Biuro Dziekanatu

Opis zadań

Biuro Dziekanatu zajmuje się całokształtem obsługi administracyjnej studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu. Prowadzi dokumentację przebiegu studiów wszystkich studentów WNoW. Dziekanat sporządza raporty statystyczne w systemie POLON oraz tworzy i weryfikuje sprawozdania dla GUS. Jednostka sporządza umowy dla opiekunów praktyk studenckich śródrocznych i ciągłych realizowanych przez studentów wszystkich kierunków, studiujących w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Ponadto przekazuje umowy, rachunki opiekunom praktyk studenckich w instytucjach realizujących praktyki. W zakresie działań Dziekanatu jest zbieranie dokumentów od opiekunów praktyk studenckich z instytucji realizujących praktyki studenckie oraz weryfikowanie dokumentów finansowych pod względem poprawności. Biuro Dziekanatu podlega bezpośrednio Dziekanowi.Dane kontaktowe

Biuro Dziekanatu

  • Pomorska 46/48 91-408 Łódź

Skład osobowy