PROFIL PRACOWNIKA: Teresa Kaczmarek

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków:

-prowadzenie kasy w PKZP w UŁ zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o gospodarce kasowej;

-wypisywanie przelewów dla pożyczek i wkładów członkowskich wypłacanych bezgotówkowo;

-wpisywanie /pokwitowań – wpłat / na drukach ścisłego zarachowania dla kasjera głównego Uniwersytetu Łódzkiego;

-przyjmowanie wniosków o udzielanie pożyczek, rezygnacji z członkostwa , bądź sprawdzanie n/n pod względem formalnym;

-ewidencjonowanie pożyczek w kartotekach członków Kasy;

-ewidencja nowych członków i wykreślanie tych co odeszli;

-wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Sekcji jak np. zestawień , podliczeńitp.

-archiwizacja dokumentacji ;

-ewidencja deklaracji RODO

Zakres odpowiedzialności :

-odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w zakresie ustawodawstwa pracy;

-odpowiedzialność za prawidłowe przechowywaniedokumentów kasowych;

-odpowiedzialność za terminowe wypłaty z kasy PKZP w UŁ.

-odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o zabezpieczeniu mienia społecznego, tajemnicy służbowej .

-odpowiedzialność za skutki prawne/cywilne , karne i dyscyplinarne / podejmowanych decyzji i działań;

-odpowiedzialność za zachowanie kultury i porządku w miejscu pracy.

KONTAKT I DYŻURY