Katedra Biofizyki Medycznej

Opis zadań

Tematyka badań Katedry Biofizyki Medycznej:

Tematyka badań Katedry Biofizyki Medycznej koncentruje się wokół określania mechanizmów indukcji śmierci komórki nowotworowej (apoptoza, autofagia, nekroza, katastrofa mitotyczna). Materiał badawczy stanowią głównie ustabilizowane in vitro linie komórkowe pochodzenia ludzkiego, prawidłowe oraz zmienione nowotworowo. Ocenie aktywności biologicznej poddawane jest szereg związków pochodzenia zarówno naturalnego, jak i syntetycznego (modyfikowane pochodne obecnie stosowanych cytostatyków, związki i potencjalnej aktywności przeciwutleniającej, polifenole, związki wykazujące aktywność inhibitora poszczególnych enzymów krytycznych dla prawidłowego metabolizmu komórki, nanocząstki, polimerowe przenośniki leków). Analizie poddawana jest również fizjologia mitochondriów w komórkach prawidłowych i w patologii (komórki nowotworowe; cukrzyca doświadczalna).

W trakcie realizacji badań naukowych w Katedrze Biofizyki Medycznej wykorzystywany jest szereg metod badawczych, m.in. metody spektroskopowe (spektrofotometria, spektrofluorymetria), cytometria przepływowa, metody mikroskopowe (mikroskopia w kontraście fazowym, mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia konfokalna, TEM), metody elektroforetyczne, metody immunoenzymatyczne, metody oksygraficzne.

Układy eksperymentalne stosowane w badaniach:

 1. roztwory modelowe
 2. in silico
 3. ex vivo (krwinki czerwone człowieka, limfocyty, kardiomiocyty);
 4. in vitro (linie komórkowe prawidłowe i zmienione nowotworowo);
 5. in vivo – zwierzęce modele (szczury) eksperymentalnego raka sutka (indukowanego kancerogenem DMBA) oraz cukrzycy doświadczalnej typu 1 i 2.

Współpraca krajowa Katedry Biofizyki Medycznej:

 • Katedra Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Zakład Medycyny Wewnętrznej, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi,
 • Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. N. Nenckiego PAN w Warszawie,
 • Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie,
 • Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie.

Współpraca międzynarodowa Katedry Biofizyki Medycznej:

 • Laboratory of Nanoradiopharmaceuticals, Zona Oste State University, Research Group of Nano-Radiopharmaceuticals and Novel Radiopharmaceuticals, Rio de Janeiro, Brazil
 • Laboratory of Nanoradiopharmacy and Synthesis of Novel Radiopharmaceuticals, Nuclear Engineering Institute, Brazilian Nuclear Energy Commission, Rio de Janeiro, Brazil
 • Pharmacobiochemical Laboratory, 3rd Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Slovakia;
 • Medical University of Innsbruck, Department of Visceral, Transplant and Thoracic Surgery; Research Laboratory, Mitochondrial Physiology, University of Innsbruck, Austria;
 • Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra, Portugal.
 • Department of Molecular Cell Biology, Oslo University Hospital, Norway


Dane kontaktowe

Katedra Biofizyki Medycznej

Skład osobowy