Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki

Miejsce konferencji: Online
Czas: 12 maja 2021 (środa) 09:00 - 14:00

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ma zaszczyt zaprosić w dniu 12 maja 2021 r. na seminarium poświęcone otwartemu dostępowi do nauki: "Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki". Wydarzenie odbędzie się online w godzinach 9:00 - 14:00. Celem Seminarium jest upowszechnienie wśród uczelni członkowskich rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartej nauki.

 

Seminarium adresowane jest nie tylko do rektorów i osób zarządzających instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, ale także do całej społeczności akademickiej. Mamy nadzieję, że wezmą w nim udział również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Liczę, że dzięki tej inicjatywie i współpracy z innymi instytucjami środowisko akademickie weźmie udział w wypracowywaniu wspólnych standardów i implementacji międzynarodowych rozwiązań dotyczących otwartej nauki."

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Przewodnicząca Komisji ds. Nauki KRASP, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

W Polsce istnieje obecnie rozdźwięk pomiędzy polityką Państwa w zakresie promowania polskich czasopism naukowych a obawami części środowiska akademickiego, że doprowadzi to do ograniczenia finansowania publikacji zagranicznych ze środków publicznych. Merytoryczne wsparcie w tej debacie jest niezwykle ważne dla kierunków rozwoju polskiej nauki. Dlatego wydarzenie rozpoczniemy dwoma wykładami zagranicznych gości. Udział w seminarium potwierdzili: prof. Johan Rooryck, Executive Director of cOAlition S oraz Kostas Glinos, Head of Unit for Open Science, DG RTD, European Commission.


 

Program wydarzenia

9:00 – 9:15 Otwarcie seminarium
Seminarium poprowadzi Prof. Przemysław Wiszewski, Członek komisji ds. Nauki KRASP, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Część I - wykłady wprowadzające w języku angielskim 

9:15-9:45 Wykład wprowadzający - cOAlition S

Prof. Johan Rooryck, Executive Director of cOAlition S
Moderator: Prof. Łukasz Bogucki, Prorektor ds. współpracy z zagranicą, Uniwersytet Łódzki
cOAlition S groups 26 funders worldwide who wish to accelerate the transition of academic publishing towards full and immediate Open Access. As of January 2021, these funders require all publications supported in whole or in part by their funding to be published in open access. Grant holders can publish in any journal of their choice, and have  3 routes to comply with their funder’s open access policy. cOAlition S uses a systemic approach to open access, using various interlocking policies to achieve the goals set out in the 10 principles of Plan S.

9:45-10:00 Dyskusja

10:00-10:30 Wykład wprowadzający

Kostas Glinos, Head of Unit for Open Science, DG RTD, European Commission
Moderator: Prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej
The speaker will introduce developments in Open Science policy and initiatives, with emphasis on open access, the Open Research Europe publishing platform, FAIR research data and associated infrastructures. He will also discuss Open Science as the modus operandi of Horizon Europe, which with a €95.5 billon budget becomes one of the biggest research programme in the world.

10:30-10:45 Dyskusja

10:45-11:15 Przerwa

Część II - panele dyskusyjne w języku polskim

11:15-12:45 Panel dyskusyjny: Polityka otwartej nauki a strategia instytucji

W trakcie panelu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wprowadzania Planu S przez instytucje finansujące badania, tego jakie niesie on za sobą skutki dla uczelni, jednostek naukowych, indywidualnych badaczy. Omówione zostaną kwestie dostępu do danych badawczych i zarządzania nimi, zabezpieczenia praw autorów kolekcji, a także czy powinny być wprowadzone programy centralnego finansowania publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych w formule OA? 

Moderator: Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 • Prof. Andrzej Jajszczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
 • Prof. Zbigniew Błocki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
 • Dr Marek Michalewicz, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr n. med. Radosław Sierpiński, p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych
 • Prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • Dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ, Kierownik Pracowni Biobank Łódź, delegat krajowy i członek Komitetu Finansowego europejskiej sieci biobanków BBMRI-ERIC

12:45-13:00 Przerwa

13:00-14:00 Panel dyskusyjny: Wdrażanie polityk otwartej nauki w uczelniach

Polskie uczelnie coraz częściej przyjmują polityki otwartości, które regulują kwestie związane z otwartym udostępnianiem wyników badań. Panel z udziałem uczelnianych pełnomocniczek i pełnomocników ds. otwartego dostępu będzie poświęcony wymianie doświadczeń w obszarze wdrażania polityk otwartości, ze szczególnym uwzględnieniem płynących z tego korzyści dla instytucji oraz pojawiających się wyzwań. 

Moderator: Jakub Szprot, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

 • Dr Anna Anetta Janowska, Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu, Szkoła Główna Handlowa
 • Tomasz Piestrzyński, Dyrektor Biblioteki, Pełnomocnik Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych
 • Dr Katarzyna Świerk, Dyrektor Biura Nauki, Pełnomocnik ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań, Uniwersytet Gdański
 • Dr Leszek Szafrański, Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki, Pełnomocnik Rektora ds. otwartej nauki, Politechnika Gdańska

 

Sylwetki gości, moderatorów i panelistów

 

Portret

Prof. Johan Rooryck is Executive Director of cOAlition S and a professor of linguistics at Leiden University. He is the editor-in-chief of the Fair Open Access journal Glossa: a journal of general linguistics since 2016. From 1999 to 2015, he was the executive editor of Lingua (Elsevier), when its Editorial Team and Board, as well as its reader and author community, decided to leave Lingua to found Glossa. He also is a founding member and president of the Fair Open Access Alliance (FOAA) and Linguistics in Open Access (LingOA). He is a Member of the Academia Europaea.

 

Portret

Kostas Glinos works at the European Commission, where he leads the unit in charge of Open Science in the directorate general for Research & Innovation since 1 June 2019. From 2014 to 2019 he led the unit responsible for EU international cooperation policy in STI and for relations with European Economic Area countries, Switzerland, Russia, Western Balkans, Turkey, all of Asia, Australia and New Zealand. Kostas has been developing EU policy and managing R&D programmes in the area of Science, Technology and Innovation (STI) in Brussels since 1992. Policy areas he has dealt with include open science and innovation, collaboration in research, industry-academia interaction, the governance of research commons, public-private partnerships, science diplomacy and international cooperation policy at bilateral and bi-regional level. At various points in time he has been responsible for funding programmes in future and emerging technologies, cyber-physical systems, ICT research infrastructure and big research data. In the academic year 2017-2018 Kostas was a visiting Fellow at the Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National University of Singapore where he taught regionalism in Europe and in Southeast Asia. Before joining the Commission Kostas worked in the chemical industry in the USA and Belgium, lectured at the University and carried out research in Greece. He holds a PhD in engineering from the University of Massachusetts and an Advanced Professional Certificate in investment management from Drexel University in the USA.

 

Portret

Prof. Zbigniew Błocki został wybrany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki w marcu 2015 r. W roku 2019 został wybrany i mianowany dyrektorem NCN na drugą kadencję. Obecnie jest także członkiem zarządu Science Europe. Jest profesorem matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, główną tematyką badawczą jest analiza zespolona wielu zmiennych i równania różniczkowe cząstkowe. W przeszłości pracował  w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, w szczególności w USA (m.in. jako stypendysta Fulbrighta), Niemczech (w instytutach Maxa Plancka), Szwecji i Japonii. Był koordynatorem projektu w ramach Międzynarodowych Programów Doktoranckich FNP, obecnie jest kierownikiem projektu w ramach programu Ideas Plus. W przeszłości pełnił rolę dyrektora Instytutu Matematyki UJ, członka Rady NCN (przez pierwsze 4 lata działalności Centrum) oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu Matematyki w Krakowie w 2012 r. Otrzymał Nagrodę Zaremby PTM (2007), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008) i Laur Jagielloński (2014).

 

Portret

Prof. Łukasz BoguckiProrektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Jest założycielem polskiej grupy badawczej Intermedia; współredaktorem serii naukowej Łódź Studies in Language (Peter Lang). Przez lata współpracował przy tworzeniu periodyku the Journal of Specialised Translation. W latach 2012 - 2020 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Anglistyki UŁ. W roku 2014 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Niemal od początku kariery naukowej kieruje specjalizacją tłumaczeniową na anglistyce, a także popularyzuje przekładoznawstwo w Polsce i na świecie. Zainteresowania naukowe prof. Boguckiego to przede wszystkim przekład audiowizualny i wspomagany komputerowo, a także teoria i metodologia tłumaczenia pisemnego i ustnego.

 

Portret

Prof. Andrzej Jajszczyk ukończył Politechnikę Poznańską. Kilka lat pracował naukowo w Australii, Kanadzie i Francji. Jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem bądź współautorem dwunastu książek, ponad 300 artykułów naukowych dotyczących sieci telekomunikacyjnych, a także około 100 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego. Kierował polskimi zespołami w siedmiu projektach badawczych Unii Europejskiej. Był redaktorem naczelnym amerykańskiego czasopisma IEEE Communications Magazine oraz zastępcą redaktora naczelnego CIC/IEEE China Communications. Współtworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor. Andrzej Jajszczyk jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz europejskiej akademii nauk  Academia Europaea.

 

Portret

Dr Anna Anetta Janowska jest doktorem ekonomii i pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2017 r. jest pełnomocnikiem rektora SGH ds. otwartego dostępu. Z jej inicjatywy powstało w SGH instytucjonalne repozytorium publikacji naukowych COR SGH oraz otwarta platforma czasopism naukowych econjournals.sgh.waw.pl. Jej zainteresowania naukowe dotyczą gospodarki kreatywnej, a szczególnie cyfryzacji dóbr kreatywnych i otwartej kultury. Zajmuje się również popularyzacją wiedzy naukowej, od 2020 r. realizuje grant MNiSW, którego celem jest popularyzacja wiedzy nt. gospodarki cyfrowej.

 

Portret

Dr Marek Michalewicz, MSc (LaTrobe), PhD (ANU), FAIP, jest dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim oraz Profesorem Wizytującym w Institutcie Zaawansowanych Nauk Obliczeniowych na Uniwersytecie Stony Brook, USA. W latach 2009-2016 pełnił funkcję CEO w A*STAR Computational Resource Centre (A*CRC) w Singapurze. Odegrał tam główną rolę w stworzeniu Narodowego Centrum Superkomputerowego. Stworzył InfiniCortex – współbieżny superkomputer na czterech kontynentach, w siedmiu krajach, za co w 2015 otrzymał pięć nagród, m.in. Złotą Nagrodę Innowacyjności Ministerstwa Handlu i Przemysłu Singapuru. W latach 1990-2000 pracował w CSIRO, największej organizacji naukowej w Australii, osiągając stanowisko Principal Research Scientist. Stworzył serię (siedmiu) konferencji Supercomputing Frontiers. Autor ponad sześćdziesiąt publikacji naukowych, brał udział w ponad 160 konferencjach naukowych. Jest twórcą patentów dotyczących nanosensorów kwantowych przyznanych w 28 krajach. W 2009 otrzymał Frost & Sullivan Award for Technology Innovation in Integrated Nano-Sensing.

 

Portret

Tomasz Piestrzyński - Absolwent Wydziału Zarządzania UŁ oraz Wydziału Filologicznego UŁ. Od 2014 r. dyrektor Biblioteki UŁ, a od XI 2020 r. Pełnomocnik Rektora UŁ ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych. Autor prac naukowych i popularnonaukowych, a także wykładowca akademicki. Uczestnik komitetów organizacyjnych i rad programowych licznych konferencji i seminariów naukowych. Członek Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Prezydium Rady Dyrektorów Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych, Rady Dyrektorów Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, a także członek redakcji czasopisma naukowego Folia Librorum. Przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego w Koalicji Otwartej Edukacji. Autor i koordynator kilkunastu projektów współfinansowanych ze środków MNiSW, NCBiR, MKiDN. Wielokrotnie nagradzany przez Rektorów UŁ oraz odznaczony medalem od Prezydenta RP za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

 

Portret

Prof. Paweł M. Rowiński jest: profesorem nauk o Ziemi, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2015 r. jest Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk (w 2019 r. rozpoczął druga kadencję), w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN, a wcześniej zastępcą dyrektora tego Instytutu ds. naukowych. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. Jest wiceprezesem zarządu europejskiego oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) oraz członkiem zarządu ALLEA, the European Federation of Academies of Sciences and Humanities. Przedmiotem jego badań są różne zagadnienia hydrodynamiki środowiskowej.

 

Portret

Dr n. med. Radosław Sierpiński, MBA, p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych Acting President of the Medical Research Agency, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii  i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych, lekarz i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managemencie nauki. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w biotechnologii oraz szerokie kontakty z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, zarządzanie oraz komercjalizacja badań. Absolwent I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 roku uzyskał tytuł naukowy doktora w Instytucie Kardiologii w Warszawie. W 2019 roku ukończył studia Master of Business in Medicine na Uczelni Łazarskiego. Jest autorem wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych i wystąpień na międzynarodowych kongresach medycznych w zakresie kardiologii, telemedycyny i organizacji ochrony zdrowia. Przewodniczący Rady Społecznej SCCHS w Zabrzu oraz wiceprzewodniczący Rady Społecznej OW Mazowieckiego NFZ. Członek grupy eksperckiej Komisji Europejskiej w zakresie badań klinicznych. Reprezentant Polski w grupie Mission Cancer przy Komisji Europejskiej. Od marca 2019 r. jest pełniącym obowiązki Prezesa Agencji Badań Medycznych.

 

Portret

Dr n. biol. Dominik Strapagiel, prof. UŁ jest mikrobiologiem, absolwentem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Biofizyki Molekularnej UŁ, w ramach której kieruje Pracownią Biobank. Specjalizuje się w badaniach z zakresu zmienności genetycznej człowieka współczesnego i populacji historycznych. Dr D. Strapagiel, prof. UŁ jest również audytorem systemów bezpieczeństwa informacji (wpis na listę audytorów PIKW) oraz systemu jakości - ISO 9001 i bezpieczeństwa informacji - ISO 27001 (w obu przypadkach wpis na międzynarodową listę audytorów IRQA). Aktywnie uczestniczy w procesie przystąpienia Polski do BBMRI-ERIC, a od 2014 roku pełni funkcje krajowego delegata do Assembly of Members BBMRI-ERIC i jest członkiem Komitetu Finansowego BBMRI-ERIC. Dr n. biol. Dominik Strapagiel, prof. UŁ jest kierownikiem Zadania 2 w Projekcie (część UŁ). Realizuje audyty w gronie członków Polskiej Sieci Biobanków i Konsorcjum BBMRI.pl.

 

Portret

Dr Leszek Szafrański – pełni funkcje: Uczelnianego Koordynatora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Kierownika Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Menedżera Bibliografii Publikacji Pracowników UJ. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i szkoleniowiec. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW ds. otwartego dostępu do treści naukowych. Od 2018 r. bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science sieci The Guild. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami cyfrowymi, otwartego dostępu do nauki, projektowania systemów informacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego.

 

Portret

Jakub Szprot pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Kieruje pracami Platformy Otwartej Nauki, która prowadzi ogólnopolskie serwisy udostępniające publikacje naukowe i dane badawcze (Biblioteka Nauki, Repozytorium CeON, Repozytorium Otwartych Danych), opracowuje rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie otwartej nauki oraz prowadzi działania szkoleniowe i edukacyjne. Od 2006 roku uczestniczy w europejskich i polskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, otwartego dostępu, otwartych danych badawczych i humanistyki cyfrowej; obecnie jest kierownikiem projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Jest współautorem szeregu raportów poświęconych otwartej nauce. Pełni funkcję Krajowego Koordynatora w DARIAH-PL. Bierze udział w pracach grupy ekspertów Komisji Europejskiej National Points of Reference on Scientific Information, jest członkiem komitetu doradczego UNESCO ds. otwartej nauki

 

Portret

Dr Katarzyna Świerk (ur. 1978), absolwentka chemii na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk chemicznych (2007), absolwentka MBA (2018). Autorka i współautorka artykułów i komunikatów naukowych z zakresu chemii oraz zarządzania nauką. Od 2006 pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako asystentka prorektora ds. kształcenia; w latach 2008-2015 kieruje administracją Wydziału Filologicznego; od 2015 pełni funkcję Kierownika Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą, obecnie Dyrektor Biura Nauki, a od 2016 jednocześnie Pełnomocnika UG ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych. Odpowiada za realizację zadań związanych z ewaluacją jednostek naukowych, strategiami publikacyjnymi i ocenami naukowymi, rozwojem kariery badawczej, a także z zakresu współpracy międzynarodowej. Od kilkunastu lat zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami szkolnictwa wyższego, jego struktur, organizacji i uzyskiwania stopni naukowych, a także sposobami przygotowania i realizacji projektów dydaktycznych, badawczych, organizacyjnych finansowanych ze środków europejskich, ministerialnych i innych. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiada za wykonywanie ekspertyz, konsultacje oraz szkolenia z zakresu nauki. Certyfikowany audytor Unii Europejskiej w zakresie HR Excellence in Research oraz Horyzont 2020.

 

Portret

Dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, ekspert w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych oraz organizacji i zarządzania biblioteką naukową. Bibliotekarz dyplomowany. Doktor nauk humanistycznych. Członkini międzynarodowych stowarzyszeń i grup eksperckich m.in. Board of Directors IATUL – sekretarz (International Association of University Libraries), SPARC Europe Board of Directors, Task Force Open Science CESAER, a także Research Data Alliance. Koordynator regionalny Data Stewardship Competence Centers Implementation Network organizacji GO FAIR. Przedstawicielka Politechniki Gdańskiej w EOSC Association. Kierownik i koordynator projektów związanych z otwartą nauką. Autorka publikacji naukowych, w szczególności na temat bibliotek cyfrowych, Open Access, Open Research Data oraz innowacji w bibliotekach naukowych. Profil naukowy: https://mostwiedzy.pl/pl/anna-walek,1132072-1

 

Portret

Prof. Krzysztof Wilde - od 2019 r. pełni funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej. Wcześniej, w latach 2004-2008 oraz 2016-2019 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. W 2015 roku został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na przewodniczącego Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych. Jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz członkiem Zarządu Głównego AZS. Profesor Wilde jest ekspertem z zakresu mostownictwa, mechaniki budowli i diagnostyki konstrukcji inżynierskich. Prowadził badania ukierunkowane na opracowanie systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach infrastrukturalnych oraz systemów monitoringu technicznego konstrukcji. Autor i współautor ponad 200 publikacji i 4 patentów.

 

Portret

Prof. Przemysław Wiszewski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024. Urodzony w 1974 r. Z Uniwersytetem Wrocławskim związany od 1993 r. Tu studiował historię, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych (2000 r., monografia opactwa benedyktynek w Legnicy w latach 1348-1810, nagroda premiera RP) i stopień doktora habilitowanego (2009 r., na podstawie opracowania tradycji dynastycznej rodu Piastów do 1138 r., nagroda MNiSW). Tytuł profesora otrzymał w 2015 r. (w oparciu o dorobek z zakresu przemian społecznych późnego średniowiecza i okresu nowożytnego, w tym zwłaszcza ideologii władzy). Wicedyrektor Instytutu Historycznego (2008-2012), prodziekan (2012-2016) i dziekan (2016-2020) Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, pełnomocnik Rektora UWr ds. projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (2019-2020). Członek wielu zespołów i ciał doradczych, uczestnik licznych projektów międzynarodowych oraz kierownik trzech projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu w Ostrawie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół funkcjonowania społeczności podzielonych, zróżnicowanych etnicznie, wyznaniowo i religijnie. Szczególnie wiele uwagi poświęca badaniom porównawczym nad utrzymywaniem współpracy w tego typu społeczności w kontekście wspólnych realiów politycznych. Jest zapalonym regionalistą, miłośnikiem dziejów Śląska, a także popularyzatorem wiedzy historycznej.


Portret

Prof. Elżbieta Żądzińska - Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz przewodnicząca Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W latach 2005-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 do 2016 roku pełniła funkcję Dziekana tego Wydziału, w kadencji 2016-2020 była Prorektorem ds. nauki UŁ. Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide). Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego, odontologia. W 2014 roku Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk biologicznych.


 

 

Szczegóły konferencji

Miejsce konferencji: Online

Data i godziny konferencji: 12 maja 2021 (środa) 09:00 - 14:00

Dane kontaktowe

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB