PROFIL PRACOWNIKA: Andrzej Wojcieszak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zainteresowania badawcze:

- ekonomika i logistyka wojny

- realizacja zabezpieczenia logistycznego w konfliktach zbrojnych XX w.

- zmiany organizacyjne i technologiczne w siłach zbrojnych

Zajęcia dydaktyczne:

- Ekonomika i logistyka wojny

- Lotnictwo wojskowe

- Uzbrojenie współczesnych armii

- Terenoznawstwo i topografia wojskowa

- Strategia i taktyka w wojnach XX w.

- Organizacja Polskich Sił Zbrojnych w XX i XXI w. (współprowadzenie)

Działalność popularyzatorska i organizacyjna:

- wykłady okolicznościowe i warsztaty dla szkół.

Pracownik jest zobowiązany do:

 • wykonywania pracy sumiennie i starannie oraz do stosowania się do poleceń przełożonych oraz dążyć do uzyskiwania jak najlepszych wyników;
 • przestrzegania ustalonego czasu pracy określonego zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych:
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem studentów;
 • prowadzenia badań naukowych;
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału/Jednostki i Uczelni;
 • przestrzegania regulaminu pracy i innych unormowań związanych z pracą zawartych w aktach prawnych o charakterze ogólnym i wewnętrznym;
 • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbania o dobro Wydziału/Jednostki i ochrony jego mienia;
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego;
 • zachowania w tajemnicy – zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu;
 • zabezpieczenia informacji i danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją zadań służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi, w szczególności ich ochrony przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem przez osobę niepowołaną;
 • wykorzystywania informacji i danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizowanymi obowiązkami służbowymi;
 • zawiadamiania bezpośredniego przełożonego o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń lub sytuacji, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w Uniwersytecie ludzi lub przynieść szkodę imieniu Uczelni albo narazić informacje i dane osobowe przetwarzaneprzez Uczelnię na niebezpieczeństwo.

BIOGRAM

Andrzej Wojcieszak (ur. w 1965 r.) – doktor nauk wojskowych w specjalności zabezpieczenia logistycznego, zatrudniony w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu (1987) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1997).

ZAINTERESOWANIA

Do głównych moich zainteresowań zaliczam:

Historię wojskowości,

Logistykę wojskową i cywilną,

Logistykę sytuacji kryzysowych.


OSIĄGNIECIA

Ukończenie studiów z wyróżnieniem

Wyróżnienia od Ministra Obrony Narodowej i Dowódcy b. WLOP

KONTAKT I DYŻURY

tel: 782-791-003

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a pokój: 26 90-219 Łódź