Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych

Opis zadań

Historia Katedry Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych związana jest z przebiegiem działalności naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Magdaleny Śniadeckiej-Kotarskiej, która w 1995 roku podjęła pracę na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, a sześć lat później stanęła na czele Pracowni Studiów Latynoamerykańskich. W roku 2005 jednostka ta została przekształcona w zakład, a w 2016 – w istniejącą po dziś dzień KSLiP. Dwa lata później kierownikiem Katedry został prof. UŁ dr hab. Stanisław Kosmynka.

W latach 2002-2015 przy jednostce działało aktywnie studenckie Koło Naukowe Ameryki Łacińskiej, którego założycielami i pierwszymi członkami byli studenci i doktoranci WSMiP: Joanna Pietraszczyk-Sękowska, Maciej Płonowski, Michał Stelmach, Zuzanna Kowalczyk, Jędrzej Kotarski oraz Tomasz Łapa. W tym samym okresie pracownicy ZSL (obecnie KSLIP) i członkowie KNAŁ organizowali cykliczne sesje studenckie zatytułowane „Ameryka Łacińska w pierwszej dekadzie XXI w." Owocem wspólnej pracy ZSL i KNAŁ była również wyprawa naukowo-poznawcza do Meksyku i Gwatemali, która miała miejsce w lutym 2007 roku.

W latach 2010-2011 zespół ZSL brał udział w pracach przygotowawczych programu UE-ALFA III, a od 2012 roku jako jedyna polska jednostka naukowo-dydaktyczna uczestniczył w realizacji projektu MISEAL, poświęconego inkluzji społecznej i równouprawnieniu w instytucjach edukacji wyższej w Ameryce Łacińskiej. Projekt został wyróżniony prestiżową nagrodą międzynarodową im. Margherity von Brentano.

W 2010 roku ówczesny Zakład nawiązał stałą współpracę z Polskim Towarzystwem Studiów Latynoamerykanistycznych, która zaowocowała wieloma wspólnymi projektami naukowymi oraz popularyzującymi naukę, jak również wielokrotnym wyborem pracowników KSLiP do ścisłego zarządu Towarzystwa.

W tym samym roku na II stopniu studiów została uruchomiona po raz pierwszy specjalizacja iberoamerykańska. Przez wiele lat znajdowała się ona w stałej ofercie studiów magisterskich WSMiP UŁ, ciesząc się niesłabnącą popularnością wśród studentów. W roku 2017 specjalizacja została zastąpiona przez nowy program nauczania opracowany przez członków KSLiP we współpracy z Katedrą Amerykanistyki i Mass Mediów UŁ. Jako specjalność interamerykańska program jest realizowany z powodzeniem na II stopniu kierunku stosunki międzynarodowe. W roku 2019 pracownicy KSLiP weszli również w skład kadry anglojęzycznej specjalności na studiach I stopnia – American Studies.

Zgodnie ze swoją tradycją, KSLiP prowadzi aktywną działalność na rzecz upowszechniania nauki. W roku 2018 zorganizowała jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych pt. „40 lat PTSL. Polskie badania w Ameryce Łacińskiej”, w ramach którego w murach Wydziału spotkali się polscy badacze z ośrodków latynoamerykanistycznych w kraju i za granicą. Owocem tego spotkania jest wspólnie wydany tom czasopisma International Studies pt. „Politics, Society and Culture in Latin America”. Od roku 2018 KSLiP prowadzi również cykl seminariów naukowych „Rozmowy w Katedrze”, w ramach którego w formie stacjonarnej lub online wyniki swojej pracy naukowej prezentują goście zarówno z naszej uczelni, jaki i spoza UŁ.

Aktualnie w skład zespołu KSLiP wchodzi stale rosnąca grupa młodych specjalistów z zakresu socjologii, politologii, antropologii, etnologii, historii sztuki, edukacji i filologii. Prowadzone przez zespół Katedry Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych prace studyjne i badania terenowe mają interdyscyplinarny charakter i obejmują zarówno kraje Ameryki Łacińskiej, jak i Półwyspu Iberyjskiego.

Dane kontaktowe

Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych

  • Williama H. Lindleya 3 (ul. Lindleya 3 90-131 Łódź) pokój: 13-19 90-136 Łódź
tel: 42-635-41-55 e-mail: www: http://kslip.uni.lodz.pl

Skład osobowy