Sekretariat Rady Zakładowej ZNP

Opis zadań

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim działa w ramach struktury największego i najstarszego związku zawodowego w Polsce tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego.

ZNP UŁ tworzą nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy naszej Uczelni tj. pracownicy techniczni, administracyjni i obsługi.

Celem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim jest szeroko rozumiana obrona godności, praw i interesów pracowników UŁ zrzeszonych w ZNP UŁ.

Osiągnięciu celów służą w szczególności wymienione poniżej formy i środki działania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim oferuje:

 • 1.wsparcie i pomoc w miejscu pracy – reprezentacja członków ZNP UŁ wobec pracodawcy;
 • 2.przynależność do prestiżowej, najstarszej organizacji związkowej broniącej nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty i szkolnictwa wyższego;
 • 3.bezpłatne porady prawne;
 • 4.wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych;
 • 5.zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny i śmierci członka ZNP (tę ostatnią otrzymuje najbliższa rodzina);
 • 6.zapomogi w trudnych sytuacjach losowych i zdrowotnych;
 • 7.działalność kulturalno-oświatową;
 • 8.opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy;
 • 9.zniżki w ośrodkach wypoczynkowych ZNP na terenie całej Polski;
 • 10.bonusy i rabaty związane z członkostwem.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim współpracuje z:

 • 1.władzami Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 • 2.Radą Szkolnictwa wyższego i Nauki ZNP;
 • 3.innymi związkami zawodowymi działającym w Uczelni, a także poza nią.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim bierze udział w:

 • 1.negocjacjach płacowych w Uczelni;
 • 2.opiniowaniu i uzgadnianiu projektów wewnętrznych aktów prawnych Uczelni-m.in. Statutu UŁ, Regulaminu pracy UŁ, Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 3.opracowywaniu i przedkładaniu właściwym organom rządowym i jednostkom
  samorządu terytorialnego wniosków, opinii i stanowisk w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki.


Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim ma swoich przedstawicieli w:

 • 1.Senacie UŁ;
 • 2.komisjach rektorskich i senackich;
 • 3.wydziałowych komisjach oceniających;
 • 4.Radach Wydziału;
 • 5.komisjach socjalnych;
 • 6.pozostałych komisjach działających w Uniwersytecie Łódzkim.

Dane kontaktowe

Sekretariat Rady Zakładowej ZNP

 • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 515-152-734 e-mail: www: www.znpul.pl

Skład osobowy