Samodzielna Sekcja PKZP

Opis zadań

Do głównych zadań Samodzielnej Sekcji PKZP przy UŁ należy:

organizacja ( obecnie raz w miesiącu) posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 • prawidłowe i terminowe przygotowywanie wniosków długoterminowych i krótkoterminowych;
 • przyjmowanie wniosków o udzielanie pożyczek, rezygnacji z członkostwa, nowych deklaracji oraz sprawdzanie pod względem formalnym;
 • organizacja przewozu i wypłaty/ wpłaty gotówki z i do banku;
 • wykonywanie przelewów dla pożyczek i zwrotów wkładów członkowskich wypłacanych bezgotówkowo;
 • prowadzenie księgowości Kasy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
 • przyjmowanie wpłat i wypłata środków pieniężnych - gotówkowych ( pracownicy, emeryci i pracownicy PAN);
 • wpisywanie /pokwitowań – wpłat / na drukach ścisłego zarachowania dla kasjera głównego Uniwersytetu Łódzkiego;
 • ewidencjonowanie pożyczek w kartotekach członków Kasy;
 • ewidencja nowych członków i wykreślanie tych co odeszli;

bieżące i terminowe prowadzenie rachunkowości;

uzgadnianie stanu wkładów członkowskich i zadłużeń z tytułu pożyczek długo i krótkoterminowych z poszczególnymi członkami Kasy;

prowadzenie i uzgadnianie rozliczeń z zakładem pracy z tytułu potrąceń z list płac wkładów członkowskich oraz rat pożyczek;

wystawianie zaświadczeń dla pracowników/ członków „Kasy”;

 • archiwizacja dokumentacji członkowskich;
 • wykonywanie bieżących czynności zleconych przez Zarząd;

udzielanie pomocy Zarządowi i Komisji Rewizyjnej PKZP w zakresie wykonywanych przez władze PKZP obowiązków;

sporządzanie protokołów Zarządu, raportów i zestawień;

organizacja Walnego Zebrania.

prowadzenie dokumentacji RODO;

organizacja spraw kadrowo-organizacyjnych Samodzielnej Sekcji PKZP.

Dane kontaktowe

Samodzielna Sekcja PKZP

 • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-68 e-mail:

Skład osobowy