Łódź 2019, s. 88-100.
 10. Popularisation of experimental archaeology in the activity of ,,Harjis”- project under the patronage of the Institute of Archaeology of the University of Lodz. ,,EXARC Journal.net &Digest”, Issue 2019/2RA (współautor: K. Badowska).
 11. Rekonstrukcja skrzyni kultury przeworskiej (Aneks) [w:] Czarnecka K., Zamki i klucze kultury przeworskiej. Działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne, Warszawa 2020 s. 357-362.
 12. TheCareer of an Orange Stone,EXARC Jurnal, Issue 2021/02, Leiden, ISSN:2212-8956 (współautor: I. Podolska).
 13. Nowe spojrzenie na miecz z Turu, ,,Acta Universitatis Lodiensis. Folia Archaeologica” t. 36, Łódź 2021, s. 9-18 (współautor: I. Podolska).

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 12:00-14:00 Gabinet nr 1