PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Pietras

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jako nauczyciel akademicki prowadzę zajęcia z przedmiotów:

 • technologia informacyjna [I rok historii]
 • technologie informacyjne [I rok e-historii]
 • technologia informacyjna i komunikacyjna dla nauczycieli [I rok historii, 2 stopień]
 • kartografia historyczna i wojskowa [I rok wojskoznawstwa]
 • kartografia w e-świecie [I rok e-historii]

Ponadto jestem (razem z dr Krzysztofem Muchą)

 • opiekunem praktyk pedagogicznych ciągłych z historii i WOS

Zarządzam stroną internetową Pracowni:

operator Desktop Publishing (DTP) odpowiedzialny za:

 • skład, łamanie i przygotowanie do druku periodyków naukowych związanych z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ (np. Przegląd Nauk Historycznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, Studia Ceranea, Techne)
 • skład, łamanie i przygotowanie do druku monografii wydawanych w ramach serii wydawniczych redagowanych przez pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (np. Byzantina Lodziensia, Series Ceranea, Oblicza Wojny, Życie prywatne Polaków w XIX wieku)
 • opracowanie layoutów, skład, łamanie i przygotowanie do druku monografii naukowych autorstwa pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, którzy uzyskali wsparcie finansowe Wydziału, ksiąg pamiątkowych, wydawnictw źródłowych itp.
 • opracowanie layoutów, skład, łamanie i przygotowanie do druku periodyków studenckich (np. Vade Nobiscum)
 • współpracę z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego i innymi wydawcami oraz redakcjami naukowymi czasopism i serii wydawniczych UŁ

BIOGRAM

Wykształcenie

 • 1993–1998 – Uniwersytet Łódzki - studia; magister historii
 • 1998–2000 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 22 III 2007 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – dr hab. Alicja Szymczakowa, prof. UŁ
 • 9 XII 2015 – Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki – studia podyplomowe: Grafika komputerowa i techniki multimedialne

Przebieg pracy zawodowej

 • 1998–2000 – nauczyciel-bibliotekarz w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej – Wydziale Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi
 • 2000–2007 – asystent w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 1 IV 2007 – adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 1 X 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 1 IV 2016 – starszy wykładowca w Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ oraz specjalista w Pracowni Komputerowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (z obowiązkami operatora DTP)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział Łódzki (członek Zarządu)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Główna Komisja Rewizyjna (sekretarz)
 • Polskie Towarzystwo Heraldyczne (członek)
 • Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego (członek Zarządu)
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ (opiekun)

Działalność redakcyjna

 • sekretarz redakcji „Rocznika Łódzkiego”
 • członek redakcji rocznika „Aleksandrów wczoraj i dziś”

Strony internetowe

Więcej o mnie na stronie: http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/

ZAINTERESOWANIA

 • Genealogia i heraldyka szlachty ziem Polski środkowej
 • Polska heraldyka państwowa i samorządowa
 • Historia Polski średniowiecznej i biografistyka
 • Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej
 • Typografia, grafika i skład komputerowy
 • Dzieje Łodzi i regionu

OSIĄGNIECIA

Publikacje książkowe

 • „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 260.
 • Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 321.
 • Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 254 [współautor: prof. Tadeusz Nowak].

Nagrody naukowe

 • Nagroda im. Stanisława Herbsta za pracę magisterską pt. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą. Polskie Towarzystwo Historyczne (1999)
 • Nagroda im. Aleksandra Gieysztora za książkę pt. Krwawy wilk z pastorałem. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą. Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora (2001)
 • Nagroda J. M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna drugiego stopnia za książkę pt. Krwawy wilk z pastorałem. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą (2002)
 • Nagroda im. Adama Heymowskiego za książkę pt. Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce. Polskie Towarzystwo Heraldyczne (2015)
 • Nagroda im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za książkę pt. Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku. Redakcja „Studiów Źródłoznawczych” i Instytut Historii PAN (2017)

KONTAKT I DYŻURY

dzwonić w godzinach 10-20: 662-172-924

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

proszę dzwonić w godzinach 10-20: 662-172-924

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a pokój: 35 90-219 Łódź