Katedra Cytofizjologii

Opis zadań

Kierownik: prof. UŁ dr hab. Dariusz Stępiński


Tematyka badań

 • Reakcjeciał Cajala na czynniki stresowe.
 • Struktura,funkcja i aktywność transkrypcyjna jąderek. Reakcje jąderek na czynniki stresowe.Fuzja jąderek.
 • Lipotubuloidy - struktury roślinne obfite w mikrotubule i kule lipidowe (sferosomy), ich rola w syntezie lipidów i tworzeniu kutikuli. Biosynteza, struktura i funkcja kutikuli roślinnej i zwierzęcej. Roślinne struktury lipidowe.
 • Regulacja embriogenezy roślin, ze szczególnym uwzględnieniem roli kinaz MAPK.
 • Ocena potencjału glonobójczego nowych związków chemicznych. Wpływherbicydów na rozwój roślin. Komórkoweaspekty zabiegów agrotechnicznych. Naturalnezwiązki chemiczne jako alternatywne środki ochrony roślin.
 • Mechanizmy regulacyjne cyklu komórkowego u roślin. Kohezyny, kondensyny i kinazy Aurora a funkcja chromosomu mitotycznego.
 • Przedwczesnakondensacja chromosomów. Niestabilnośćchromosomowa i genomowa. Uszkodzenia DNAi naprawa DNA. Stresreplikacyjny. Timingreplikacyjny.
 • Indukcja asynchronicznej kondensacji chromatyny w warunkach stresu replikacyjnego. Zmiany w strukturze chromatyny indukowane stresem replikacyjnym i kofeino-zależnym procesem przedwczesnej kondensacji chromosomów. Zmiany wzorów epigenetycznych związanych z replikacją DNA w komórkach merystemów korzeni w warunkach stresu wywołanego działaniem metali ciężkich i inhibitorów biosyntezy DNA. Zależności oksydacyjno-replikacyjne u roślin w warunkach stresu.


Projekty naukowe (zrealizowane w ostatniej dekadzie)

 • Udział szlaku kinaz MAP w odpowiedzi na stres replikacyjny i uszkodzenia DNA w merystematycznych komórkach korzeni Vicia faba. NCN.

 

 • Zmiany wzorów epigenetycznych związane z zaburzeniami procesu replikacji DNA w merystemach korzeni Vicia faba po działaniu kadmu. Miniatura 3.
 • Ocena fitotoksyczności i selektywności olejku tatarakowego oraz ustalenie docelowych miejsc jego oddziaływania w nasionach i siewkach dwóch gatunków uprawnych (Vicia faba var. minor L. i Lupinus luteus L.) oraz segetalnych (Brassica napus L. i Arabidopsis thaliana L.); doktoranckie granty badawcze na UŁ.
 • Wdrożenie i optymalizacja hodowli Arabidopsis thaliana in vitro jako modelu do oceny wpływu kandycydyny D na rośliny; studenckie granty badawcze na UŁ, III edycja.
 • Wpływ kandycydyny D jako potencjalnego fungicydu na rozwój siewek roślin różniących się budową chemiczną fitosteroli; kierownik grantu; studenckie granty badawcze na UŁ, II edycja.
 • Wpływ kandycydyny D, potencjalnego środka ochrony roślin, na proliferację komórek oraz wzrost siewek rzepaku; kierownik grantu; studenckie granty badawcze na UŁ, I edycja.
 • Współdziałanie hormonów roślinnych w kontroli programowanej śmierci komórkowej poprzez regulację metabolizmu cytokinin; międzynarodowy (polsko-czeski) projekt badawczy.
 • Opracowanie modelu aktywacji miejsc origin w odpowiedzi na stres replikacyjny i indukcje przedwczesnych mitoz, z uwzględnieniem kolejnej rundy replikacji i podziału jądra; projekt badawczy NCN.


Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UŁ,
 • Ogród Botaniczny, PAN, Warszawa-Powsin,
 • Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Niemcy,
 • Uniwersytet w Maladze, Hiszpania: Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea“La Mayora” UMA-CSIC, Campus de Teatinos, 29071 Málaga,
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Biologii i Ekologii Roślin,
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Agronomii,
 • Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, Katedra Technologii Leków,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych.


Dydaktyka

W Katedrze Cytofizjologii współrealizowane są zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne i magisterskie) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach III stopnia na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biologia kryminalistyczna,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne,
 • Biotechnologia,
 • Ekomiasto,
 • Mikrobiologia.

<s></s>

Dane kontaktowe

Katedra Cytofizjologii

 • Pomorska 141/143 90-236 Łódź
tel: 42-635-47-34 e-mail:

Skład osobowy