PROFIL PRACOWNIKA: Tadeusz Markowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 1. Prowadzenie badań naukowych.
 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów:
  • I stopnia (licencjackich): zarządzanie miastem (WZ UŁ), gospodarka przestrzenna (WNG UŁ),
  • I stopnia (inżynierskich): gospodarka przestrzenna (WNG UŁ);
  • II stopnia (magisterskich): zarządzanie w administracji publicznej (WZ UŁ), planowanie i organizacja przestrzeni (WNG UŁ),

BIOGRAM

Wykształcenie:

‑Mgr ekonomii, Uniwersytet Łódzki, 1973, Ekonomika budownictwa;

‑Dr Uniwersytet Łódzki, 1979, Ekonomika miasta

‑Dr Habilitowany, Uniwersytet Łódzki 1987, Ekonomika miasta

-Tytuł naukowy Profesora – 4 listopada 1999 Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Obecnie zajmowane stanowiska i pełnione funkcje w Uniwersytecie Łódzkim;

Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich

Inna działalność naukowa i zawodowa oraz aktualnie pełnione funkcje:

 • Członek Miejskiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi od 2010
 • Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyki i Architektury od 1997 1998 2000 oraz ponownie powołany komisji w dniu 11 05 2005 ,
 • Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polski PAN od 1997r.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN2019.

Poprzednie funkcje i zajmowane stanowiska w UŁ

 • Kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem, od1 stycznia 2000 do 30 września 2020
 • Dziekan Wydziału Zarządzania 2002 -2005
 • Prodziekan Wydziału Zarządzania 1995 -2002

<h1>Funkcje pełnione w poprzednim okresie </h1>

 • Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - od 2001 do 19 lutego 2019.
 • Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2008-2012.
 • Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP – styczeń 2010 Kwiecień 2010
 • Przewodniczący Polskiej Sekcji ERSA (European Regional Science Association) 2003 2012
 • Członek Głównej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa od 2005 i wiceprzewodniczący od 2008 roku do 2015
 • Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich od 2006 – 2015,

 

 • Prezes Łódzkiego Oddziału TUP od listopada 1992 do września 2006,
 • Członek Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego od 1991 do roku 2000
 • Przewodniczący zespołu problemowego ds. obszarów miejskich i metropolitalnych KPZK PAN od 1999 r 2001
 • Członek rady redakcyjnej Czasopisma „Studia Regionalne i Lokalne”wyd. Uniwersytet Warszawski, 1999 - 2007
 • Członek Rady Naukowej Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 1997 - 2001
 • Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planowania AESOP 1997- 1999
 • Członek zespołu Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, od Czerwca 19942001
 • Członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej w kadencji 1994- 19971998 -2002
 • Reprezentant Polski w Biurze Zarządu Międzynarodowej Federacji Mieszkalnictwa i Planowania (IFHP) – 1998-2002
 • Członek Zespołu Ekspertów ds. regionalnej restrukturyzacji i prywatyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Wrzesień‑ Grudzień 1991,
 • Członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, 1991- 1993 i 1997 r,

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

Medal im. Kazimierza Dziewońskiego - Za wybitny wkład w rozwój Gospodarki Przestrzennej, nadany przez Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna, 2016

Złoty Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro Aequo Bono 2016 – nadany przezStowarzyszenie Pośredników Nieruchomości 2016

Odznaka honorowa „Za zasługi dla statystyki RP”marzec 2014

Nagroda Miasta Łodzi maj 2013

Złoty Medal za długoletnią służbę 2008

Medal UŁ 2004

Złoty krzyż zasługi- październik 2000

Nagroda Ministra Edukacji za książkę „Zarządzanie rozwojem miast” - 2000

Nagroda Rektora I stopnia za cykl artykułów poświęconych polityce rozwoju regionalnego i lokalnego –1998.

Medal Komisji Edukacji Narodowej 1998

Honorowa odznaka Rady Miejskiej Miasta Łodzi, „Za zasługi dla Miasta Łodzi” maj 1999

Złota Odznaka TUP 1996

Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki za opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 1993OSIĄGNIECIA

W latach 2001-2011 prof. T. Markowski pracował na rzecz komisji sejmowych, m.in. Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, przygotowując ekspertyzy i opnie na temat koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Działał na rzecz reformy systemu planowania przestrzennego i regionalnego, opiniował projekty ustaw z zakresu rozwoju regionalnego. Jest autorem licznych apeli i ekspertyz przygotowanych i przesłanych do Rządu, Sejmu i Prezydenta RP oceniających funkcjonowanie gospodarki przestrzennej w Polsce. W latach 2000-2017 przygotowywał liczne ekspertyzy dla Rządu z zakresu polityki rozwoju regionalnego, w tym opinie do projektów ustaw w zakresie rewitalizacji miast. Jego opnie były wykorzystywane w dokumentach programowych rządu, m.in. dla celów NSSR, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

KONTAKT I DYŻURY