PROFIL PRACOWNIKA: Mateusz Gaze

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

* prowadzenie zajęć na specjalizacji: Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego oraz Kształcenie specjalistyczne z języka polskiego jako obcego/drugiego,

* prowadzenie zajęć z zakresu językoznawstwa dla studentów filologii polskiej ,

* prowadzenie zajęć z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy dla studentów logopedii,

* prowadzenie zajęć z kultury języka i emisji głosu dla studentów innych kierunków (np. matematyki, geografii).

BIOGRAM

W VI 2013 roku ukończyłem Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne II stopnia z kierunkiem wiodącym filologia polska. Moja praca magisterska, zatytułowana „Miejsce słowotwórstwa w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Ostromęckiej-Frączak, została uznana za najlepszą pracę magisterską z językoznawstwa polonistycznego na Wydziale Filologicznym w 2013 roku oraz zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. W czerwcu 2015 r. uzyskałem licencjat z logopedii z audiologią. W roku 2017 uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa za pracę pt. "Językowy obraz Łodzi w wybranych mediach (na materiale „Gazety Wyborczej”, „Onetu”, „Dziennika Łódzkiego” i „Łódzkich Wiadomości Dnia”)", napisaną pod kierunkiem prof. E. Pałuszyńskiej.

Współpracuję z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łasku i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi. Jestem członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego. Posiadam również uprawnienia przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (przeprowadzam egzaminy na Czarnomorskim Państwowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie na Ukrainie i na Wydziale Filologicznym UŁ). Od września 2018 roku pracuję również jako nauczyciel języka polskiego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

ZAINTERESOWANIA

Interesuje się pragmatyką językową (wartościowaniem w tekstach medialnych. funkcjami tekstów medialnych, dyskursywnym obrazem świata), tendencjami rozwojowymi współczesnej polszczyzny, psycholingwistyką i nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego.

OSIĄGNIĘCIA

Jako student otrzymałem trzy Listy Gratulacyjne od Rektora UŁ za wyniki w nauce, dwa medale za Chlubne Studia (za studia I i II stopnia) i stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2021 roku uzyskałem nagrodę Rektor UŁ za monografię "Dyskursywny obraz Łodzi w mediach"

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej) pokój: 3.90 90-236 Łódź