PROFIL PRACOWNIKA: Jurek Olszewski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

KOORDYNATOR W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI „AUDIOLOGIA” NA KIERUNKU „LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ” WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO (Przedmioty: Anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu, Foniatria, Otoneurologia, Patologia i diagnostyka narządu słuchu 1, Patologia i diagnostyka narządu słuchu 2, Diagnostyka przesiewowa i protezowanie słuchu, Seminarium dyplomowe).

KIEROWNIK PRZEDMIOTU (Foniatria, Otoneurologia, Patologia i diagnostyka narządu słuchu 1, Patologia i diagnostyka narządu słuchu 2)

KOORDYNATOR W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI „AUDIOLOGIA I FONIATRIA” NA PODYPLOMOWYCH STUDIACH NA KIERUNKU „REHABILITACJA ZABURZEŃ GŁOSU” WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO” (Przedmioty: Anatomia i fizjologia narządu głosu, Foniatria, Higiena głosu i profilaktyka, Teoria zaburzeń głosu, Farmakologia i farmakoterapia w zaburzeniach głosu Podstawy audiologii).

KIEROWNIK PRZEDMIOTU (Foniatria, Podstawy audiologii).

KIEROWNIK PRZEDMIOTU (Podstawy foniatrii)NA PODYPLOMOWYCH STUDIACH NA KIERUNKU „LOGOPEDIA MEDIALNA Z LOGOPEDIĄ OGÓLNĄ WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

BIOGRAM

Biogram

Wykształcenie:

2005r.- tytuł specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii

2004r.- uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie specjalności lekarz

2002r.- tytuł specjalisty audiologii, specjalisty rehabilitacji medycznej

2001r. - profesor nauk medycznych

2000r.- tytuł specjalisty medycyny sportowej

1998r.- tytuł specjalisty w zakresie organizacji ochrony wojsk

1997r.- I stopień specjalizacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia wojsk

1997r.- profesor nadzwyczajny Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (WAM)

1996r. - doktor habilitowany nauk medycznych – ocena ogólna dorobku naukowego oraz rozprawa habilitacyjna „Badania doświadczalne nad wpływem niedokrwienia pochodzącego z tętnic kręgowych na czynność ucha wewnętrznego świnek morskich.”

1984r. - doktor nauk medycznych - praca „Budowa zewnętrzna i wewnętrzna nerwu sromowego człowieka.”

1987r.- II stopień specjalizacji w zakresie otolaryngologii

1984r.- I stopień specjalizacji w zakresie otolaryngologii

1980r. - lekarz medycyny – Wydział Lekarski WAM ukończony z wyróżnieniem

Doświadczenie zawodowe:

Od 2020 r.Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych

Od 2020 r. Powołanie przez Dyrektora CMKP do Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu w dziedzinie otorynolaryngologii

Od 2020 r.Przewodniczący Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Od 2018 r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii

Od 2018 r. Wiceprezes Fundacji Rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi „PRO CORDIS”

2018 r.Godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa OtorynolaryngologówChirurgów Głowy i Szyi

2018-2020 Przewodniczący Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Od 2018 r.Członek Komitetu Naukowego International Science and Medical Journals

Od 2018 r. Członek Komitetu Naukowego American Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery

Od 2017 r.Członek Komitetu Naukowego Logopaedica Lodziensia

Od 2017 r. Członek Komitetu Naukowego Canadian Hearing Report

Od 2015 r. Członek Komitetu Naukowego Physical Medicine and Rehabilitation-International

Od 2015 r.CzłonekKomitetu Nauk Klinicznych PAN na kadencję 2015-2018.

Od 2015 r. Przedstawiciel Polski w Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (European Federation of Audiology Societies)

Od 2014 r.Pracownik dydaktyczny Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (0,5 etatu, drugie miejsce pracy)

Od 2014 r.Prezes Stowarzyszenia RozwojuOtorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi im. WAMw Łodzi

Od 2014 r. Członek Rady Naukowej Journal Hearing Science

Od 2013 r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii.

Od 2012 r. Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Od 2012 r. Członek Zespołu Konsultantów kwartalnika - Polish Journal of Rehabilitation Research

2011-2013Przewodniczący Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

2007-2010Członek Komisji Patofizjologii Słuchu, Mowy i Zaburzeń Komunikacyjnych PAN

Od 2008 r.Członek Rady Naukowej Otorynolaryngologii-Przegląd Kliniczny

2007-2014Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Audiologii i Foniatrii

Od 2007 r.Członek Komitetu Redakcyjnego Otolaryngologii Polskiej

od 2012 r.Członek Komitetu Naukowego Nowej Audiofonologii

Od 2004 r.Kierownik Katedry Chirurgii Głowy i Szyi (od 2006r. II Katedry Otolaryngologii) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM w Łodzi)

Od 2003 r.Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej (od 2005r. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej) UM w Łodzi

Od 2003 r.Członek Rady Naukowej Kwartalnika Ortopedycznego

2002-2008Dziekan Wydziału Fizjoterapii UM w Łodzi

Od 2002r.Zastępca Komendanta Wydziału Lekarskiego ds. Dydaktycznych WAM

Od 2002 r.Członek Senatu UM w Łodzi

Od 2001 r.Nieetatowy Zastępca Komendanta Wydziału Lekarskiego WAM ds. Fizjoterapii

2000-2001 r.Koordynator Współpracy pomiędzy WAM a PKN ORLEN Płock SA

1999-2002 r.Konsultant Wojska Polskiego w dziedzinie laryngologii oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii i laryngologii dziecięcej

Od 1999 r.Nieetatowy Zastępca Komendanta Instytutu Chirurgii WAM

1998-2002 r.Członek Komisji Senackiej WAM ds. Kadrowych i Organizacyjnych oraz ds. Studenckich

1998-2002 r.Sekretarz Naukowy Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Wojskowo-Medycznego

1997-2002 r.Członek Senatu WAM

1997-2001 r.Członek Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

1997-1998 r.Sekretarz Rady Naukowej Instytut Chirurgii WAM

Od 1997 r.Wielokrotny członek Komisji Egzaminacyjnej z zakresu otolaryngologii przy Konsultancie WP

1994-1999 r.Sekretarz Koordynatora Współpracy między WAM a Petrochemią Płock

1992-2002 r.Opiekun Koła Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN) przy Klinice Otolaryngologicznej Instytutu Chirurgii WAM

1987-2000 r.Kurator STN WAM (m.in. organizator 3 Ogólnopolskich Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i 2 Ogólnopolskich Warsztatów Studenckich Kół Pediatrycznych)

Od 1990 r.Adiunkt Kliniki Otolaryngologicznej WAM

Od 1989 r.Adiunkt Zakładu Anatomii Prawidłowej Instytutu Nauk Podstawowych WAM

Od 1984 r.Starszy asystent Zakładu Anatomii Prawidłowej Instytutu Nauk Podstawowych WAM

1981-1984 r.Lekarz medycyny w jednostce Głównego Kwatermistrzostwa Wojska Polskiego; wolontariat w Klinice Otolaryngologicznej WAM

Dorobek naukowy oraz działalność podyplomowa:

- promotor:36 doktoratów, 101 prac magisterskich oraz 12 dyplomowych

- recenzent: 5 osób do tytułu profesora i 3 super recenzent, przewodniczący 6 komisji habilitacyjnych, członek 4 komisji habilitacyjnych, recenzent 11 habilitacji, 24 prac doktorskich, 13 magisterskich i 44 prac licencjackich.

- kierownik:6 lekarzy specjalizujących się na I stopień z otolaryngologii,

8 lekarzy specjalizujących się na II stopień z otolaryngologii,

6 lekarzy specjalizujących się na II stopień z audiologii i foniatrii

1 lekarza specjalizującego się z audiologii.

- redaktor/autor:18 książek i 12 rozdziałów.

- 458 publikacji (374 wydrukowanych w czasopismach krajowych i 84 w zagranicznych)

- 610 doniesień naukowych na 212 kongresach, zjazdach, sympozjach i konferencjach (w tym 164 krajowych i 48 zagranicznych)

Suma punktów MNiSW za artykuły naukowe w czasopismach (bez suplementów) wynosi łącznie 1888,5, w tym 1259 jako pierwszy lub ostatni autor; impact factor prac wynosi w sumie 79,669, w tym 34,474 jako pierwszy lub ostatni autor. Dodatkowo publikacje w 55 suplementach czasopism, o wartości 285 pkt MNiSW, impact factor 6,845. Łącznie 349 cytowań, indeks Hirscha wynosi 10 (Źródło: ISI Web of Science Core Collection). Łącznie 635 cytowań, indeks Hirscha wynosi 12 (Źródło: Scopus).

Badania kliniczne:

- Badania kliniczne i cytologiczne nad wpływem i tolerancją olejku Olbas na błonę śluzową nosa u zdrowych ochotników i u chorych z ostrym katarem. 1997r.

- Ocena skuteczności terapeutycznej aksetylu cefuroksymu w 4-dniowej, skróconej antybiotykoterapii empirycznej u chorych z bakteryjnymi zakażeniami górnych dróg oddechowych i ucha środkowego. 2001r.

- Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt badawczy pn.: Możliwości biologii molekularnej z wykorzystaniem procesów naprawy DNA i polimorfizmów genów; OGG1, MUTYH, RAD51, XPD, XRCC1 i XRCC3 w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów głowy i szyi. 2007r.

Członkowstwo w organizacjach:

Od 2003r.- Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Od 2002r.- Skarbnik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Sekcji Foniatrycznej, Onkologicznej i Rynologicznej

Od 1984r.- Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi

W trakcie studiów- Członek Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej WAM

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania:

Jazda na nartach, tenis stołowy, pływanie.

OSIĄGNIĘCIA

Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia:

2020 r.- nagroda naukowa III stopnia Rektora UM w Łodzi za cykl publikacji

2020 r.nagroda nanaukowa za rozdział - pt. ”Anatomical anomalies of carotid-vertebral arteries in patients with dizziness and impaired hearing”. W książce naukowej: Rezzani R, Rodella LF. Carotid artery gender and health. IntechOpen. London 2

2019 r.- nagroda za osiągnięcia naukowe I stopnia Rektora UM

2019 r. - nagroda za osiągnięcia dydaktyczne II Stopnia (za współautorstwo podręcznika „Zarys otoneurologii”)Rektora Gdańskiego UM

2019 r.- nagroda za osiągnięcia naukowe III stopnia Rektora UM

2018 r.- nagroda za osiągnięcia naukowe I stopnia Rektora UM

2018 r.- nagroda za osiągnięcia naukowe III stopnia Rektora UM

2017 r.- nagroda za osiągnięcia naukowe I stopnia Rektora UM

2017 r.- nagroda za osiągnięcia naukowe III stopnia Rektora UM

2016 r.- nagroda za osiągnięcia naukowe I stopnia Rektora UM

2015 r. - nagroda za osiągnięcia naukowe I stopnia Rektora UM

2014 r.– nagroda za osiągnięcia naukowe I stopnia Rektora UM

2014 r.– nagroda za osiągnięcia naukowe II stopnia Rektora UM

2014 r.– nagroda za osiągnięcia naukowe III stopnia Rektora UM

2013 r.– nagroda za osiągnięcia naukowe II stopnia Rektora UM

2013 r.– nagroda za osiągnięcia naukowe III stopnia Rektora UM

2012 r.– nagroda za osiągnięcia naukowe I stopnia Rektora UM

2012 r.– nagroda dydaktyczna I stopnia Rektora UM za redakcję podręcznika „Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny”.

2011 r.- nagroda za osiągnięcia naukowe I stopnia Rektora UM

2011 r.-nagroda dydaktycznąI stopnia Rektora UM za redakcję podręcznika „Medical rehabilitation nn otorhinolaryngology for students of medicine and physiotherapy”.

2010 r.– nagroda za osiągnięcia naukowe II stopnia Rektora UM

2010 r. - Medal z okazji 65 lat Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi

2008 r.- Złoty Medal „Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju”

2008r. - nagrodaI stopnia Rektora UM

2008r. - nagroda dydaktyczna zespołowa I stopnia Rektora UM

(za opracowanie skryptu „Pierwsza pomoc medyczna „ dla studentów fizjoterapii)

2007r.- Medal „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu

2007r.- nagroda dydaktyczna indywidualna I stopnia Rektora UM

2006r.- nagroda dydaktyczna indywidualna I stopnia Rektora UM

2007r.- nagroda dydaktyczna indywidualna I stopnia Rektora UM

2005r.- nagroda zespołowa I stopnia Rektora UM w Łodzi za opracowanie skryptu „Fizjoterapia w otolaryngologii dla studentów fizjoterapii”

2005r.- Honorowa Odznaka „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”

2004r.- nagroda dydaktyczna indywidualna I stopnia Rektora UM

2003r.- Medal im. dra Henryka Jordana

2003r.- nagroda dydaktyczna indywidualna I stopnia Rektora UM

2002r.- „Złoty Krzyż Zasługi”

1999r.- Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

1998r.- „Srebrny Krzyż Zasługi”

1996r.- III Nagroda Rektorska za prace naukowe

1994r.- II i III Nagroda Rektorska za prace naukowe

1993r.- Odznaka „Przyjaciel Dziecka” za pracę społeczną dla dobra dzieci

1988r.- Złoty Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”

1979r.- Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za działalność naukową

KONTAKT I DYŻURY

Telefon kontaktowy: 603-112-524