Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

Opis zadań

Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

Kierownik: dr hab. Marta Kolanowska, prof. UŁ

Tematyka badań

 • Taksonomia i biogeografia orchidei.
 • Rozmieszczenie roślin rzadkich i chronionych oraz wpływ globalnego ocieplenia na nisze bioklimatyczne tych gatunków.
 • Kartograficzny obraz przestrzennego zróżnicowania flory i roślinności.
 • Kształtowanie lasów porolnych i ich rola w przestrzeni przyrodniczej.
 • Zróżnicowanie i przemiany flory i roślinności lasów.
 • Biologia i ekologia gatunków ekspansywnych i inwazyjnych.
 • Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne skutki introdukcji i zawlekania gatunków obcych<s>.</s>
 • Usługi ekosystemowe i metody ich wzmacniania.
 • Zmienność morfologiczna, genetyczna oraz taksonomia mchów.
 • Bioindykacyjna rola mszaków.
 • Medyczny potencjał mszaków.
 • Mszaki w zielonej architekturze miast.
 • Taksonomia, rozmieszczenie i ekologia mszaków tropikalnych.
 • Ekologia mszaków leśnych.
 • Znaczenie nasion w ekologii gatunków inwazyjnych.
 • Dyspersja nasion w strefie tropikalnej.
 • Karpologia, taksonomiczne znaczenie nasion, plastyczność fenotypowa, biometria.
 • Biologia zapylania.
 • Interakcje między środowiskiem glebowym i roślinami – ekofizjologiczne podstawy niedoborów pokarmowych u lądowych roślin wyższych.
 • Ekologia kiełkowania rzadkich, zagrożonych i endemicznych gatunków roślin oraz gatunków użytkowych, inwazyjnych i obcych dla flory Polski.
 • Dendroflora parków i obszarów miejskich.
 • Mechanizmy sukcesji wtórnej na gruntach porolnych w warunkach eksperymentalnych.
 • Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnych (crop wild relatives – CWR) w Polsce – identyfikacja, ekologia, strategie ochrony.
 • Interakcje ssaków i roślin w strefie tropikalnej.

Projekty naukowe

 • 2020-2021: projekt badawczy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nr APM_2019_1_00018, program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe: Tropical Biodiversity (kierownik Marta Kolanowska)
 • 2020-2021: projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 4): Badanie zmienności genetycznej wybranych taksonów z rodzaju Plagiothecium (kierownik Grzegorz J. Wolski).
 • 2017-2018: projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 1): Znaczenie ultrastruktury i kształtu nasion w taksonomii rodzaju Consolida Gray (kierownik Agnieszka Rewicz).
 • 2008-2011: projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N305073134: Wielkoskalowe kartowanie flory naczyniowej Polski Środkowej jako podstawa oceny różnorodności biologicznej i ochrony środowiska przyrodniczego (kierownik Janina Jakubowska-Gabara)
 • 2007-2010: projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N305091 32/3125: Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej torfowisk doliny Warty w sąsiedztwie zbiornika zaporowego Jeziorsko (kierownik Beata Woziwoda)

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Muséum National d'Histoire Naturelle, Paryż, Francja
 • The New York Botanical Garden, Herbarium NY, New York, USA
 • Australian National Herbarium, Herbarium CANB, Canberra, Australia.
 • Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Wenezuela
 • Herbario Nacional de Bolivia (LPB), La Paz, Boliwia
 • M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraina
 • Botanische Staatssammlung München, Niemcy
 • Museo di Storia Naturale dell'Università, Włochy
 • Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kampinoski Park Narodowy
 • PGL Lasy Państwowe (RDLP Łódź)
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego, Polska
 • Wigierski Park Narodowy
 • Stobrawski Park Krajobrazowy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczma w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwerystet Gdański
 • PHU Dytrych Sp. z o.o., Polska

Dydaktyka

Pracownicy KGiER realizują i współrealizują: wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe, pracownie specjalistyczne na studiach stacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie szeroko pojętej botaniki oraz ekologii roślin na kierunkach:

 • biologia,
 • biologia kryminalistyczna,
 • ochrona środowiska,
 • biomonitoring i biotechnologie ekologiczne,
 • ekomiasto,

Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin sprawuje opiekę nad następującymi jednostkami:

 • Ogród Dydaktyczno-Doświadczalny Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Herbarium Universitatis Lodziensis (LOD)

Dane kontaktowe

Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

Skład osobowy