PROFIL PRACOWNIKA: Anna Wendorff

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (filologia hiszpańska i Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych);
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

* Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

1. Zajęcia specjalizacyjne (literaturoznawstwo)

2. Tłumaczenia hiszpański-polski

3. Tłumaczenia polski-hiszpański

4. Teoria przekładu specjalistycznego i artystycznego

5. Teoretyczne podstawy traduktologii

6. Finansowanie nauki i transfer wiedzy (SDNH)


Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
  • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
  • udział w projektach naukowych.

* Projekty badawcze prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

1. Zwiększenie dostępności dzieł sztuki poprzez zastosowanie prostego oraz łatwego do czytania i zrozumienia języka w audiodeskrypcji (Granty dla doświadczonych badaczy, IDUB) - kierownik

2. Przekład polisensoryczny w muzeum dla osób z dysfunkcją wzroku (Fundusz rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego, UŁ) - kierownik

3. Przyjazne miasto. Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej („Rzeczy są dla ludzi", NCBR) - wykonawca


BIOGRAM

2017-2018 Centralny Uniwersytet Wenezueli, CIPOST (Centro de Investigaciones Posdoctorales), studia postdoktoranckie w zakresie sztuki i architektury

2012 Uniwersytet Łódzki, uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

2007-2009 Uniwersytet Łódzki, Podyplomowe Studium Translacji (polski<=>hiszpański)

2003-2008 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filologia hiszpańska, studia magisterskie

ZAINTERESOWANIA

- Awangardy literackie

- Oliverio Girondo

- Tłumaczenie literackie

- Tłumaczenie audiowizualne

- Dostępność kultury

- Studia o niepełnosprawności

OSIĄGNIĘCIA

• 2022-2023: Udział w projekcie "Mistrzowie dydaktyki" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, MEiN i UE)

• 2022: Nagroda za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej

• 2022: Nagroda IDUB (zespołowa) za granty pozyskane ze środków zewnętrznych

• 2021-2024: Wykonawca projektu „Przyjazne miasto. Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej („Rzeczy są dla ludzi", NCBR)

• 2021-2024: Kierownik projektu „Zwiększenie dostępności dzieł sztuki poprzez zastosowanie prostego oraz łatwego do czytania i zrozumienia języka w audiodeskrypcji" (Granty dla doświadczonych badaczy, IDUB)

• 2021: Nagroda PAN za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2020 w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych

• 2021: Nagroda Rektora UŁ za cykl publikacji monotematycznych „Audiodeskrypcja”

• 2020-2021: Kierownik projektu „Audiodeskrypcja sztuk plastycznych - na przykładzie muzeów w Barcelonie" (Miniatura, NCN)

• 2020: Srebrny medal (zespołowy) na XIII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG za projekt „Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja - współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką”

• 2019-2022: Kierownik projektu „Accessible art for the blind and visually impaired in London museums” (Program im. Bekkera, NAWA)

• 2019-2022: Wykonawca projektu „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, NCBR i UE)

• 2019: Nagroda Rektora UŁ za cykl publikacji monotematycznych „Najmłodsza literatura polska w przekładzie na język hiszpański”

• 2019: Nagroda Rektora UŁ (zespołowa) za projekt naukowo-wdrożeniowy „Sztuka dostępna i nowe technologie”

• 2018-2021: Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW)

• 2018-2019: Kierownik projektu „Oliverio Girondo: a poet of Hispanic American avant-garde” (Wymiana bilateralna, NAWA)

• 2018: Nagroda „Idol” (zespołowa) Fundacji Szansa dla Niewidomych za Badania nad audiodeskrypcją

• 2018: Wyróżnienie „Łódzkie Eureka” 2017 (zespołowe) w kategorii „nauka” za wybitne osiągnięcia naukowe na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego za projekt „Opracowanie metodologii naukowej audiodeskrypcji dzieł sztuki i jej implementacja w łódzkich muzeach”

• 2017: Nagroda Naukowa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (w naukach humanistycznych w grupie młodych pracowników nauki UŁ) za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016

• 2017: Nagroda Rektora UŁ za cykl publikacji monotematycznych „Hiszpańskojęzyczna e-literatura”

• 2017: Nagroda LUMEN (Leaders in University Management) (zespołowa) za projekt „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)”

• 2016-2017: Wykonawca projektu „Witold Gombrowicz w najnowszej literaturze argentyńskiej (od 1970)" (Sonata, NCN)

• 2014-2015: Kierownik projektu „Dialogues, representation / transference and replacement of identities and cultural heritage in border areas (Case study Misiones: one space cohabited by three cultural ethnicities)" (Eurica, UE)

• 2013: Staż na Uniwersytecie w Tartu w ramach projektu "Praktyk nauk humanistycznych i społecznych. Rozwój umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi i komercjalizacji wyników prac badawczych z obszaru nauk humanistyczno-społecznych" (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, UE)

KONTAKT I DYŻURY

sekretariat Katedry Filologii Hiszpańskiej: 42-665-51-50

e-mail: anna.wendorff@uni.lodz.pl

Dyżury

środa: 11:45-12:45 Wydział Filologiczny, pok. 4.41, po uprzednim kontakcie mailowym