Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej

Opis zadań

Problematyka badawcza Pracowni, działającej w ramach Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, stanowi kontynuację zainteresowań naukowych zapoczątkowanych przez wieloletnich kierowników tej jednostki - dr Wandę Zwolską oraz dr Eleonorę Trzcińską. W latach 2003-2016 kierownikiem Pracowni był dr Jan Chańko. Od 1 października 2011 roku Pracownia Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie zmieniła nazwę na Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ. W kręgu badań pracowników Pracowni pozostaje dydaktyka szkolnictwa ogólnokształcącego i wyższego. Druga płaszczyzna zainteresowań badawczych wiąże się z procesem kształcenia historycznego i historyczno-dydaktycznego prowadzonego w szkolnictwie wyższym. Pracownia utrzymuje również stałe kontakty ze środowiskiem nauczycielskim makroregionu łódzkiego. Działalność ta służy popularyzacji wiedzy historyczno-dydaktycznej i doskonaleniu warsztatu pracy czynnych nauczycieli historii poprzez ukazywanie najnowszych tendencji w dydaktyce historii. Pracownia jako jednostka o charakterze dydaktycznym zajmuje się pedagogicznym kształceniem nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przygotowywaniem studentów do podjęcia pracy w zawodzie nauczycielskim. Zajęcia z dydaktyki historii - wykłady, ćwiczenia metodyczne, warsztaty metodyczne - prowadzone są dla studentów dziennych, zaocznych i podyplomowych. Integralną część tego procesu stanowią śródroczne i ciągłe praktyki pedagogiczne. Odbywają się one na terenie łódzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz w placówkach kulturalno-oświatowych Łodzi. Współpraca z nauczycielami historii w kształceniu studentów pozwala na łączenie teorii dydaktycznej z praktyką szkolną. Nowe kierunki zainteresowań pracowników Pracowni stanowią nowoczesne strategie i techniki w kształceniu historycznym i edukacji obywatelskiej oraz multimedia i technologie informacyjne w naukach humanistycznych.


Główne kierunki badań jednostki

  • Dydaktyka szkolnictwa ogólnokształcącego i wyższego
  • Nowoczesne strategie i techniki w kształceniu historycznym i edukacji obywatelskiej
  • Proces kształcenia historycznego i historyczno-dydaktycznego w szkolnictwie wyższym
  • Pedagogiczne kształcenie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przygotowywanie studentów do podjęcia pracy w zawodzie nauczycielskim
  • Doskonalenie warsztatu pracy czynnych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie poprzez ukazywanie najnowszych tendencji w dydaktyce
  • Popularyzacja wiedzy historyczno-obywatelskiej i dydaktycznej w środowisku nauczycielskim
  • Typografia, grafika i skład komputerowy książek historycznych

Dane kontaktowe

Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej

  • Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź
tel: 42-635-62-01 e-mail: www: http://www.dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/

Skład osobowy