PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Urbaniak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Profesor uczelni

BIOGRAM

09/2016 Habilitacja, UŁ tytuł rozprawy: “Spatial dynamics of PCDD/PCDF and dl PCBs in the river continuum and the perspectives for applying plants of the family Cucurbitaceae for the removal of the above compounds from the environment”;

11/2009 Doktorat, UŁ, tytuł rozprawy: “Comparative analysis of dioxins and dioxin-like compounds in reservoirs of different forms of anthropopression”;

06/2005 Magisterium, UŁ, tytuł rozprawy: “Application of selected genes from the mcyABCDEFGHIJ cluster in the early warning system against toxic cyanobacterial strains”.

ZAINTERESOWANIA

Moje badania koncentrują się na losach priorytetowych substancji niebezpiecznych z zakresu polityki wodnej (takich jak: PCDD/PCDF i PCB) oraz nowopowstających związków wzbudzających obawy (ang compounds of emerging concern - CEC, takich jak: herbicydy, farmaceutyki, determinanty antybiotykooporności) w ekosystemach wodnych i lądowych. Celem badań prof. Urbaniakjest 1) ocena stanu środowiska, 2) poznanie procesów determinujących notowane poziomy ksenobiotyków, a następnie 3) wykorzystanie zidentyfikowanych powiązań dla poprawy jakości środowiska np. poprzez zaproponowanie i optymalizację metod biotechnologicznych, umożliwiających bezpieczne ich usunięcie ze środowiska. Stąd moje badania wpisują się w system zintegrowanego podejścia do ochrony i rekultywacji środowiska, przyczyniając się do realizacji krajowej polityki ekologicznej i dyrektyw środowiskowych Komisji Europejskiej (KE). Badania te są też integralną częścią prac realizowanych w ramach Demonstration Site of the UNESCO IHP Ecohydrology Programme oraz sieci European Long-Term Ecosystem Research (LTER).


OSIĄGNIECIA

Jestem autorką ponad 80 publikacji, w tym 65 artykułów w recenzowanych czasopismach listy JCR; całkowita liczba cytowań: 769, h-index = 15 (Scopus). Oprócz szeregu publikacji naukowych, moja działalność naukowa znajdujerównież odzwierciedlenie w licznych wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach, m.in. z zakresu chemii środowiska, hydrologii oraz bio- i fitoremediacji. Moja aktywność naukowa w dziedzinie zanieczyszczeń organicznych została doceniona przez międzynarodowe instytucje naukowe, co zaowocowało zaproszeniem jej do udziału w pracach komitetów naukowych konferencji i sympozjów o międzynarodowej renomie (Dioxins2018, International PCB Workshop, International Conference on Environmental Engineering and Management i Międzynarodowe Sympozjum w Etiopii, 2016). Ponadto uzyskałam nominację do nagrody “USERN Prize 2020 for scientists below 40 according to publications as first author in top rank (Q1) journals of the field in the recent two years”.

Posiadam doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu interdyscyplinarnymi projektami badawczymi – w ciągu ostatnich 10 lat uczestniczyłam w 3 projektach badawczo-rozwojowych wspieranych przez Komisję Europejską (Life+ EHREK; Eupolis, CHEMFELLS), 5 transdyscyplinarnych projektach programu Polskiej Pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP mających na celu wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie w ekosystemach wodnych i lądowych Etiopii, oraz 11 krajowych projektach badawczych.

Jestem również aktywna na polu mobilności akademickiej i poszerzaniu horyzontów badawczych poza granicami naszego kraju. Jestem stypendystką prestiżowego stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Fulbright Senior Award, dzięki któremu przez 8 miesięcy realizowałam badania na jednej z najlepszych uczelni amerykańskich - Uniwersytecie Nowojorskim (NYU) w USA. Otrzymałam również stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (3 miesiące) i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Program Bekkera, 4 miesiące) do USA (Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork - Wydział Nauk o Zdrowiu Środowiskowym, ang. the New York State Department of Health - Division of Environmental Health Sciences), gdzie wraz z zespołem prof. Kannan’a realizowałam interdyscyplinarne badania nad zastosowaniem naturalnych metod usuwania zanieczyszczeń organicznych z osadów dennych. Ponadto uzyskałam 6-tygodniowe stypendium do Australii do James Cook University (ufundowany przez Uniwersytet Łódzki), 3-miesięczy staż w Japonii na Uniwersytecie Kobe (EMBO short-term fellowship ufundowany przez Europejską Organizację Badań Molekularnych EMBO) oraz 2-letni kontrakt badawczy na Uniwersytecie Chemiczno-Technologicznym w Pradze (w ramach projektu UE CHEMFELLS, którego była kierownikiem).

Zostałam nagrodzon nagrodami o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym dwukrotnie I nagrodą w konkursie Łódzkie Eureka w kategorii Nauka (w roku 2019 uzyskałam nagrodę za: Ekoinnowacyjne podłoże ogrodnicze, a w 2021 za: Opracowanie metody stymulowanej biodegradacji herbicydów fenoksykwasowych w glebie). Dodatkowo ww. opracowane metody biotechnologiczne przyniosły mi 1 miejsce w konkursie na najlepszą innowację ekologiczną podczas 43 International Exhibition of Inventions INOVA 2018 w Zagrzebiu (Chorwacja) oraz nagrodę specjalną dla najlepszej innowacji przyznanej przez Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) w 2018. Osiągnięcie to zostało też nagrodzone II miejscem w panelu "PhD Pitch: Green City Development" podczas "European Innovation Fest" organizowanego w ramach projektu PhD Hub (https://phdhub.eu/pl/) oraz Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w kategorii Naukowiec Przyszłości za projekt „Dyniowate i ich metabolity wtórne jako stymulatory biologicznej remediacji gleby zanieczyszczonej herbicydami z grupy fenoksykwasów” (nagroda przyznane doktorantce mgr inż. Elżbiety Mierzejewskiej, której byłam promotorem).

KONTAKT I DYŻURY

Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź