PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Zabłotni

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Planowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych (publikowanie uzyskiwanych wyników w postaci doniesień konferencyjnych oraz manuskryptów prac w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, rozwijanie współpracy naukowej, starania o pozyskiwanie finansowania badań).

2. Kształcenie i wychowywanie studentów (prowadzenie zajęć laboratoryjnych, wykładów, seminariów, opieka nad eksperymentalna częścią prac magisterskich, prowadzenie prac licencjackich na kierunkach: mikrobiologia, biotechnologia, analityka chemiczna, biomonitoring).

3. Udział w pracach organizacyjnych uczelni (opiekun dydaktyczny w Pracowni Mikrobiologii Ogólnej UŁ- koordynowanie zajęć dydaktycznych pracowników jednostki (przygotowywanie planów zajęć, rozliczanie godzin dydaktycznych), opiekun studentów pierwszego roku kierunku mikrobiologia (organizowanie spotkań informacyjnych, rozwiązywanie bieżących problemów, podsumowywanie poszczególnych semestrów, udział w promocji Wydziału - organizacji i prowadzenie warsztatów dla szkół podstawowych i średnich, udział w organizacji Nocy Biologów, udzielanie wypowiedzi do mediów.

BIOGRAM

-Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), specjalizacja: mikrobiologia.

-2006r-uzyskanie stopnia doktora


-autorka licznych publikacji, oryginalnych i przeglądowych, w większości opublikowanych w czasopismachz listy JCR, a także komunikatów zjazdowych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych


-promotor pomocniczy pracy doktorskiej, promotor prac licencjackich
ZAINTERESOWANIA

Naukowe:

- badania właściwości immunochemicznych lipopolisacharydu (LPS) warunkowo chorobotwórczych bakterii z rodzaju Proteus, w tym porównywania LPS form planktonicznych i biofilmowych

- analiza wpływu subinhibicyjnych stężeń antybiotyków na zmienność bakterii z rodzaju Proteus

- analiza różnorodności mikroflory wybranych gatunków ptaków

- mikrobiologia środowisk ekstremalnych. Wykorzystanie ekstermofili w biotechnologii i astrobiologii

Inne:

- literatura i film zwłaszcza o tematyce historycznej

- muzyka, podróże

- działania na rzecz ochrony klimatu.
OSIĄGNIĘCIA

1. Autorstwo i współautorstwo licznych prac naukowych

2. Medal Brązowy za długoletnią służbę

3.Kierowanie Grantem NCN Miniatura 2

KONTAKT I DYŻURY

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej: 42-635-44-69

Banacha 12/16 (dr Agata Palusiak) pokój: 378 90-237 Łodź