Katedra Chemii Organicznej

Opis zadań

W Katedrze Chemii Organicznej prowadzone są badania naukowe z zakresu chemii organicznej w ramach działalności statutowej i grantów pozyskanych z różnych źródeł (np.NCN). Wiodącą tematyką badawczą Katedry jest chemia metaloorganiczna pierwiastków grup głównych, jak i przejściowych.Prof. dr hab. Konrad Kowalski - Badania w dziedzinie chemii „sandwiczowych” aromatycznych cząsteczek metaloorganicznych oraz organicznych (ferrocenu, rutenocenu, azaferrocenu oraz [2.2]paracyklofanu). Chemia biometaloorganiczna. Pochodne metalocenowe oraz kompleksy kobaltu, renu, rutenu i złota jako potencjalne farmaceutyki o właściwościach przeciwnowotworowych i przeciwbakteryjnych. Kompleksy metaloorganiczne jako znaczniki luminescencyjne w biologii molekularnej. Chemia materiałów. Badania nad zjawiskiem „komunikacji elektronowej” w kompleksach metaloorganicznych. Synteza emiterów o potencjalnych zastosowaniach w organicznych diodach elektroluminescencyjnych.

Dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ - Zastosowania związków metaloorganicznych w syntezie i modyfikacjach azotowych,i tlenowych połączeń heterocyklicznych. Chemia izoindolu, chinazoliny, ftalazyny, pirydyny. Funkcjonalizowanie układów heterocyklicznych z zastosowaniem reakcji katalizowanych związkami metali przejściowych: synteza i badania właściwości cytotoksycznych. Synteza związków kompleksowych.

Dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ - Synteza i zastosowanie w biochemii związków metalokarbonylowych (inhibitory enzymów, znaczniki biomolekuł, CORMs (Carbon Monoxide Releasing Molecules). Nowe metody wprowadzania do molekuł fragmentów metalokarbonylowych (click chemistry, cyckloaddycja Dielsa-Aldera). Immobilizacja kompleksów metaloorganicznych na nanomateriałach. Funkcjonalizacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych celem otrzymania związków o interesujących właściwościach luminescencyjnych, w tym wykazujących mechanofluorochromizm, do potencjalnych zastosowań w optoelektronice.

Dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ - Nowe metody funkcjonalizacji związków metaloorganicznych, synteza i badania aktywności biologicznych (głównie przeciwnowotworowych) związków metaloorganicznych takich jak: pochodne ferrocenu, kompleksy półsandwiczowe rutenu, osmu, irydu, związki metaloorganiczne złota; - nowe metody syntezy oraz badania właściwości fotofizycznych nowych fluoroforów poliaromatycznych - pochodnych perylenu, koronenu, pirenu oraz ich kompleksów metaloorganicznych ze złotem.


Obecnie w Katedrze Chemii Organicznej realizowane są

następujące projekty finansowane przez NCN:

1). OPUS
„Funkcjonalne nukleozydy, nukleotydy i oligonukleotydy glikolo-nukleinowe (fun-GNA): otrzymywanie i właściwości”
Kierownik: prof. dr hab. Konrad Kowalski,
Okres realizacji: 24.01.2019 - 23.01.2022, Kwota: 1 478 995 PLN;

2). OPUS
„Związki metaloorganiczne jako selektywne inhibitory wybranych białek oporności wielolekowej”
Kierownik: dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ,
Okres realizacji: 15.03.2019 - 14.03.2022, Kwota: 1 758 440 PLN;

3). PRELUDIUM
„Synteza i badanie wpływu podstawnika metaloorganicznego na właściwości biologiczne koniugatów kompleksów metaloorganicznych z kolchicyną”
Kierownik: mgr Karolina Kowalczyk,
Okres realizacji: 31.01.2019-30.01.2022, Kwota: 210 000 PLN;

4). MINIATURA
„Synteza kwasów aminofosfonowych oraz ich pochodnych metalokarbonylowych”
Kierownik: dr Aneta Kosińska,
Okres realizacji: 16.10.2020-15.10.2021, Kwota: 49 500 PLN;

5). MINIATURA
"Synteza i wstępne badania aktywności biologicznej ferocenylowych i rutenocenylowych pochodnych wybranych inhibitorów kinaz zależnych od cyklin"
Kierownik: dr Michał Łomzik,
Okres realizacji: Grudzień 2020 - Grudzień 2021, Kwota: 49 500 PLN (w tym Koszty bezpośrednie 45 000 PLN i Koszty pośrednie 4 500 PLN);


Inne projekty naukowe:

1). Inkubator Innowacyjności 4.0, Konkurs MNiSW


Organiczne przełączniki typu „off-on” do detekcji jonów rtęci


Kierownik projektu: dr Anna Wrona-Piotrowicz,


Okres realizacji: 1.01.2021 – 31.12.2021, Kwota: 59 108 PLN;

2). IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza), Konkurs UŁ
Synteza nowych fluoroforów do potencjalnych zastosowań w optoelektronice”,
Kierownik projektu: dr Anna Wrona Piotrowicz,
Okres realizacji 15.04.21 – 14.04.23, Kwota: 49 500 PLN;

3). IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza), Konkurs UŁ
"Synteza nowych enancjomerycznie czystych pochodnych sukcynimidu o potencjalnym działaniu antyepileptycznym"
Kierownik: Dr Szymon Jarzyński,
Okres realizacji: 2021-2023, Kwota: 49,995 PLN.


Projekty dydaktyczne:

1). Mistrzowie dydaktyki II, Konkurs MNiSW
Koordynator projektu: dr Anna Wrona-Piotrowicz,
Okres realizacji: 19.11.2019 – 30.06.2022, Kwota: 82 400 PLN;

2). Mistrzowie dydaktyki – projekt wdrożeniowy, Konkurs MNiSW
Koordynator projektu: dr Anna Wrona-Piotrowicz,
Okres realizacji: 01.02.2021-31.12.2022, Kwota: 61 800 PLN.


Dane kontaktowe

Katedra Chemii Organicznej

Skład osobowy

Lista jednostek