PROFIL PRACOWNIKA: Monika Fabińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • prace naukowo-badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • prace organizacyjne.

BIOGRAM

Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Zarządzania UŁ w 2003 r. W trakcie studiów byłam stypendystką Programu Erasmus w ramach którego w latach 2002 – 2003 studiowałam na Uniwersytecie Mannheim. W latach 2003 – 2004 odbyłam staż w Bundestagu w ramach programu Międzynarodowej Praktyki Parlamentarnej. W 2004 r rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ. Byłam stypendystką programu Marie Curie Actions - Transfer of Knowledge w ramach którego w 2008r. odbyłam półroczny staż w Kingston University w Londynie. W roku 2009 rozpoczęłam pracę w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania UŁ na stanowisku asystenta. Pracę doktorską pt. „Benchmarking regionalny, jako instrument zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu” obroniłam w 2013r. Od 2013r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania UŁ. Jesemt ekspertem ds. benchmarkingu i prowadzę prace badawcze z zakresu zarządzania publicznego, w szczególności instrumentarium zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu oraz zarządzania innowacjami. Specjalizuję się również w instrumentach wsparcia dla MŚP. Jestem autorką ponad 20 publikacji oraz kilkunastu projektów finansowanych z budżetu UE zarówno dla MŚP, jak i jednostek samorządu terytrialnego.

ZAINTERESOWANIA

1. Projekty B+R dla MŚP.

2. Językoznawstwo.

3. Ogrodnictwo.


OSIĄGNIĘCIA

Od 2018r. koordynator dwóch projektów, w których Instytucją Pośredniczącą jest NCBiR.

Więcej o moich osiągnięciach na ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9084-0086.


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-92

Matejki 22/26 (Sekretariat) pokój: 235 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:00-12:00