PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Pogońska-Pol

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Naukowo-dydaktyczne

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Terminowe opracowanie szczegółowych programów do prowadzonych przedmiotów oraz podanie ich do wiadomości studentów.
 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym.
 3. Prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny w tygodniu.
 4. Troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
 5. Uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ i udział w publikowaniu ich wyników.
 6. Realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem jednostki organizacyjnej UŁ,w tym:
  • praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych (na podstawie odrębnych powołań),
  • uczestniczenie w pracach organizacyjnych, tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
  • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Uczelni, wydziału i innych jednostek organizacyjnych UŁ.
 7. Kształcenie kadr poprzez wypełnianie obowiązków opiekuna prac licencjackich lub magisterskich oraz wypełnianie obowiązków recenzenta i egzaminatora.
 8. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
 9. Przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć i konsultacji, właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i naukowej, również w formie elektronicznej).
 10. Dokładna znajomość zewnętrznych i wewnętrznych przepisów normatywnych,regulaminów i instrukcji obowiązujących w sprawach należących do zakresu czynności pracownika, a w szczególności Statutu UŁ, Regulaminu Studiów oraz Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UŁ.
 11. Wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego związanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi.

BIOGRAM

Przebieg pracy zawodowej

 • 2004–2008 – asystent w Katedrze Studiów Bliskowschodnich UŁ
 • 1 X 2008–30 IX 2011 – adiunkt w Katedrze Studiów Bliskowschodnich UŁ
 • od 1 X 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ


ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze

 • Historia polityczna poszczególnych państw Bliskiego Wschodu
 • Historia konfliktów bliskowschodnich
 • Historia społeczna i kultura muzułmańskiego obszaru cywilizacyjnego
 • Sytuacja kobiet w krajach Bliskiego Wschodu

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-61-98

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź