PROFIL PRACOWNIKA: Philippe Jacques R. Kok

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wiele swoich hipotez badawczych formułuję na podstawie obserwacji poczynionych w terenie. Moje badania mają głównie na celu zrozumienie różnorodności taksonomicznej i genetycznej, wzorców ewolucyjnych (i procesów, dzięki którym powstają) oraz zróżnicowania w czasie i w przestrzeni. Jako organizmy modelowe wykorzystuję płazy i gady. Obecnie koncentruję się na genomice ekologicznej – łączeniu badań na poziomie ekosystemu z badaniami nad różnorodnością fenotypową i genomiką populacji nowej generacji. Swoje badania prowadzę na paleopowierzchniach zwanych tepui. Są to szczyty gór stołowych w północnej części Ameryki Południowej. Stanowią one pofragmentowane w sposób naturalny środowisko, które w dodatku jest nieprzyjazne i ubogie w składniki odżywcze. Jako cel stawiam sobie określenie, w jakim stopniu takie warunki wpływają na ewolucję kręgowców lądowych. Badam to przez pryzmat struktury genetycznej, cech fenotypowych (z zastosowaniem np. histologii, mikroskopowej tomografii rentgenowskiej, morfometrii geometrycznej) i ekologii (głównie dynamiki populacji, aspektów termicznych i przestrzennych, ale także układu ofiara-drapieżnik i sposobu odżywiania). Dane do badań pozyskuję nie tylko w terenie, ale również analizując kolekcje organizmów pozyskanych przez innych badaczy. Dzięki temu udało się mi kilkakrotnie skorygować systematykę płazów i gadów Wyżyny Gujańskiej. Duża część moich badań jest poświęcona właśnie systematyce i taksonomii płazów i gadów tego regionu.

Many of my research questions are derived from observations made during fieldwork. My research mostly aims at understanding taxonomic and genetic diversity, evolutionary patterns (and the processes that produce them), and diversification through time and space, using amphibians and reptiles as models. My research interests are currently orienting towards ecological genomics – merging systems-level ecological studies with the study of phenotypic diversity and next generation population genomics. My current research programme primarily aims at determining and understanding the extent to which the genetic structure, phenotypic traits (using e.g., histology, micro computed X-ray tomography, geometric morphometrics), ecology (mainly population dynamics, thermal and spatial, but also prey-predatory and dietary ecology), and ultimately evolutionary trajectories of terrestrial vertebrates are affected by environmentally hostile, nutrient-poor and naturally fragmented ecosystems (the ‘tepuis’, paleosurfaces in northern South America). I am also conducting collections-based research revising the systematics of several Guiana Shield amphibian and reptile taxa as a large part of my research is still dedicated to the systematics and taxonomy of amphibians and reptiles of the Guiana Shield.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 690-116-284

Banacha 12/16 (Katedra mieści się w skrzydle A na IV piętrze budynku.) pokój: 406-432 90-237 Łodź