Katedra Biochemii Ogólnej

Opis zadań

Kierownik: prof. dr hab. Joanna Saluk

Tematyka badań

 • Krzepnięcie krwi i fibrynoliza, aktywacja płytek krwi,
 • Znaczenie reaktywnych form tlenu i azotu w aktywacji płytek krwi, mechanizm działania nadtlenoazotynu, homocysteiny i siarkowodoru na układ hemostazy,
 • Mechanizmy modyfikacji białek krzepnięcia krwi wywoływanych przez reaktywne formy azotu i tlenu,
 • Ochronna rola antyoksydantów przed działaniem reaktywnych form tlenu i azotu na układ hemostazy,
 • Poznanie nowych naturalnych i syntetycznych antyoksydantów oraz mechanizmów ich ochronnego działania w stresie oksydacyjnym,
 • Badanie wybranych ekstraktów roślinnych jako potencjalnych antykoagulantów, antyoksydantów i związków antypłytkowych; możliwości ich zastosowania w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych,
 • Działanie wybranych aktywatorów i inhibitorów hemostazy na metabolizm i funkcje hemostatyczne płytek krwi i białek hemostazy,
 • Biomarkery stresu oksydacyjnego w układzie hemostazy w wybranych stanach patologicznych,
 • Ocena zaburzeń układu hemostazy oraz skutków terapii w chorobachzakrzepowo-zatorowych, nowotworowych i autoimmunizacyjnych,
 • Poszukiwanie molekularnych markerów zaburzeń układuhemostazy w chorobach cywilizacyjnych,
 • Identyfikacja molekularnych mechanizmów wzmożonej aktywnościpro-zakrzepowej płytek krwi i związanych z tym zaburzeniami układu krążenia wstwardnieniu rozsianym,
 • Badania potencjalnego zastosowania antyoksydantów pochodzenia roślinnegow profilaktyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz wradioterapii nowotworów,
 • Identyfikacja mechanizmów aktywności radioochronnej i fotoochronnejsubstancji izolowanych z wybranych roślin leczniczych,
 • Możliwości wykorzystania promieniowania jonizującego do inaktywacji patogenów w białkach osocza krwi,
 • Otrzymywanie preparatów krwiopochodnych przeznaczonych do transfuzji (erytrocyty, płytki krwi) i do produkcji bioterapeutyków (białka osocza) z zastosowaniem promieniowania jonizującego; radioochronna rola antyoksydantów,
 • Proteomika płytek krwi w warunkach prawidłowych i w stanach patologicznych,
 • Biochemia i ewolucja molekularna białek hemostazy, relacje ewolucyjne między białkami hemostazy w obrębie sieci kaskady krzepnięcia krwi oraz powiązanych sieci białkowych takich jak układ kontaktu kininogenezy, czy układ dopełniacza,
 • Zastosowanie narzędzi bioinformatycznych do badania białek krzepnięcia krwi, badania funkcji białek w powiązaniu z fizjologią i patologią krzepnięcia krwi,
 • Ewolucja molekularna białek, analiza bioinformatyczna sekwencji aminokwasowych oraz domen białek hemostazy, w oparciu o przeszukiwanie zsekwencjonowanych genomów kręgowców,
 • Modelowanie homologiczne i dynamika molekularna białek hemostazy,
 • Dokowanie małocząsteczkowych ligandów w poszukiwaniu modulatorów białek hemostazy
 • Badanie wpływu zaburzeń przebiegu powiązanych ze sobą szlakówbiochemicznych (stresu oksydacyjnego, stanu zapalnego, angiogenezy, metabolizmupuryn oraz cyklu mocznikowego) w mechanizmie rozwoju chorób układumoczowo-płciowego, takich jak: kamica moczowa oraz urotelialny rak pęcherzamoczowego,
 • Poszukiwanie markerów prognostycznych, predykcyjnych i diagnostycznychkamicy moczowej oraz urotelialnego raka pęcherza moczowego.

Projekty

naukowe (od 2014 r.)

 

 • Badanie mechanizmów koaktywacji limfocytów i płytek krwi w rozwoju autoimmunologicznych chorób tarczycy (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach konkursu PRELUDIUM 7 nr 2014/13/N/NZ5/01389),
 • Molekularne mechanizmy wzmożonej aktywności prozakrzepowej płytek krwi w stwardnieniu rozsianym (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach konkursu OPUS 11 nr 2016/21/B/NZ4/00543),
 • Płytkowe mikroRNA jako marker predykcyjny Ostrego Zespołu Wieńcowego, Grant MNiSW (Diamentowy Grant) nr DI 2016 022046,
 • Identyfikacja zmian w profilu ekspresji mRNA oraz białek płytek krwi, jako potencjalnych markerów molekularnych zwiększonego ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach konkursu PRELUDIUM 17 nr 2019/33/N/NZ7/01163),
 • Określenie strukturalnych i funkcjonalnych zmian w cytoszkielecie płytek krwi jako potencjalnych czynników wzmożonej aktywności prozakrzepowej występującej w stwardnieniu rozsianym (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach konkursu PRELUDIUM 14 nr 2017/27/N/NZ4/01868),
 • Fenolowe frakcje z różnych organów mniszka pospolitego (Taraxacum officinale) jako potencjalne modulatory hemostazy rozsianym (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach konkursu PRELUDIUM 14 nr 2017/27/N/NZ9/02009),
 • Badanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowej, odpowiedzialnych za zależną od płytek krwi regulację odporności nabytej w stwardnieniu rozsianym (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach konkursu OPUS 16 nr 2018/31/B/NZ4/02688),
 • Aktywność biologiczna ekstraktów z wybranych gatunków rzewienia (Rheum L.) - badania właściwości surowca w aspekcie oceny potencjału kardioprotekcyjnego (projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach konkursu OPUS 16 nr 2018/31/B/NZ9/01238).

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka wPłocku,
 • Department ofBiotechnology, Lahore College for Women University, Pakistan, Lahore,
 • Department of Pathology, Microbiology and Immunology, Vanderbilt University Medical Center, US, TN, Nashville,
 • Departmentof Biochemistry & Molecular Biology, Saint Louis University, MO, US, SaintLouis.

Dydaktyka

Pracownicy Katedry Biochemii Ogólnej współrealizują zajęcia dydaktyczne:

 • Wstęp do analizy biochemicznej (ćwiczenia),
 • Pracownia biochemiczna (ćwiczenia),
 • Organizmy transgeniczne (wykład),
 • Seminaria licencjackie,
 • Biochemia wybranych procesów fizjologicznych,
 • Biochemia hemostazy (wykład i ćwiczenia),
 • Biochemia żywienia (wykład i konwersatorium),
 • Zastosowanie Internetu w badaniach genomu i proteomu (wykład),
 • Enzymologia (wykład i ćwiczenia),
 • Pracownie specjalistyczne,
 • Biochemia (wykład i ćwiczenia),
 • Biologiczne właściwości biomolekuł (ćwiczenia),
 • Kinetyka biokatalizy (ćwiczenia),
 • Biotechnologia immunopreparatów (wykład),
 • Seminaria,
 • Język angielski w biotechnologii (konwersatorium),
 • Seminaria magisterskie,
 • Biochemia z elementami toksykologii (wykład i ćwiczenia),
 • Biochemiczna analiza śladów i płynów biologicznych (ćwiczenia),
 • Podstawy statystyki (wykład i ćwiczenia),
 • Biologiczne praktikum kryminalistyczne (ćwiczenia),
 • Biochemia w naukach o środowisku (metody) (wykład).

na kierunkach:

 • Biologia I°,
 • Biologia II°, specjalność Biochemia i biologia molekularna,
 • Biologia kryminalistyczna I°
 • Biotechnologia I°
 • Biotechnologia II°, specjalność Biotechnologia medyczna,
 • Ochrona Środowiska I°.


Dane kontaktowe

Katedra Biochemii Ogólnej

Skład osobowy