PROFIL PRACOWNIKA: Zuzanna Firkowska-Jakobsze

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; wykaz prowadzonych przedmiotów: Rachunkowość sektora publicznego, Wprowadzenie do rachunku kosztów, Podstawy rachunkowości zarządczej, Rachunkowość finansowa, Projektowanie polityki rachunkowości;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Obowiązki badawcze

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu);
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.

Obowiązki organizacyjne

 • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnychBIOGRAM

Obszar zainteresowań w zarówno w nauce jak i praktyce to tworzenie systemów pomiaru i oceny dokonań w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. w gminach oraz podmiotach ochrony zdrowia oraz jednostkach sektora prywatnego. Uczestniczyła (jako pracownik) w procesie tworzenia systemu rachunkowości w jednostce produkcyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobyła również jako asystent biegłego rewidenta.


ZAINTERESOWANIA

- Rachunkowość sektora publicznego,

- Behawioralne uwarunkowania wdrażania systemu pomiaru i oceny dokonań w jednostkach sektora finansów publicznych,

- Tworzenie systemów rachunkowości.

OSIĄGNIĘCIA

Tytuł doktora uzyskała w roku 2018 na podsatwie rozprawy doktorskiej " Koncepcja zintegrowanego raportu finansowego gminy jako jednostki sektora finansów publicznych". Autorka publikacji z zakresu wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, współautorka komentarza do Ustawy o Rachunkowości w zakresie rachunkowości budżetowej, posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg (nr 26931/2008).

KONTAKT I DYŻURY

sekretariat Katedry Rachunkowości: 42-635-52-24

Matejki 22/26 (259/148 Sekretariat/Kierownik Zakładu) pokój: 259/148 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 18:00-19:30