PROFIL PRACOWNIKA: Krystyna Patora

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy

Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);

 

 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;

 

 • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

 

 • dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

 

 • niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

 

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

 

 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

 

 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

 

 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;

 

 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);

 

 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.

 

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

 

 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;

 

 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

 

 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi;

 

 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

 

 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 (Sekretariat Katedry Prawa Karnego ) pokój: 4.60 90-232 Łódź

Dyżury

środa: 18:30-19:30 s. 0-0.03 lub p.4.100