PROFIL PRACOWNIKA: Lilianna Światek

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich obowiązków należą czynności związane z bieżącą działalnością Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim, w szczególności:

 • Przyjmowanie i rejestrowanie deklaracji członkowskich;
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie legitymacji członkowskich,
 • przyjmowanie wniosków o wypłatę zapomóg losowych, zasiłków statutowych i innych świadczeń związkowych;
 • przyjmowanie składek członkowskich.

Zajmuję się obsługą interesantów, w tym utrzymuję bezpośredni kontakt z pracownikami UŁ należącymi do ZNP UŁ oraz osobami zainteresowanymi przystąpieniem do Związku.

Prowadzę dokumentację i kartotekę członków Związku w UŁ.

Przygotowuję, przyjmuję i archiwizuję dokumentację związkową.

Rejestruję korespondencję przychodzącą i wychodzącą.

Prowadzę kalendarz spotkań Prezesa, Prezydium RZ ZNP, Rady Zakładowej ZNP oraz przedstawicieli reprezentujących ZNP UŁ w organach kolegialnych Uczelni:

 • senat UŁ,
 • komisje UŁ,
 • komisje senackie,
 • komisje rektorskie,
 • komisje wydziałowe,
 • komisje socjalne.

Przygotowuję zebrania Prezydium RZ ZNP, Rady Zakładowej, sporządzam z nich protokoły i rejestruję uchwały.

Koordynuję przepływ informacji między :

 • 1.Prezesem RZ ZNP UŁ a członkami Prezydium oraz Rady Zakładowej UŁ, Komisji Rewizyjnej, Rad Oddziałowych.
 • 2.Radą Zakładową ZNP UŁ a Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Zarządem Głównym ZNP, Radami Zakładowymi w innych uczelniach oraz władzami UŁ.

Prowadzę stronę internetową Związku, zamieszczam i aktualizuję zawarte na niej informacje.

BIOGRAM

W Sekretariacie Rady Zakładowej ZNP UŁ pracuję od kwietnia 2022 r. Wcześniej byłam pracownikiem Wydawnictwa UŁ, Archiwum UŁ oraz firm związanych z branżą wydawniczą.

Jestem absolwentką Instytutu Historii UŁ. Ukończyłam również na UŁ studia podyplomowe z zakresu Marketingowego Zarządzanie Firmą oraz Zarządzania Spółkami Kapitałowymi.

Dodatkowo poszerzyłam swoje kompetencje i zainteresowania na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (XXIX edycja) zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

W 2020 r. ukończyłam na UŁ kurs: Kształcenie Kompetencji Menedżerskich. Zarządzanie Zespołem Pracowniczym.

Doświadczenie praktyczne z zakresu kwerend archiwalnych zdobyłam na stażach archiwalnych w placówkach polskich i zagranicznych.

Moją pasją jest historia XX wieku oraz wszelkie obszary związane z kulturą.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-40-33

tel: 515-152-734

Narutowicza 68 pokój: 318A 90-136 Łódź