Zespół Radców Prawnych

Opis zadań

Profil Zespołu Radców Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego

1. Zespół Radców Prawnych wykonuje obsługę prawną Uniwersytetu Łódzkiego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

2. Zespół Radców Prawnych wydaje opinie prawne oraz udziela odpowiedzi na pytania z zakresu wszystkich dziedzin prawa, w szczególności z:

a. prawa cywilnego,

b. prawa pracy,

c. prawa administracyjnego,

d. prawa własności intelektualnej i przemysłowej,

e. regulacji wewnętrznych Uniwersytetu Łódzkiego.

3. Zespół Radców Prawnych opiniuje oraz opracowuje umowy, aneksy do umów i porozumienia zawierane przez Jednostki UŁ z podmiotami zewnętrznymi oraz akceptuje umowy, ogłoszenia o zamówieniach i specyfikacje istotnych warunków zamówień z zakresu zamówień publicznych.

4. Zespół Radców Prawnych przygotowuje projekty decyzji administracyjnych Uczelni.

5. Zespół Radców Prawnych reprezentuje Uniwersytet Łódzki w prowadzonych postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi we wszystkich instancjach oraz w trakcie rokowań i negocjacji na etapie przedsądowym w zakresie spornych roszczeń.

6. Zespół Radców Prawnych opracowuje a następnie kieruje pozwy do sądów powszechnych w sprawach o dochodzenie należności Uczelni z tytułu zawartych umów w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz w sprawach ze stosunku pracy.

7. Zespół Radców Prawnych prowadzi sprawy przed sądami administracyjnymi z tytułu skarg studentów na wydawane decyzje administracyjne Uczelni w ich sprawach.

8. Zespół Radców Prawnych zajmuje się dochodzeniem należności Uczelni poprzez kierowanie do komorników sądowych wniosków egzekucyjnych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów.

9. Zespół Radców Prawnych przygotowuje wnioski do organów ścigania w przypadku uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstw przez studentów, pracowników oraz innych osób.

10. Zespół Radców Prawnych reprezentuje Uniwersytet Łódzki w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Komisją Odwoławczą w sprawach zamówień publicznych.

11. Zespół Radców Prawnych współpracuje z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych Uczelni w zakresie tworzenia wewnętrznych aktów prawnych oraz przy opracowywaniu umów nietypowych i skomplikowanych pod względem prawnym celem należytego zabezpieczenia interesów Uczelni.


Team of Attorneys-at-law of the UL:

1.provides legal assistance to the University in accordance with The Law on attorney-at-law

2.issues legal opinions and answers questions in all areas of law, in particular:

a. civil law,

b. labour law,

c. administrative law,

d. intellectual and industrial property law,

e. internal regulations of the University of Lodz.

3.reviews and prepares contracts, amendments to the contracts and agreements concluded by the University with outside parties.

4.Prepares drafts of administrative decisions of the University

5.Represents the University in proceedings before common, administrative and arbitration courts of all instances and during negotiations in pursuing claims at the pre-litigation stage

6.prepares and files lawsuits

7.conducts cases before administrative courts

8.Conducts activities aimed at enforcement of due payments

9.Reports reasonable suspicion of criminal offence committed by students, employees or others

10.Represents the University in appeal proceedings before National Appeals Chamber in matters concerning public contracts

11.Cooperates with Supervisors of the organizational units of the University in creating internal regulations and drawing up contracts that are unusual or legally complex in order to properly secure the interests of the University.

Dane kontaktowe

Zespół Radców Prawnych

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-41-74 e-mail:

Skład osobowy