Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

Opis zadań

Kierownik: dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej wywodzi się z Katedry Ekologii Stosowanej działającej w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska od 1990 roku. Status Katedry UNESCO otrzymała w 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje pod obecną nazwą. Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na zintegrowanej strategii trwałego zrównoważonego zagospodarowania zlewni rzek ze specjalnym uwzględnieniem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej EU.

Tematyka badań

 • Ekohydrologia
 • Ekohydrologia miasta
 • Biotechnologie ekologiczne (sekwencyjne systemy sedymentacyjno-biofiltracyjne (SSSB), wysokoefektywne strefy ekotonowe (WSE), bariery denitryfikacyjne)
 • Rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) i adaptacja do zmiany klimatu
 • Ocena stanu jakości wód z wykorzystaniem parametrów fizyko-chemicznych, biologicznych i molekularnych (monitoring środowiska)
 • Systemy wczesnego ostrzegania i kontroli przebiegu procesów sukcesyjnych w kolejnych stadiach eutrofizacji
 • Redukcja symptomów eutrofizacji (takich jak np. toksyczne zakwity sinic) w zbiornikach zaporowych i jeziorach (hydrobiomanipulacja)
 • Bioremediacja w rekultywacji ekosystemów wodnych i lądowych (fitotechnologie)
 • Akwakultura dla zwiększenia produktywności rybackiej oraz zachowania bioróżnorodności i poprawy jakości wód śródlądowych
 • Ekotoksykologia
 • Badania zlewniowe jakości wód i ścieków
 • Modelowanie matematyczne i zastosowanie GIS (identyfikacja i eliminacja zagrożeń w skali dorzecza, rozwiązania systemowe w gospodarce wodnej, usługi ekosystemowe dla społeczeństwa)
 • Zróżnicowanie i zależności między mikroorganizmami w ekosystemach wodnych
 • Ksenobiotyki (farmaceutyki, mikroplastik, metale ciężkie)
 • Zastosowania bioremediacji do rekultywacji ekosystemów wodnych i lądowych.

Projekty naukowe (od 2010 r.)

 • 2024-2026, Springiness "Management of rainwater runoff in urban areas for tackling extreme hydroclimatic events". Projekt realizowany w ramach programu Water4All (JTC Call 2022), finansowany ze środków NCBiR w wysokości 199.660 euro (940.957,65 PLN)
 • 2022-2029, LIFECOOLCITY „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zielono infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu”. Projekt LIFE21-CCA-PL-LIFECOOLCITY/101074553, koordynator projektu UŁ: dr hab. Tomasz Jurczak, kierownik merytoryczny projekt UŁ: dr hab. Iwona Wagner, https://mggpaero.com/lifecoolcity.html
 • 2023-2026, Międzykontynentalne porównanie społeczności bakterii i archeonów związanych z kosmopolityczną sinicą Microcystis – odkrywanie ich ról ekologicznych w antropopresji i zmianie klimatu. Projekt Narodowego Centrum Nauki (DEC-2022/47/B/NZ0/00689) w ramach konkursu OPUS-47, koordynator projektu: prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek.
 • 2020-2026, MAEH – ERASMUS MUNDUS JMD – Master in Applied Ecohydrology (agreement 619807), Consortium: University of Algarve, Portugal (Coordinator of MAEH); University of Lodz, Poland; University of Lübeck, Germany; University of Antwerp, Belgium, koordynator na UŁ: dr Małgorzata Łapińska.
 • 2015-2022, LIFERADOMKLIMA-PL, "Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City". Projekt LIFE14 CCA/PL/000101, koordynator projektu UŁ: prof. dr hab. Maciej Zalewski, kierownik projektu UŁ: dr hab. Tomasz Jurczak, www.life.radom.pl/pl/.
 • 2010-2015, EH-REK Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich. Projekt LIFE08 ENV/PL/000517, koordynator projektu: prof. dr hab. Maciej Zalewski, kierownik projektu dr Tomasz Jurczak, www.arturowek.pl.
 • 2010-2015, ERASMUS MUNDUS Master of Science in Ecohydrology (ECOHYD, 159659-1-2009-1-PT-ERA MUNDUS-EMMC), nr referencyjny 2010-2505/001-001 EMMC, nr ewidencyjny w UŁ: 519/040055, koordynator na UŁ: prof. dr hab. Maciej Zalewski, www.ecohyd.org.
 • 2010-2013, Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I – Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Poddziałanie 1.1.2. (512/040003), koordynowany przez Politechnikę Łódzką, koordynator projektu UŁ: prof. dr hab. M. Zalewski

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
 • International Centre for Coastal Ecohydrology under the auspices of UNESCO, Portugalia
 • UNESCO Chair on Ecohydrology, Water for Ecosystem and Societies, University of Algarve, Portugalia
 • International Centre for Water Resources and Global Change (UNESCO)
 • African Reginal Centre of Ecohydrology (UNESCO)
 • UNESCO IHE Delft Institute for Water Education, Holandia
 • Federal Institute of Hydrology, Niemcy
 • World Meteorological Organisation (WMO), Szwajcaria
 • International Long-Term Ecological Research, Environment Agency Austria (EEA), Austria
 • Everglades Wetland Research Park, Florida Gulf Coast University, Stany Zjednoczone
 • Brazilian Academy of Sciences, Brazylia
 • LaPlata University, Argentyna
 • University of Antwerp, Belgia
 • Water Research Institute (IRSA) - National Research Council of Italy (CNR), Włochy
 • National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (IRSTEA), Francj
 • Research Institute for Water Security (RIWS), Wuhan University, Chiny
 • Center for Water Resources Research, Chinese Academy of Sciences (CAS), Chiny
 • Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, Chinese Academy of Sciences, Chiny
 • Capital Normal University, Chiny
 • China Three Gorges University, Chiny
 • Institute for Environment and Development (LESTARI), University Kebangsaan Malaysia (UKM), Malezja
 • Cibinong Science Center Bogor Indonesia, Indonezja
 • Ministry of Water, Irrigation and Electricity, Etiopia
 • Debre Tabor University, Etiopia
 • Department of Geography and Environmental Studies, Solomon Mahlangu College of Science and Education, Tanzania
 • Polska Akademia Nauk
 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN
 • Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 • Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu
 • Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Łódzka Spółka Infrastrukturalna
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Urząd Miejski w Łodzi
 • Urząd Miejski w Radomiu
 • Urząd Miejski w Łasku
 • Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
 • Urząd Miejski w Zgierzu
 • Urząd Miejski w Przedborzu
 • Urząd Miejski we Wrocławiu
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
 • MGGP Aero Sp. z o.o.
 • Pheno Horizon (współpraca z biznesem)
 • FPP Enviro (współpraca z biznesem)
 • ACS Poland Sp. z o.o. (współpraca z biznesem)
 • P.P.H.U. Biolinija (współpraca z biznesem)
 • ARUP (współpraca z biznesem)
 • DHI Polska Sp. z o.o. (współpraca z biznesem)
 • Fundacja Transformacja (współpraca z biznesem)

Dydaktyka

Pracownicy Katedry UNESCO EHiES współrealizują programy dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie szeroko pojętej ekohydrologii i biotechnologii, na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Ochrona środowiska,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne,
 • Mikrobiologia,
 • Biologia kryminalistyczna,
 • Ekomiasto.

Katedrze podlega:

 • Stacja terenowa w Treście Rządowej nad Zbiornikiem Sulejowskim

Dane kontaktowe

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

 • Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź
 • Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź
tel: 42-635-44-38 e-mail: www: www.ehaeunescochair.org

Skład osobowy

Lista jednostek