Zespół Spraw Obronnych

Opis zadań

1. Opracowanie i utrzymanie w stałej aktualności:

- dokumentacji planistycznej dotyczącej organizacji i funkconowania Stałego Dyżuru Rektora UŁ,

- -planu potzreb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz zabezpieczenia zadań obronnych i obrony Uczelni,

- bazy dydaktyczno-naukowej itechniczno-materiałowej na potzrezeby obronne UŁ.

2. Opracowanie i wdrażanie harmonogramu wykonywania zadań w zakresie przygotowania szczególnej ochrony obiektów ważnych dlas bezpieczeństwa i funkcjonowania Uczelni.

3. Realizowanie całokształtu prac związancyh z 5eklamowaniem pracowników UŁ od obowiązku pełnienias czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

4. Realizowanie prac związanych z zabepzieczeniem najważniejszych urządzeń i aparatury UŁ na wypadek zagroz,enia.

5. Realizowanie praz związanych z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji dot. ochrony wybitnych twórców kultury i nauki zatrudnionych w UŁ na okres zagrożenia.

6. Opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Unoiwersytetu Łódzkiego w warunkach zewnętzrnego zagrozenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

7. Opracowanie i bieżące aktualizowanie:

- procedur postępowania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń w obiektach UŁ,

- ocena zagrożenia( na czas P i W) obiektów UŁ w świetle aktualnie wystepujących zagrozeń na terenie Miasta Łodzi,

danych dotyczących rodzajow i ilości przechowywanych i stosowanych w UŁ do celów laboratoryjnych substancji i środków chemicznych, których uwolnienie stanbowi nadzwyczajne zgarożenie,

8. Opracowanie iaktualizacja planów działania dla powołanych w UŁ Formacji OC.

9. Aktualizacja dokumentacji Planu Obrony Cywilnej UŁ w części opisowo-tabelarycznej i graficznej oraz prowadzenie bieżącej ewidencji obsad Formacji OC.

10. Kontrola i nadzów nad pzrestzreganiem właściwego klasyfikowania i oznaczania oraz rekestrowania dokumentów niejawnych w odpowiednich dziennikach.

11. Nadzór nad obiegiem dokumentow nierjawnych w UŁ.

12. Udostępnanie dokumentow niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadzcenie bepzieczeństwa.

13. Dbanie o zwrot dokumenów niejawnych po wyznaczonym okresie wypożyczenia.

14. Przyjmowanie i wysyłanie pism i przesyłek niejawnych od i do odpowiednich nadawców odpowiednio opakowanych i nienaruszonych oraz zarekestrowanych.

15. Prowadzenie ksiag doręczeń miejscowych.

16. Prowadzenie rejestru teczek dokumentow niejawnych, dziennikow i skiązek ewidencyjnych.

17. Prowadzenie ewidencji pieczeci i stempli.

18. Kompletowanie dokumentacji kancelaryjnej na koniec roku kalendzraowego.

19. Przygotowywanie dokumentacji niejwnych, które utraciły swoją aktualność i zostały wycofane z użycia z pzreznaczeniem do zniszczenia poprzez wykonywanie.

20. Przygotowanie dokuemntacji niejawnej do przeklasyfikowania po upływie terminów wąności uzytkowych.

21. Właściwe zabepzieczenie dokumentow i nośników elektronicznych zawierających informacje niejawne.

22. Przeprowadzanie zwykłych postępowan sprawdzających.

23. Po zakończeniu zwykłego postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym wydanie poświadczenia bezpieczeństwa osobie sprawdzanej.

24. Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających.

25. Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

26. Dokonywanie okresowych przeglądów stanowisk oraz sporządzanie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych.

27. Nadzór nad stosowaniem środków ochrony fizycznej w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do takich informacji, a w szczególności przed:

- działaniem obcych służb specjalnych,

- zamachem terrorystycznym lub sabotażem,

- kradzieżą lub zniszczeniem materiału,

- próbą wejścia osób nieuprawnionych,

- nieuprawnionym dostępem pracowników do materiałów oznaczonych wyższą klauzulą tajności.

28. Prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej.

29.Gospodarowanie sprzętem OC.

30. Bieżący przegląd i konserwacja sprzętu OC.


Dane kontaktowe

Zespół Spraw Obronnych

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-49 e-mail: www: zoioin@uni.lodz.pl

Skład osobowy