PROFIL PRACOWNIKA: Krzysztof Mucha

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajmuję się kształceniem nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Prowadzę wykłady i ćwiczenia z podstaw dydaktyki, dydaktyki historii oraz dydaktyki wiedzy o społeczeństwie.

Nadzoruję praktyki pedagogiczne śródroczne i ciągłe z historii i WOS, odbywające się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

BIOGRAM

Wykształcenie

 • 1996 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – studia historyczne; magister historii, promotor prof. dr hab. Barbara Wachowska
 • 1997 – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • 2005 – Uniwersytet Łódzki – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, promotorzy: prof. dr hab. Barbara Wachowska; prof. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot
 • 2019 – Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie – studia podyplomowe: Edukacja w zakresie wiedzy o społeczeństwie z elementami edukacji europejskiej

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1 IX 1996 – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach: podstawowej, liceum ogólnokształcącym i gimnazjum
 • od 1 IX 2002 – asystent w Pracowni Dydaktyki Historii UŁ
 • od 1 XII 2005 – adiunkt w Pracowni Dydaktyki Historii UŁ (następnie Pracowni Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie i aktualnie Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej)
 • 2006 – egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego z historii
 • 2009 – rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej d.s. podręczników szkolnych w zakresie merytoryczno-dydaktycznym z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 • od 1 IX 2010 – nauczyciel dyplomowany
 • od 1 X 2016 – kierownik Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ
 • od 1 X 2018 – starszy wykładowca w Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ
 • od 1 X 2018 – pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego d.s. kształcenia nauczycieli

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

ZAINTERESOWANIA

 • najnowsza historia Polski (ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ruchów politycznych i społecznych)
 • dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie
 • dzieje regionu łódzkiego
 • historia oświaty

OSIĄGNIECIA

Książki

 • Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926–1939, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009, ss. 561.

Nagrody

 • 2009 – nagroda indywidualna II stopnia Prezydenta miasta Łodzi za „Szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków”
 • 2010 – nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za monografię naukową pt. Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926–1939, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009, ss. 561.
 • 2018 – nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne
 • 2021 - nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne
 • 2023 - nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne

KONTAKT I DYŻURY

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

telefon stacjonarny w gabinecie nr 44: 42-635-62-01

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a pokój: 44 90-219 Łódź

Dyżury

środa: 11:45-13:15